DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Kültürler Arası Psikoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 409
Güz/Bahar
3
0
3
5
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı kültürün psikolojinin çeşitli alanlarında, özellikle de klinik psikoloji alanında etkilerini incelemektir. Bu amaca ulaşmak için kültür, etnisite, cinsiyet gibi faktörlerin kişilik, duygu, zeka, ve psikolojik problemlerin deneyimlenmesi ve ifade edilmesini nasıl etkilediği incelenecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kültürel psikoloji ve kültürler arası psikolojiyi tanımlayabilmek.
  • Psikoloji alanında kültürler arası farklılıkları tanıyabilmek.
  • Etnosentrik düşünce, düşünce hataları ve kalıp yargıları inceleyebilmek.
  • Kültüre özgü akıl hastalıklarını tanıyabilmek.
  • Kültürlerarası psikolojinin araştırma yöntemlerini uygulayabilmek.
  • Özel grupların (örn. göçmenler ve mülteciler) akıl sağlıklarıyla ilgili değişkenleri saptayabilmek.
Tanımı Bu derste kültürün psikolojinin çeşitli alt alanlarında, özellikle de klinik psikoloji alanındaki etkileri incelenmektedir. Dezavantajlı grupların yaşadıkları deneyimlerin aklı sağlığını nasıl etkilediği dönem içinde tartışılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kültürlerarası psikolojiyi anlamak Chapter 1. Understanding Cross Cultural Psychology
2 Kültürlerarası psikolojinin metodolojisi Chapter 2. Methodology of Cross-Cultural Research
3 Kültürlerarası psikolojide kritik düşünme Chapter 3. Critical Thinking in Cross-Cultural Psychology
4 Biliş, seziş, algı ve bilinç durumları Chapter 4. Cognition, Sensation, Perception, and States of Consciousness
5 Zeka Chapter 5.Intelligence
6 Duygu Chapter 6. Emotion
7 Motivasyon ve davranış Chapter 7. Motivation and Behavior
8 İnsan gelişimi ve sosyalleşme Chapter 8. Human Development and Socialization
9 Psikolojik bozukluklar Chapter 9. Psychological Disorders
10 Sosyal algı ve sosyal biliş Chapter 10. Social Perception and Social Cognition
11 Sosyal ilişki Chapter 11. Social Interaction
12 Uygulamalı sosyal psikoloji Chapter 12. Applied Cross-Cultural Psychology: Some Highlights
13 Sunum
14 Sunum
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  
Dersin Kitabı Shiraev, E. & Levy David (2007). Crosscultural Psychology, 3rd Edition. Boston: Pearson Education.
Diğer Kaynaklar Power Point Sunumları / Power Point PresentationsKitayama, S. & Cohen, D. (2007). Handbook of cultural psychology. New York: Guilford Press.Price, W. F. & Crapo, R. H. (2002). Crosscultural Perspectives. Canada: Thomson LearningRack, P ( 2002). Race, Culture, and Mental Disorder. Tavistock Publications Limited. Adler, L. L. & Gielen, U.P. (2001). CrossCultural Topics in Psychology. Praeger Publishers.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010