DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Psikolojide Ölçme Araçları Geliştirme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 401
Bahar
2
2
3
4
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı -Öğrencilere test geliştirmede madde analizini tanıtmak. - Öğrencilere farklı alanlarda kullanılan bazı testleri tanıtmak (zeka, kişilik, projektif) ve test geliştirme aşamalarındaki çeşitli ölçme prensipleri ve sorunları hakkında bilgilendirmek. -Öğrencilere test geliştirme süreçleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Psikolojinin farklı alanlarında kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini öğrenerek, test ve ölçekleri psikometrik özelliklerine göre değerlendirebilecektir.
  • Testlerin ve uygulamaların sahip olması gereken özellikleri öğreneceklerdir.
  • Madde analizi yardımıyla basit test adaptasyonları yapabilecektir.
  • Psikolojik ölçüm aracı geliştirmenin aşamalarını öğrenecek ve bu sürecini planlayıp araştırma amaçlı basit bir ölçek geliştirebilecektir.
Tanımı Bu ders, öğrencilere psikolojinin farklı alanlarında geliştirilen testlerle ilgili bilgi vermek ve bir test geliştirme sürecini yaşatarak onlara deneyim kazandırmak üzere düzenlenmiştir.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders içeriğinin tanıtılması, dönem içerisinde yapılacak uygulamalar hakkında bilgi verilmesi. “PSY 302 Psikometri” ders notları.
2 Norm Oluşturma ve Yorumlama "Bireysel Genel Yetenek Testi- BGYT". Quiz (PSY 302) Condon, M. E., HollisSawyer L. A. ve Thornton G. C. (2002). Exercises in Psychological Testing. Boston: Allyn & Bacon (Pearson Education Edition).
3 Norm Oluşturma ve Yorumlama "Bireysel Genel Yetenek Testi- BGYT" Condon, M. E., HollisSawyer L. A. ve Thornton G. C. (2002). Exercises in Psychological Testing. Boston: Allyn & Bacon (Pearson Education Edition).
4 Norm Oluşturma ve Yorumlama "Bireysel Genel Yetenek Testi- BGYT" Condon, M. E., HollisSawyer L. A. ve Thornton G. C. (2002). Exercises in Psychological Testing. Boston: Allyn & Bacon (Pearson Education Edition)
5 Madde Analizi "Psikoloji Başarı Testi-PBT" Condon, M. E., HollisSawyer L. A. ve Thornton G. C. (2002). Exercises in Psychological Testing. Boston: Allyn & Bacon (Pearson Education Edition).
6 Madde Analizi "Psikoloji Başarı Testi-PBT" Condon, M. E., HollisSawyer L. A. ve Thornton G. C. (2002). Exercises in Psychological Testing. Boston: Allyn & Bacon (Pearson Education Edition).
7 Madde Analizi "Psikoloji Başarı Testi-PBT" Condon, M. E., HollisSawyer L. A. ve Thornton G. C. (2002). Exercises in Psychological Testing. Boston: Allyn & Bacon (Pearson Education Edition).
8 Ara Sınav
9 İç Tutarlılık & Faktör Analizi "Likert Ölçeği" Condon, M. E., HollisSawyer L. A. ve Thornton G. C. (2002). Exercises in Psychological Testing. Boston: Allyn & Bacon (Pearson Education Edition).
10 İç Tutarlılık & Faktör Analizi "Likert Ölçeği" Condon, M. E., HollisSawyer L. A. ve Thornton G. C. (2002). Exercises in Psychological Testing. Boston: Allyn & Bacon (Pearson Education Edition).
11 İç Tutarlılık & Faktör Analizi "Likert Ölçeği" Condon, M. E., HollisSawyer L. A. ve Thornton G. C. (2002). Exercises in Psychological Testing. Boston: Allyn & Bacon (Pearson Education Edition).
12 İç Tutarlılık & Faktör Analizi "Likert Ölçeği" Condon, M. E., HollisSawyer L. A. ve Thornton G. C. (2002). Exercises in Psychological Testing. Boston: Allyn & Bacon (Pearson Education Edition).
13 Sunum
14 Sunum
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  
Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri ve power point sunumları
Diğer Kaynaklar Condon, M. E., HollisSawyer L. A. ve Thornton G. C. (2002). Exercises in Psychological Testing. Boston: Allyn & Bacon (Pearson Education Edition).

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
5
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
2
20
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
7
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
2
10
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
168

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010