DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Uygulamalı Psikolojik Testler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 414
Güz/Bahar
2
2
3
5
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu testin amacı klinik psikoloji alanında sık kullanılan, farklı teorik temelleri olan, çeşitli testlerin tanıtılmasıdır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel değerlendirme araçları hakkında başlangıç düzeyinde bilgi sahibi olmak.
  • Klinik psikoloji alanında test ve değerlendirme kavramlarını açıklamak.
  • Tarihsel olarak klinik psikolojide değerlendirmenin nasıl geliştiğini anlatmak.
  • Psikolojik testlerin uygulama alanındaki tarihsel gelişim süreçleri ve dönüm noktalarını açıklamak.
  • Farklı teorik perspektiflerin geliştirdikleri testleri teorik temelleri içerisinde anlatmak.
  • Psikolojik testlerin avantaj ve dezavantajlarının kritik olarak değerlendirmek.
Tanımı Bu derste klinik psikoloji alanında ölçme ve değerlendirmenin tarihsel gelişimi ele alınacaktır. Derste kişilik, zekâ, nöropsikolojik fonksiyonlar ve psikopatolojiyi değerlendirmek üzere geliştirilmiş farklı testler, psikometrik özellikleri de ele alınarak anlatılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Psikolojik Testlere Giriş Cohen & Swerdik – Chapter 1, Psychological Testing and Assessment, 129
2 Testlerin doğası George – Chapter 1 – The nature of Tests, 112
3 Tarihsel Perspektifler Cohen & Swerdik – Chapter 2, Historical, Cultural and Legal Considerations, 3570Goldstein & Hersen – Historical Perspectives, 317
4 Davranış Değerlendirmesi GrothMarnat – Chapter 4, Behavioral Assessment, 99131
5 Arasınav
6 Çocuklarda Zekâ Ölçümü Beres, Kaufman, & Perlman – Chapter 4, Assessment of Child Intelligence, 6596
7 Yetişkinlerde Zeka Ölçümü Tulsky, Zhu, & Prifitera – Chapter 5, Assessment of Adult Intelligence with WAISIII, 97129
8 Objektif Kişilik Değerlendirmesi, 1 Nezami & Butcher – Chapter 16, Objective Personality Assessment, 413435
9 Objektif Kişilik Değerlendirmesi, 2 GrothMarnat – Chapter 6, The Minnesota Multiphasic Personality Inventory, 205300
10 Projektif Testler, 1 GrothMarnat – Chapter 9, The Roarscach, 393457
11 Projektif Testler, 2 GrothMarnat – Chapter 10, The Thematic Apperception Tests, 458498GrothMarnat – Chapter 11, Projective Drawings, 499533
12 Arasınav 2
13 Nörolojik Testler GrothMarnat – Chapter 12, Screening and Assessing for Neuropsychological Impairment, 534 594
14 Psikolojik Değerlendirme ve Tedavinin Planlanması GrothMarnat – Chapter 13, Psychological Assessment and Treatment Planning, 595618
15 Psikolojik Değerlendirmede Etik Konular Cohen & Swerdik – Chapter 2, Historical, Cultural and Legal Considerations, 3570
16 Dönemin gözden geçirilmesi  
Dersin Kitabı Psychological Testing and Assessment. Ronald Ray Cohen & Mark E. Swerdik. McGrawHill, USA, 2009The Handbook of Psychological Assessment. Gary GrothMarnat. John Wiley & Sons, USA, 1997Psychological Testing: An Introduction. George Domino. Cambridge Unievrsity Press, NY, 2002Handbook of Psychological Assessment. Gerald Goldstein, Michel Hersen. Pergamon. NY, 2000
Diğer Kaynaklar Power point sunumlarRorschach Testinin Psikanalitik Yorumu 1. Kodlama ve Uygulama. Tunaboyluİkiz. Bağlam Yayınları, İstanbul, 2001Rorschach Testinin Psikanalitik Yorumu 2. Erişkin Psikopatolojisinin Değerlendirilmesi. Tevfika Tunaboyluİkiz. Bağlam Yayınları, İstanbul, 2002MMPI Uygulama ve Yorumlama Rehberi (The MMPI: A Practical Guide). J.R. Graham (çev. O. Sorias) Türk Psikologlar Derneği, Ankara, 1998Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISCR) (Manual for the Wechsler Intelligence Scale for ChildrenRevised). . Işık Savaşır & Nesrin Şahin. Türk Psikologlar Derneği, Ankara, 1995BilişselDavranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler. Işık Savaşır & Nesrin Şahin. Türk Psikologlar Derneği, Ankara, 1997Power point presentations

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
18
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
14
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
108

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010