DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Psikolojide Laboratuvar Teknikleri ve Enstrümentasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 208
Bahar
2
2
3
6
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencilerin, bu ders ile psikolojinin farklı alanlarında kullanılan veri toplama yöntemleri konusunda ilk elden beceri kazanmalarının sağlanması amaçlanmıştır. Bu amacın gerçekleştirilmesinde vurgu psikolojide süregiden bir takım görüngülerin çalışılmasına yönelik yeni teknikleri geliştirilmesi üzerinedir. Yürütülen görgül çalışmalara ilişkin bulgularının istatistiksel paket programlar kullanılarak analiz edilmesi ve yorumlanması ile APA stilinde yayına hazırlanması aşamaları üzerinde yoğunlaşılan derste, öğrencilere psikoloji dergilerinde yayınlanan araştırma makalelerini eleştirel gözle değerlendirme becerisinin kazandırılması da amaçlar arasındadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • orijinal ve etkili araştırma problemleri formüle edebilecektir
  • geliştirdiği araştırma problemlerini test edilebilir hipotezlere dönüştürebilecektir
  • önerdiği hipotezleri test etmeye yönelik uygun araştırma desenleri kurabilecektir
  • etik ve teknik kuralları gözeterek, IV manipülasyonları yapabilecektir
  • kurguladığı araştırma modeline uygun bir veri toplama süreci izleyebilecektir
  • toplanan verileri uygun istatistiksel teknikler kullanarak analiz edebilecektir
  • araştırma bulgularını APA yazım kurallarına göre yayına hazırlayabilecektir
  • araştırma bulgularını APA yazım kurallarına göre sunum haline getirebilecektir
  • psikolojide kullanılan örtük ve açık veri toplama tekniklerini, en yeni donanım ve yazılım olanaklarını kullanarak uygulayabilecektir.
Tanımı

 



Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Deneysel Desenler, Temel Deneyler Cozby, P. C. (2009). Methods in behavioral research. NY: McGraw Hill
2 İç tutarlılık, karıştırıcı etkiler, bağımsız grup deseni, tekrarlanan ölçüm deseni, eşleştirimiş çift deseni Cozby, P. C. (2009). Methods in behavioral research. NY: McGraw Hill
3 SuperLab 4.0/ Deney düzenleme: örneklemleme, manipulasyon, IV ve DV, kontrol Cozby, P. C. (2009). Methods in behavioral research. NY: McGraw Hill, Co. Inc.Empirisoft (2010). DirectRT Manual.
4 SuperLab 4.0/ Tek olay deneysel desenleri, kompleks deneysel desenler Cozby, P. C. (2009). Methods in behavioral research. NY: McGraw Hill, Co. Inc.Cedrus (2010). SuperLab Pro 4.0 Manual.
5 Ara sınav 1 Cozby, P. C. (2009). Methods in behavioral research. NY: McGraw Hill, Co. Inc.Cedrus (2010). SuperLab Pro 4.0 Manual.
6 Elektrofizyoloji/ Yarı deneysel desenler, program değerlendirme Cozby, P. C. (2009). Methods in behavioral research. NY: McGraw Hill, Co. Inc.Cedrus (2010). SuperLab Pro 4.0 Manual.
7 Elektrofizyoloji/ SCR, Gelişimsel araştırma desenleri Cozby, P. C. (2009). Methods in behavioral research. NY: McGraw Hill, Co. Inc.Biopac Systems & Acknowledge (2009). User Manual.
8 Elektrofizyoloji/ ERP, Araştırma sonuçlarını anlama I: betimleme ve korelasyon Cozby, P. C. (2009). Methods in behavioral research. NY: McGraw Hill, Co. Inc.Biopac Systems & Acknowledge (2009). User Manual.
9 Araştırma sonuçlarını anlama II: istatistiksel yorumlama Cozby, P. C. (2009). Methods in behavioral research. NY: McGraw Hill
10 Araştırma sonuçlarını anlama II: istatistiksel yorumlama Cozby, P. C. (2009). Methods in behavioral research. NY: McGraw Hill
11 Örneklem ve populasyonlar, çıkarımsal istatistik, sıfır hipotezi ve araştırma hipotezi, olasılık ve dağılımın ölçeklenmesi, 1. tip ve 2. tip hatalar Cozby, P. C. (2009). Methods in behavioral research. NY: McGraw Hill
12 Elektrofizyoloji/ EMG, Anlamlılık değeri, anlamlı çıkmayan sonuçları yorumlayabilme, örneklem büyüklüğü: güç analizi Cozby, P. C. (2009). Methods in behavioral research. NY: McGraw Hill, Co. Inc.Biopac Systems & Acknowledge (2009). User Manual.
13 Uygun anlamlılık testini seçebilmek Cozby, P. C. (2009). Methods in behavioral research. NY: McGraw Hill, Co. Inc.Biopac Systems & Acknowledge (2009). User Manual.
14 APA tarzı raporlama, data sunumu, yayın hazırlama American Psychological Association (2009). Publication Manual (6th Ed). Washington, DC: APA.
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  
Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, ders sorumlusu tarafından sağlanan güncel okumalar ve power point sunumları.
Diğer Kaynaklar Bilimsel araştırma makalelerinin yayınlandığı prestijli dergilerin tümü.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
9
Proje
1
25
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
12
Final / Sözlü Sınav
12
    Toplam
149

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010