DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Psikopatoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 304
Bahar
3
0
3
4
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı bilimsel ve klinik perspektiflerden, farklı bakış açıları göz önüne alınarak, normal dışı davranış üzerine bir anlayış geliştirmektir. Normal dışı davranışı geniş bir çerçeveden açıklayabilmek için farklı teorilerin bakış açılarını anlatmak hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Normal dışı davranışı bilimsel ve klinik bakış açılarından tanımlayabilmek.
  • Anormal davranış tanımını tartışabilmek.
  • Normal dışı davranışı farklı teorilerin bakış açılarıyla açıklayabilmek.
  • Anormal davranışın olası nedenlerini tartışabilmek.
  • Farklı anormal davranışların değerlendirilmesi, tanı konması ve tedavisini açıklayabilmek.
  • ICD ve DSM gibi sınıflandırma sistemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilmek.
  • Sosyal kültürel perspektiflerin ve önleme stratejilerinin önemini tanıyabilmek.
Tanımı Bu dersin amacı bilimsel ve klinik perspektiflerden, farklı bakış açıları göz önüne alınarak, normal dışı davranış üzerine bir anlayış geliştirmektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Anormal Davranışlar Psikolojisi Oltmanns & Emery, Chapter 1: Examples and Definitions of Abnormal Behavior
2 Anormal Davranışlar Psikolojisinde Nedensel Faktörler Oltmanns & Emery, Chapter 2: Causes of Abnormal Behavior
3 Akıl Hastalıklarının Tedavisi Oltmanns & Emery, Chapter 3: Treatment of Psychological Disorders
4 Anormal Davranışların Sınıflandırılması ve Değerlendirilmesi Oltmanns & Emery, Chapter 4: Classification and Assessment of Abnormal Behavior
5 Duygu Durum Bozuklukları ve İntihar Oltmanns & Emery, Chapter 5: Mood Disorders and Suicide
6 Ara Sınav I
7 Kaygı Bozuklukları Oltmanns & Emery, Chapter 6: Anxiety Disorders
8 Akut ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu Disosiyatif Bozukluk ve Somataform Bozukluklar Oltmanns & Emery, Chapter 7: Acute and Posttraumatic Stress Disorders, Dissociative Disorders, and Somatoform Disorders
9 Stres ve Fiziksel Sağlık Oltmanns & Emery, Chapter 8: Stress and Physical Health
10 Kişilik Bozuklukları Oltmanns & Emery, Chapter 9: Personality Disorders
11 Yeme Bozuklukları Oltmanns & Emery, Chapter 10: Eating Disorders
12 Ara Sınav II
13 Madde Kullanma Bozuklukları Oltmanns & Emery, Chapter 11: Substance Use Disorders
14 Cinsel Disfonksiyonlar ve Cinsel Kimlik Bozuklukları Oltmanns & Emery, Chapter 12: Sexual and Gender Identity Disorders
15 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Oltmanns & Emery, Chapter 13: Schizophrenic Disorders
16 Bunama, Deliryum, ve Amnestik Bozukluklar Oltmanns & Emery, Chapter 14: Dementia, Delirium, and Amnestic Disorders
Dersin Kitabı Main resource: Oltmanns & Emery, Abnormal Psychology (6th edition, 2010)
Diğer Kaynaklar Power point sunumları, İnternet veritabanları (EbscoHOST, ScienceDirect, Türk Psikiyatri Dizini, vb.)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
9
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
50
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
11
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
9
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
14
Final / Sözlü Sınav
1
14
    Toplam
115

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010