DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Psikoterapilere Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 413
Güz/Bahar
2
2
3
5
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı tarihsel çerçeve içerisinde psikoterapi kuramları hakkında bilgi vermektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı psikoterapi teorilerini tanıyabilmek.
  • Psikoterapi kuramlarının tarihsel gelişimini açıklayabilmek.
  • Birinci, ikinci ve üçüncü güç psikoterapileri hatırlayabilmek.
  • Farklı popülasyonlarda farklı yaklaşımların nasıl işlediğini karşılaştırabilmek.
  • Farklı teorilere hakim olabilmek için gereken kritik mikro-becerileri tanımlayabilmek.
Tanımı Bu derste belli başlı psikoterapi yaklaşımları öğrencilere anlatılacaktır. Farklı yaklaşımların benzerlikleri ve farklılıklarını karşılaştırarak kritik bir çerçeve oluşturulacaktır

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Psikoterapi nedir?- Etik konular Archer, J. J., & McCarthy, C. J. (2007). Theories of counseling and psychotherapy: Contemporary applications. Pearson.
2 Psikoanalitik/ Psikodinamik Terapi Archer, J. J., & McCarthy, C. J. (2007). Theories of counseling and psychotherapy: Contemporary applications. Pearson.
3 Birey-Merkezli Terapi Archer, J. J., & McCarthy, C. J. (2007). Theories of counseling and psychotherapy: Contemporary applications. Pearson.
4 VIDEO: Birey-Merkezli Terapi
5 Varoluşçu Terapi Archer, J. J., & McCarthy, C. J. (2007). Theories of counseling and psychotherapy: Contemporary applications. Pearson. - Ödev Teslimi
6 Ara Sınav
7 Gestalt Terapi Archer, J. J., & McCarthy, C. J. (2007). Theories of counseling and psychotherapy: Contemporary applications. Pearson.
8 Davranışçı Terapi Archer, J. J., & McCarthy, C. J. (2007). Theories of counseling and psychotherapy: Contemporary applications. Pearson.
9 Bilişsel Yaklaşımlar Archer, J. J., & McCarthy, C. J. (2007). Theories of counseling and psychotherapy: Contemporary applications. Pearson.
10 VIDEO: Bilişsel-Davranışsal Terapi
11 Feminist Terapi & LGBTİ Yaklaşımları Archer, J. J., & McCarthy, C. J. (2007). Theories of counseling and psychotherapy: Contemporary applications. Pearson.
12 Aile Sistemleri Terapisi Archer, J. J., & McCarthy, C. J. (2007). Theories of counseling and psychotherapy: Contemporary applications. Pearson. - Ödev Teslimi
13 VIDEO: Aile Terapisi
14 SUNUMLAR: Çözüm Odaklı Terapi Ödev Teslimi
15 SUNUMLAR: Öyküsel Terapi
16 SUNUMLAR: Gerçeklik Terapisi
Dersin Kitabı Archer, J. J., & McCarthy, C. J. (2007). Theories of counseling and psychotherapy: Contemporary applications. Pearson. The textbook is available at the university library.
Diğer Kaynaklar Power point sunuşları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
19
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
170

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010