DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Psikometri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 302
Güz
3
0
3
6
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere psikometrinin esaslarının, teknik ve yöntemsel prensiplerinin ve ayrıca psikometrinin gelişim sürecindeki ve şu andaki yaklaşımlarının tanıtılmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ölçek düzeyleri, puan transformasyonları ve normları bilir.
  • Psikometrinin güvenirlik ve geçerlik gibi tekniklerinin teorik temellerini anlayabilir.
  • Bu teknikleri gerçek veri setlerinde uygulayabilir.
  • Analizler sonucunda elde edilen sonuçları yorumlayabilir.
Tanımı Bu ders öğrencileri; psikolojik testlerin doğası, amaçları ve kullanımı, psikometrinin tarihsel gelişimi, psikometride etik, psikometriyle ilgili temel istatistiksel kavramlar, normlar ve test puanlarının yorumlanması, klasik test kuramındaki güvenirlik ve türleri ile geçerlik ve geçerlikle ilgili yapılan çalışmaların türleri konusunda bilgilendirmek üzere düzenlenmiştir

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders İçeriğinin Gözden Geçirilmesi ve Psikolojik Ölçümün Önemi Furr, R. M. & Bacharach, V. R. (2013). Psychometrics: An Introduction (2nd ed.). Sage (Chapter 2)
2 Psikolojik Test Etmenin Tarih Kaplan, R. M. & Saccuzzo, D. P. (2009). Psychological Testing: Priciples, Applicationsi and Issues (7th ed.). Wadsworth Cengage Learning (Chapter 1) and Gregory, R. J. (2011). Psychological Testing: History, Priciples, and Applications (6th ed.). Allyn & Bacon (Chapter 1)
3 Ölçmede Temel Kavramlar Furr, R. M. & Bacharach, V. R. (2013). Psychometrics: An Introduction (2nd ed.). Sage (Chapter 2-3) and Murphy, K. R. & Davidshofer, C. O. (2005). Psychological Testing: Priciples and Applications (6th ed.). Pearson (Chapter 4)
4 Resmi Tatil
5 Dönüştürmeler ve Normlar Murphy, K. R. & Davidshofer, C. O. (2005). Psychological Testing: Priciples and Applications (6th ed.). Pearson (Chapter 5) and Coaley, K. (2010). An Introduction to Psychological Assessment and Psychometrics (1st ed.). Sage (Chapter 3)
6 Test Boyutluluğu ve Faktör Analizi Furr, R. M. & Bacharach, V. R. (2013). Psychometrics: An Introduction (2nd ed.). Sage (Chapter 4)
7 Ara Sınav I
8 Güvenirlik Furr, R. M. & Bacharach, V. R. (2013). Psychometrics: An Introduction (2nd ed.). Sage (Chapter 5) and Murphy, K. R. & Davidshofer, C. O. (2005). Psychological Testing: Priciples and Applications (6th ed.). Pearson (Chapter 6)
9 Güvenirlik Furr, R. M. & Bacharach, V. R. (2013). Psychometrics: An Introduction (2nd ed.). Sage (Chapter 6)
10 Geçerlik Furr, R. M. & Bacharach, V. R. (2013). Psychometrics: An Introduction (2nd ed.). Sage (Chapter 8) and Kaplan, R. M. & Saccuzzo, D. P. (2009). Psychological Testing: Priciples, Applicationsi and Issues (7th ed.). Wadsworth Cengage Learning (Chapter 5)
11 Geçerlik Furr, R. M. & Bacharach, V. R. (2013). Psychometrics: An Introduction (2nd ed.). Sage (Chapter 9)
12 Ölçmede Yanlılık Furr, R. M. & Bacharach, V. R. (2013). Psychometrics: An Introduction (2nd ed.). Sage (Chapter 10-11) and Kaplan, R. M. & Saccuzzo, D. P. (2009). Psychological Testing: Priciples, Applicationsi and Issues (7th ed.). Wadsworth Cengage Learning (Chapter 19)
13 Ara Sınav II
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  
Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri ve power point sunumları.
Diğer Kaynaklar (1) Furr, R. M.; Bacharach, V. R. (2013). Psychometrics: An Introduction (2nd ed.). Sage. (2) Murphy, K. R.; Davidshofer, C. O. (2005). Psychological Testing: Priciples and Applications (6th ed.). Pearson. (3) Kaplan, R. M. & Saccuzzo, D. P. (2009). Psychological Testing: Priciples, Applicationsi and Issues (7th ed.). Wadsworth Cengage Learning.(4) Gregory, R. J. (2011). Psychological Testing: History, Priciples, and Applications (6th ed.). (5) Allyn & Bacon. Coaley, K. (2010). An Introduction to Psychological Assessment and Psychometrics (1st ed.). Sage.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
10
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
170

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010