DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 404
Güz/Bahar
2
2
3
5
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı çocuk ve ergen psikopatolojileri üzerine geliştirilen temel teori ve yaklaşımları sunmaktır. Öğrencilerin, çocukluk ve ergenlik süreçlerinde sık karşılaşılan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, davranım bozukluğu, öğrenme güçlüğü, otizm, kaygı bozukluğu gibi problemler hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çocuk ve ergen tanımlarının tarihsel gelişim süreçlerini ve dönüm noktalarını açıklayabilmek.
  • Çocuk ve ergenlerin sık olarak yaşadıkları psikopatolojileri tanıyabilmek.
  • Psikopatolojileri açıklamak için farklı bakış açılarını (biyolojik, aile, sosyal, bireysel) karşılaştırabilmek.
  • Çocuk ve ergen psikopatolojilerinin farklı bakış açılarından (biyolojik tedaviler, aile ve bireysel terapiler, sosyal değişim ve koruma programları, özel eğitim programları) nasıl tedavi edildiğini açıklayabilmek.
  • Psikolojik bozuklukların semptomlarını hatırlayabilmek.
  • Sosyal kültürel perspektiflerin ve önleme stratejilerinin önemini açıklayabilmek.
Tanımı Çocuk ergen psikopatolojilerinin etiyolojileri ve tedavileri farklı bakış açıları temel alınarak incelenir.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Anormal Çocuk ve Ergen Psikolojisine Giriş Chapter 1. Introduction to Abnormal Child and Adolescent Psychology
2 Gelişimsel Psikopatoloji Perspektifi Chapter 2. The Developmental Psychopathology Perspective
3 Psikopatolojinin Biyolojik ve Çevresel Bağlamı Chapter 3.Biological and Environmental Contexts of Psychopathology
4 Kaygı Bozuklukları Chapter 6. Anxiety Disorders
5 Duygu Durum Bozuklukları Chapter 7. Mood Disorders
6 Davranım Bozuklukları Chapter 8. Conduct Disorders
7 Ara Sınav I
8 Dikkat eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Chapter 9. ADHD
9 Özel Öğrenme Güçlüğü Chapter 10. Language and Learning Disorders
10 Zeka Geriliği Chapter 11. Mental Retardation
11 Yaygın Gelişimsel Bozukluklar ve Şizofreni Chapter 12. Pervasive Developmental Disorders and Schizophrenia
12 Temel Fiziksel Fonksiyonların Bozuklukları Chapter 13. Disorders of Basic Physical Functions
13 Vaka Sunumları
14 Vaka Sunumları
15 Vaka Sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  
Dersin Kitabı Rita Wicks-Nelson & Allen C. Israel (2008). Abnormal Child and Adolescent Psychology, 7/E, Pearson Publication
Diğer Kaynaklar Wilmhurst, L. (2004). Child and Adolescent Psychopathology. Sage Publications, Power point sunumları, İnternet veritabanları (EbscoHOST, ScienceDirect, Türk Psikiyatri Dizini, vb.)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
8
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
11
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
8
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
16
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
108

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010