DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Klinik Gözlem ve Görüşme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 311
Güz/Bahar
2
2
3
5
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı klinik gözlem ve görüşmenin teorik temelini anlatmaktır. Teorik odağının yanı sıra bu derste, psikoterapilerde kullanılacak temel gözlem ve görüşme becerilerinin gösterilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Görüşme ve gözlem becerilerini farklı teorik yaklaşımlardan açıklayabilmek.
  • Klinik görüşmenin mikro becerilerini hatırlayabilmek.
  • Temel klinik görüşme becerilerini uygulayabilmek.
  • Temel klinik gözlem becerilerini uygulayabilmek.
  • Mikro becerileri kullanabilmek.
Tanımı Bu derste gözlem ve görüşme becerileri farklı teorik yaklaşımlardan anlatılacak ve mikrobeceriler adı verilen ortak beceriler üzerinde durulacaktır. Uygulama aşamasında teorisi anlatılan psikolojik gözlem ve görüşme becerileri pratik yapılarak pekiştirilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yardım psikolojisine giriş Poorman , Introduction, 123
2 Yardım etmede kullanılan mikrobecerilerGeribildirim Poorman, Chapter 1, Microskills of HelpingChapter 2 Feedback, 2561
3 İçeriği yeniden belirlemeDuyguları yansıtma Poorman , Chapter 3, Restating Content Chapter 4, Reflecting Feelings, 7288
4 Soru sormaRol yapma egzersizleri Poorman, Chapter 5, Asking Questions, 88101
5 Harekete geçmeye hazırlanma Poorman, Chapter 6 Preparing for Action, 103113
6 İleri yardımcı olma becerileri Poorman, Chapter 7, Advanced Helping Skills, 114137
7 İleri yardımcı olma becerileri Poorman, Chapter 7, Advanced Helping Skills, 114137
8 Midterm Midterm
9 Danışan merkezli teorilerDavranışçı teoriler Poorman, Chapter 8, PersonCentred Theory of Helping, Chapter 9, Behavioural Theories of Helping, 139153
10 Bilişsel davranışçı teorilerPsikodinamik teorile Poorman, Chapter 10, CognitiveBehavioural Theories of Helping, Chapter 11, Psychodynamic Theories of Helping, 171182
11 Aile sistem yaklaşımıSosyokültürel yaklaşımlar Poorman, Chapter, 12, FamilySystem Theory of Helping, Chapter 13, SocioCultural Theories of Helping, 204237
12 Feminist teorilerKriz görüşmeleri Poorman, Chapter 14, Feminist Theories of Helping, Chapter 15, Crisis Intervention and Suicide Prevention, 240279
13 Terapinin ortamı Reiter, Chapter 15, Office Based Therapy, Chapter, 16 Home Based Therapy, Chapter 17, Therapeutic Interviewing in Alternative Settings, 325357
14 İlk görüşme uygulamaları
15 İlk görüşme uygulamaları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  
Dersin Kitabı Paula B. Poorman (2003). Microskills and Theoretical Foundation for Professional Helpers. Allyn and Bacon, USA.
Diğer Kaynaklar Power point sunumlar/Power point presentations Michael D. Reiter (2008). Therapeutic Interviewing. Essential Skills and Contexts of Counseling. Allyn and Bacon, USA.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
10
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010