DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Algı Psikolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 303
Güz
3
0
3
6
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı duyu ve algı fenomenleri üzerine temel konuların öğretilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Duyu ve algı kavramlarını ayırt etmek ve duyu-algı çalışmalarında kullanılan yukarıdan-aşağıya ile aşağıdan-yukarıya yaklaşımlarının farklılıklarını tartışmak.
  • Psikofizik, mutlak eşik ve fark eşiği arasındaki ilişkiyi açıklamak.
  • Duyu ve algı çalışmalarına iliişkin sabit uyaranlar, limit metodu ve sinyal belirleme kuramını karşılaştırmak, farklılıkları üzerinde durmak.
  • Algısal süreçlerde seçici dikkatin rolünü tartışmak ve insanların birden fazla uyarana yönelme becerisi ve bu becerinin sınırlılıklarını tanımlamak.
  • Kısıtlı bir çevrenin olumlu ve olumsuz etkilerini tartışmak ve hangi faktörlerin böyle bir çevrenin etkilerinde aracı olduğu üzerinde durmak.
  • Göz organının bölümlerini incelemek, bu bölümlerin görsel uyaranları işlemedeki bireysel rollerini ve ışığın görsel algı sisteminden beyine kadar geçtiği süreçleri ele almak.
  • Alıcı alanların rollerini, bu alanların ne olduğu ve nerede bulunduğunu ve görsel algıda göz hareketlerini açıklamak.
  • Rengin fiziksel ve psikolojik özelliklerinin birbiriyle ilişkisini incelemek ve renk körlüğü bağlamında üç renk ve karşıt süreçler kuramını karşılaştırmak.
Tanımı Bu ders insan duyusal ve algısal sistemlerine temel bir giriş niteliği taşımaktadır. Bu araştırma alanındaki tarihsel eğilim nedeniyle, daha çok görsel algı sistemleri ve prensipleri üzerinde durulacaktır. Bunun yanında diğer duyu alanları da detaylı olarak çalışılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Duyum ve algıya yönelik teorik yaklaşımlar Matlin, M. W. & Foley, H. J. (1997). Sensation and Perception. Allyn and Bacon.
2 Algı çalışmalarında kullanılan araştırma yöntemleri Matlin, M. W. & Foley, H. J. (1997). Sensation and Perception. Allyn and Bacon.
3 Görsel sistem Matlin, M. W. & Foley, H. J. (1997). Sensation and Perception. Allyn and Bacon.
4 Temel görsel fonksiyonlar Matlin, M. W. & Foley, H. J. (1997). Sensation and Perception. Allyn and Bacon.
5 Görsel örüntü algısı Matlin, M. W. & Foley, H. J. (1997). Sensation and Perception. Allyn and Bacon.
6 Görsel örüntü algısı (devamı) Matlin, M. W. & Foley, H. J. (1997). Sensation and Perception. Allyn and Bacon.
7 Ara sınav 1
8 Mesafe ve boyut algısı Matlin, M. W. & Foley, H. J. (1997). Sensation and Perception. Allyn and Bacon.
9 Mesafe ve boyut algısı (devamı) Matlin, M. W. & Foley, H. J. (1997). Sensation and Perception. Allyn and Bacon.
10 Renk algısı Matlin, M. W. & Foley, H. J. (1997). Sensation and Perception. Allyn and Bacon.
11 Renk algısı (devamı) Matlin, M. W. & Foley, H. J. (1997). Sensation and Perception. Allyn and Bacon.
12 Ara sınav 2
13 Hareket algısı Matlin, M. W. & Foley, H. J. (1997). Sensation and Perception. Allyn and Bacon.
14 Diğer duyular Matlin, M. W. & Foley, H. J. (1997). Sensation and Perception. Allyn and Bacon.
15 Final sınavı
16 Dönemin gözden geçirilmesi  
Dersin Kitabı Ders notları
Diğer Kaynaklar Slaytlar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
15
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
170

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010