DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin İlkeleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 301
Güz/Bahar
3
0
3
5
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı, psikolojik danışmanlığın değerine ilişkin temel bir içgörü kazandırmak, danışmanlığın nasıl ve hangi durumlarda işlediğini öğretmek ve bu süreçte aktif olmak için gerekli bilgileri kazandırmaktır. Daha açık ifade etmek gerekirse: Birinci olarak, öğrenciler psikolojik danışmanlığın tarihçesine, kapsamına, işlevlerine ve geleceğine ilişkin temel bilgileri edineceklerdir. İkincisi, öğrenciler ders anlatımı, tartışmalar ve etkinliklerle temel danışma ve iletişim becerilerini öğreneceklerdir. Üçüncü olarak, öğrenciler insan yaşamının değişik teorik bakış açılarından nasıl algılanabileceğini görecek ve bu bakış açılarını kendilerinin ve diğer insanların yaşamına nasıl uygulanabileceğini kavrayacaklardır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir uzmanlık alanı olarak danışmanlığın kapsam ve bağlamına ilişkin temel kavramları bilir.
  • Psikolojik danışmanlıkta geçerli olan temel yaklaşımlara yöneltilen temel eleştirileri bilir.
  • Danışmanlıkta “kişisel süreçlerin” rolünü açıklayabilir.
  • Kendini araştırma davranışlarını sergilemeye başlar.
  • Kendi kişisel gelişimini açık bir şekilde ifade edebilir.
  • Psikolojik danışmanlık sürecinin temel aşamalarını bilir.
  • Bu süreçte kullanılan becerileri bilir.
Tanımı Ders temel olarak öğrencilere psikolojik danışma sürecini yönlendiren psikolojik süreçlerle ilgili bilgileri ve bu meslek alanına katkıda bulunan teorileri kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Psikolojik danışma süreçlerine giriş H. Hackney & S. Cormier. Professional Counselor: A Process Guide to Helping. (Allyn & Bacon, 2000) 122
2 Danışmanlık ve dil H. Hackney & S. Cormier. Professional Counselor: A Process Guide to Helping. (Allyn & Bacon, 2000) 2340
3 Danışmanlıkta süreçler ve beceriler H. Hackney & S. Cormier. Professional Counselor: A Process Guide to Helping. (Allyn & Bacon) 4163
4 Dayanışma H. Hackney & S. Cormier. Professional Counselor: A Process Guide to Helping. (Allyn & Bacon) 6595
5 Problemleri değerlendirme H. Hackney & S. Cormier. Professional Counselor: A Process Guide to Helping. (Allyn & Bacon) 97123
6 Amaçları tanımlama ve açıklama H. Hackney & S. Cormier. Professional Counselor: A Process Guide to Helping. (Allyn & Bacon) 125148
7 Ara sınav 1
8 Stratejileri belirleme ve müdahale yolunu seçme H. Hackney & S. Cormier. Professional Counselor: A Process Guide to Helping. (Allyn & Bacon) 149171
9 Duyuşsal müdahaleler H. Hackney & S. Cormier. Professional Counselor: A Process Guide to Helping. (Allyn & Bacon) 173204
10 Bilişsel müdahaleler H. Hackney & S. Cormier. Professional Counselor: A Process Guide to Helping. (Allyn & Bacon) 205239
11 Davranışsal müdahaleler H. Hackney & S. Cormier. Professional Counselor: A Process Guide to Helping. (Allyn & Bacon) 241284
12 Sistematik müdahaleler
13 Tedaviyi sonlandırma ve takip H. Hackney & S. Cormier. Professional Counselor: A Process Guide to Helping. (Allyn & Bacon) 285316
14 Derse dair genel değerlendirme H. Hackney & S. Cormier. Professional Counselor: A Process Guide to Helping. (Allyn & Bacon) 317335
15 Final
16 Dönemin gözden geçirilmesi  
Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, ders sorumlusu tarafından sağlanan güncel okumalar ve power point sunumları
Diğer Kaynaklar Bilimsel araştırma makalelerinin yayınlandığı prestijli dergilerin tümü.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
50
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
35
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010