DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Endüstriyel Psikoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 305
Güz
3
2
4
5
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencilere iş ve endüstri ortamlarında insan davranışlarını etkileyen psikolojik ve sosyal süreçleri tanıtmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler farklı organizasyon ve endüstrilerde örgütsel davranışın altında yatan teori ve prensipleri öğrenecektir.
  • Öğrenciler iş analizi, çalışanları değerlendirme, seçme ve eğitme gibi konularda gerekli teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olacaktır.
  • Öğrenciler farklı iş ortamlarında örgütsel davranışa yönelik araştırma yapabilmek için gerekli bilgi ve becerileri öğrenecektir.
  • Öğrenciler iş ortamlarında birey, grup ve organizasyon düzeyinde karşılaşılabilecek farklı problemlere çözüm stratejileri sunabileceklerdir.
Tanımı Bu derste öğrencilere iş ortamındaki davranışı etkileyen farklı psikolojik süreçler ve psikoloji teori ve yaklaşımlarının iş ortamındaki uygulamaları tanıtılmaktadır

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Endüstriyel Psikoloji ve Örgütsel Etiğe Giriş Aamodt,M.G.(2007) Industrial/Organizational Psychology; An Applied Approach (5th ed.), ThomsonWadsworth, USA
2 İş Analizi ve Değerlendirmesi Aamodt,M.G.(2007) Industrial/Organizational Psychology; An Applied Approach (5th ed.), ThomsonWadsworth, USA
3 İş Analizi ve Değerlendirmesi Aamodt,M.G.(2007) Industrial/Organizational Psychology; An Applied Approach (5th ed.), ThomsonWadsworth, USA
4 Çalışan Seçimi Aamodt,M.G.(2007) Industrial/Organizational Psychology; An Applied Approach (5th ed.), ThomsonWadsworth, USA
5 Çalışan Performansını Değerlendirme Aamodt,M.G.(2007) Industrial/Organizational Psychology; An Applied Approach (5th ed.), ThomsonWadsworth, USA
6 Eğitim Sistemlerini Tasarlama ve Değerlendirme Aamodt,M.G.(2007) Industrial/Organizational Psychology; An Applied Approach (5th ed.), ThomsonWadsworth, USA
7 ARA SINAV Aamodt,M.G.(2007) Industrial/Organizational Psychology; An Applied Approach (5th ed.), ThomsonWadsworth, USA
8 Motivasyon Aamodt,M.G.(2007) Industrial/Organizational Psychology; An Applied Approach (5th ed.), ThomsonWadsworth, USA
9 Motivasyon Aamodt,M.G.(2007) Industrial/Organizational Psychology; An Applied Approach (5th ed.), ThomsonWadsworth, USA
10 Çalışan Tatmini ve Bağlılığı Aamodt,M.G.(2007) Industrial/Organizational Psychology; An Applied Approach (5th ed.), ThomsonWadsworth, USA
11 Liderlik Aamodt,M.G.(2007) Industrial/Organizational Psychology; An Applied Approach (5th ed.), ThomsonWadsworth, USA
12 Liderlik Aamodt,M.G.(2007) Industrial/Organizational Psychology; An Applied Approach (5th ed.), ThomsonWadsworth, USA
13 Örgütsel İletişim Aamodt,M.G.(2007) Industrial/Organizational Psychology; An Applied Approach (5th ed.), ThomsonWadsworth, USA
14 Mesleki Sağlık Aamodt,M.G.(2007) Industrial/Organizational Psychology; An Applied Approach (5th ed.), ThomsonWadsworth, USA
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi
Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri ve power point sunumları.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
1
25
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
1
2
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
27
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
Final / Sözlü Sınav
1
28
    Toplam
94

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010