DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Bilişsel Psikoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 405
Güz/Bahar
3
0
3
5
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu derste insanın bilişsel özellikleri, örüntü tanıma, dikkat kapasitesi, kısa süreli bellek, uzun süreli bellek ve problem çözme konuları üzerinde durulmaktadır. Derste kuramsal ve uygulamalı çalışmalara yer verilmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilişsel psikolojinin temel kuramlarını örneğin başka insanlara ve olaylara dikkati yöneltme ve bilgi toplama, bilgiyi depolama, aktarma, geri çağırma ve problem çözmeyi tanımlama.
  • Bilişsel Psikolojinin sunmuş olduğu objektif çerçevenin içinde temel psikoloji kavramlarını ve teorileri anlamak.
  • Bilişsel Psikolojide temel olarak kullanılan araştırma yöntemlerinden haberdar olmak.
Tanımı İnsanın temel bilişsel özelliklerini ve kullanılan temel araştırma yöntemlerini tanıtmak.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş: Hafıza, Biliş ve Bilişsel Psaikolojinin tarihi Aschraft “Cognition”: Pearson PrenticeHall Inc: 2008.
2 Bilgi işlemleme ve beyin Aschraft “Cognition”: Bilgi işlemleme ve beyin. Pearson PrenticeHall Inc: 2008.
3 Görsel işlemleme, nesne tanıma ve agnozi Aschraft “Cognition”: Görsel işlemleme, nesne tanıma ve agnozi. Pearson PrenticeHall Inc: 2008.
4 Dikkat, dikkat süreçleri ve nesneyi yoksayma Aschraft “Cognition”: Attention, attentional processes, and hemineglect. Pearson PrenticeHall Inc: 2008.
5 1. ara sınav
6 Kısasüreli Hafıza Aschraft “Cognition”: Shortterm working memory. Pearson PrenticeHall Inc: 2008.
7 Episodik uzun süreli hafıza Aschraft “Cognition”: Episodic longterm memory. Pearson PrenticeHall Inc: 2008.
8 Semantik Uzun süreli hafıza Aschraft “Cognition”: Semantic longterm memory. Pearson PrenticeHall Inc: 2008.
9 Hafıza yanlışları, görgü tanıklığı ve flash anı Aschraft “Cognition”: False memories, eyewitness memory and flashbulb memory. Pearson PrenticeHall Inc: 2008.
10 2. ara sınav
11 Dil I Aschraft “Cognition”: LanguageI.Pearson PrenticeHall Inc: 2008.
12 Dil II Aschraft “Cognition”: LanguageII. Pearson PrenticeHall Inc: 2008.
13 Karar verme, hüküm verme ve muhakeme Aschraft “Cognition”: Decisions, judgments and reasoning. Pearson PrenticeHall Inc: 2008.
14 Problem çözmenin temelleri Aschraft “Cognition”: Basics of problem solving. Pearson PrenticeHall Inc: 2008.
15 Final sınavı
16 Dönemin gözden geçirilmesi  
Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, power point sunumlar
Diğer Kaynaklar Her yıl değişen ek makaleler

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
50
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
15
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010