DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Adli Psikoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 320
Güz/Bahar
3
0
3
6
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin temel amacı adli psikoloji alanına ve psikoloji biliminin hukuki ve cezai adalet sistemleri dahilindeki uygulamalarına ilişkin genel bir bakış sağlamaktır. Adli psikoloji bilgisi ve pratiği, psikologların görev yaptığı hukuki bağlamlar, adli sistemin ülkemizdeki organizasyon biçimi ile adli psikologların adalet sistemi içindeki rol ve işlevleri ele alınacaktır. Alanın uygulamalı yönleri üzerinde özellikle durulacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Adli psikoloji alanını ve psikolojinin hukuki sistem içerisindeki spesifik uygulama alanlarını tanımlayacaktır
  • Adli psikologların farklı hukuki konum ve bağlamlardaki rol ve sorumluluklarını kavrayacaktır
  • Suçu açıklayabilecek teoriler, sosyal ve gelişimsel sebepleri içerecek şekilde, suç davranışını ve çocuklarda suça sürüklenmeyi tanımlayacaktır.
  • Şiddet davranışının nedenlerini tartışacaktır.
  • Sevgili/eş tecavüzü, pedofili ve ergenlerde cinsel suçları kapsayacak şekilde, cinsel istismar hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Tanımı Bu ders, psikoloji alanındaki araştırma ve teorinin yasal süreci nasıl bilgilendirdiğini göstererek, psikoloji ve hukuk arasındaki ilişkinin anlaşılmasını sağlar. Başlıklar, suç ve suçluluk, şiddet ve sindirme, cinsel istismar, sosyal risk faktörleri, suç mağdurları, düzeltici mekanizmalar, mahkemelerin işleyiş biçimi, çocuk tanıklardan ifade alma ve etik konuları içerir. Ayrıca, mahkemeler ve diğer adli yapılar için hazırlanan raporlar ele alınacaktır. Öğrencilere ilgili teori ve araştırmaların gerçek yaşam olayları ve pratiğine uygulanışı tanıtılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Adli Psikolojiye Giriş ve Hukuk Sisteminin Gözden Geçirilmesi Bartol, C.R., & Bartol, A.M. (2012). Introduction to Forensic Psychology Research and Application (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. (Selected sections: Chapter 1)
2 Çocuk Mahkemeleri ile Çalışma I Bartol, C.R., & Bartol, A.M. (2012). Introduction to Forensic Psychology Research and Application (3rd ed.). Thousand Oaks,CA : Sage. (Selected sections: Chapter 5)
3 Çocuk Mahkemeleri ile Çalışma II Bartol, C.R., & Bartol, A.M. (2012). Introduction to Forensic Psychology Research and Application (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. (Selected sections: Chapter 6)
4 Suç Davranışının Gelişimi Bartol, C.R., & Bartol, A.M. (2012). Introduction to Forensic Psychology Research and Application (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. (Selected sections: Chapter 7)
5 Ceza Mahkemeleri ile Çalışma Bartol, C.R., & Bartol, A.M. (2012). Introduction to Forensic Psychology Research and Application (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. (Selected sections: Chapter 6)
6 Suç Mağdurları Bartol, C.R., & Bartol, A.M. (2012). Introduction to Forensic Psychology Research and Application (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.. (Selected sections: Chapter 10)
7 Ara Sınav
8 Aile Mahkemeleri ile Çalışma I Bartol, C.R., & Bartol, A.M. (2012). Introduction to Forensic Psychology Research and Application (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. (Selected sections: Chapter 6)
9 Aile Mahkemeleri ile Çalışma II Bartol, C.R., & Bartol, A.M. (2012). Introduction to Forensic Psychology Research and Application (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. (Selected sections: Chapter 9)
10 Aile İçi Şiddet, İstismar ve Mağduriyet Bartol, C.R., & Bartol, A.M. (2012). Introduction to Forensic Psychology Research and Application (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.. (Selected sections: Chapter 10)
11 Şiddetin Psikolojisi Bartol, C.R., & Bartol, A.M. (2012). Introduction to Forensic Psychology Research and Application (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. (Selected sections: Chapter 11)
12 Cinsel Saldırının Psikolojisi Bartol, C.R., & Bartol, A.M. (2012). Introduction to Forensic Psychology Research and Application (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. (Selected sections: Chapter 12)
13 Yetişkinler, Çocuk ve Gençler için Düzeltici Mekanizmalar Bartol, C.R., & Bartol, A.M. (2012). Introduction to Forensic Psychology Research and Application (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. (Selected sections: Chapter 13)
14 Polis Psikolojisi Bartol, C.R., & Bartol, A.M. (2012). Introduction to Forensic Psychology Research and Application (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. (Selected sections: Chapter 2 and 3)
15 Final Sınavı
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi
Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, ders sorumlusu tarafından sağlanan güncel okumalar ve power point sunumları. Ayrıca; Bartol, C.R., & Bartol, A.M. (2008) (Eds.). Current Perspectives in Forensic Psychology and Criminal Behavior. Thousand Oaks, CA: Sage. Fulero, S. M., & Wrightsman, L.S., (2009). Forensic Psychology (3rd ed.). Wadsworth: Thomson Learning Inc. Canter, D. (2011). Suç Psikolojisi. Ankara: İmge Kitabevi.
Diğer Kaynaklar Bilimsel araştırma makalelerinin yayınlandığı prestijli dergilerin tümü.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
50
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
30
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010