DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Psikolojik Danışmanlık Uygulamaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 312
Güz/Bahar
2
2
3
5
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencilere görüşme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Yardım hizmetlerinde ve danışma süreçlerinde gerekli olan temel dinleme becerilerinin, ilkelerinin ve tekniklerin kazandırılması bu dersin amacını oluşturmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Danışana odaklanma ve güven ilişkisini kurma.
  • Aktif dinleme becerilerini kullanabilme.
  • Empatik dinleme.
  • Etkili soru sorma.
  • Tekrar ifade etme ve özetleme.
  • Odaklanma ve meydan okuma.
Tanımı Ders, formal öğretimin yanı sıra, danışma becerilerinin etkileşimli ögretim yoluyla ikili, üçlü ya da daha geniş gruplarda gösteriminden oluşmaktadır. Öğrenciler, becerilerin “rol oynama”, yaşantı, pratik ve tartışmalar aracılığıyla öğrenmeye çalışacaklar ve sergiledikleri performansa ilişkin geri bildirim alacaklardır.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri
X

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse ve amaçlarına giriş Howe, M. A. (2005) Developing helping skills. Victoria, Acer. 124.
2 Aktif dinleme Howe, M. A. (2005) Developing helping skills. Victoria, Acer. 2540.
3 Aktif dinleme Howe, M. A. (2005) Developing helping skills. Victoria, Acer. 2540.
4 Aktif dinleme Howe, M. A. (2005) Developing helping skills. Victoria, Acer. 2542.
5 Empatik iletişim Howe, M. A. (2005) Developing helping skills. Victoria, Acer. 4368.
6 Empatik iletişim Howe, M. A. (2005) Developing helping skills. Victoria, Acer. 4368.
7 Empatik iletişim Howe, M. A. (2005) Developing helping skills. Victoria, Acer. 4372.
8 Samimiyet ve saygı Howe, M. A. (2005) Developing helping skills. Victoria, Acer. 7380.
9 Samimiyet ve saygı Howe, M. A. (2005) Developing helping skills. Victoria, Acer. 7380.
10 Somutluk ve doğrudanlık Howe, M. A. (2005) Developing helping skills. Victoria, Acer. 8189.
11 Somutluk ve doğrudanlık Howe, M. A. (2005) Developing helping skills. Victoria, Acer. 8189.
12 Birleştirme
13 Birleştirme
14 Birleştirme
15 Birleştirme
16 Dönemin gözden geçirilmesi  
Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, ders sorumlusu tarafından sağlanan güncel okumalar ve power point sunumları
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
30
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
0
0
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
18
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
108

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010