DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Öğrenme Psikolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 206
Bahar
3
0
3
5
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin ana amacı, öğrenme yaklaşımları ve kuramları ile davranışın bilimsel yasa ve kurallarına ilişkin ana konuları incelemektir. İnsan davranışının son derece karmaşık olması nedeniyle, gerek tarihsel ve gerekse de mantıksal olarak, hayvanların kullanıldığı öğrenme modellemeleri öğrenme araştırmalarının temelini oluşturmuştur. Hayvan çalışmaları, dolayısıyla, öğrenmenin temel bileşenlerinin ortaya konmasına ışık tutmakta, giderek daha karmaşık davranışların açıklanması için zemin hazırlamaktadır. Bu bakımdan, bu derste öncelikle hayvan çalışmalarından geliştirilen öğrenme ilkeleri ele alınacaktır. Öğrenmenin gerçekleşme geliştirilme biçimleri ile devam edilecektir. Nihayetinde, temel öğrenme ilkelerinin, daha karmaşık insan davranışı alanına nasıl uygulanabileceği üzerinde durulacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenme süreclerine ilişkin temel ilkeleri benzerlikleri ve farklılıkları ile birbirinden ayırt edebilecektir.
  • Somut öğrenme durumlarını öğrenme süreçleri ile açıklayabilecektir.
  • Alışma, duyarlılaşma, Pavlovian ve Edimsel koşullama yordamlarının altında yatan bağıntısal yapıları açıklayabilecektir.
  • Göreli olarak karmaşık öğrenme görüngülerinin (ayırdetme öğrenmesi, uyarıcı kontrolü, kavram oluşturma, problem çözme gibi) çalışılmasına ilişkin yordamları tanımlayabilecektir.
  • Biliş üzerindeki bağıntısal öğrenme ve diğer süreçlerin rolünü betimleyebilecektir.
Tanımı Bu derste öğrenmenin ilkeleri incelenmektedir. Alışma, duyarlılaşma, klasik koşullanma, edimsel koşullanma ve bunların uygulamaya ilişkin aktarımları konusunda kuramsal ve pratik konular üzerinde durulmaktadır

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Konu ve Tanımlar Domjan, M. (2008). The essentials of conditioning and learning. Belmont, CA: Wadsworth/ Thomson Learning, Inc.
2 Koşulsuz Davranışın Yapısı Domjan, M. (2008). The essentials of conditioning and learning. Belmont, CA: Wadsworth/ Thomson Learning, Inc.Alloway, T., Wilson, G., & Graham, J. (2004). Sniffy the Virtual Rat Pro, Version 2.0 (with CDROM). Wadsworth Publishing.
3 Alışmak ve Duyarlılaşmak Domjan, M. (2008). The essentials of conditioning and learning. Belmont, CA: Wadsworth/ Thomson Learning, Inc.Alloway, T., Wilson, G., & Graham, J. (2004). Sniffy the Virtual Rat Pro, Version 2.0 (with CDROM). Wadsworth Publishing.
4 Pavlov Koşullanması ve Sönme Domjan, M. (2008). The essentials of conditioning and learning. Belmont, CA: Wadsworth/ Thomson Learning, Inc.Alloway, T., Wilson, G., & Graham, J. (2004). Sniffy the Virtual Rat Pro, Version 2.0 (with CDROM). Wadsworth Publishing.
5 Ara Sınav 1
6 Koşullanmış Davranışın Doğası Domjan, M. (2008). The essentials of conditioning and learning. Belmont, CA: Wadsworth/ Thomson Learning, Inc.Alloway, T., Wilson, G., & Graham, J. (2004). Sniffy the Virtual Rat Pro, Version 2.0 (with CDROM). Wadsworth Publishing.
7 İlişkilendirmede Seçicilik ve Koşullanmada Kontrol Problemi Domjan, M. (2008). The essentials of conditioning and learning. Belmont, CA: Wadsworth/ Thomson Learning, Inc.Alloway, T., Wilson, G., & Graham, J. (2004). Sniffy the Virtual Rat Pro, Version 2.0 (with CDROM). Wadsworth Publishing.
8 Pavlov Koşullanmasında Uyarıcı İlişkileri: Zamansal, Sinyal ve ÜStDüzey İlişkiler Domjan, M. (2008). The essentials of conditioning and learning. Belmont, CA: Wadsworth/ Thomson Learning, Inc.Alloway, T., Wilson, G., & Graham, J. (2004). Sniffy the Virtual Rat Pro, Version 2.0 (with CDROM). Wadsworth Publishing.
9 Enstrümental/Edimsel Koşullanma: Thorndike ve Skinner Gelenekleri, Enstrümental Koşullamada Olay İlişkileri Domjan, M. (2008). The essentials of conditioning and learning. Belmont, CA: Wadsworth/ Thomson Learning, Inc.Alloway, T., Wilson, G., & Graham, J. (2004). Sniffy the Virtual Rat Pro, Version 2.0 (with CDROM). Wadsworth Publishing.
10 Ara Sınav 2 Domjan, M. (2008). The essentials of conditioning and learning. Belmont, CA: Wadsworth/ Thomson Learning, Inc.Alloway, T., Wilson, G., & Graham, J. (2004). Sniffy the Virtual Rat Pro, Version 2.0 (with CDROM). Wadsworth Publishing.
11 Pekiştireç Tarifeleri ve Teorileri Domjan, M. (2008). The essentials of conditioning and learning. Belmont, CA: Wadsworth/ Thomson Learning, Inc.
12 Cezalandırma: Etkili ve Etkisiz Cezalandırmalar, Cezalandırma Üzerine Araştırma Delilleri Domjan, M. (2008). The essentials of conditioning and learning. Belmont, CA: Wadsworth/ Thomson Learning, Inc.
13 Kaçınma Öğrenmesi: Teorik ve Pratik Yaklaşımlar Domjan, M. (2008). The essentials of conditioning and learning. Belmont, CA: Wadsworth/ Thomson Learning, Inc.
14 Davranışta Uyarıcı Kontrolü Domjan, M. (2008). The essentials of conditioning and learning. Belmont, CA: Wadsworth/ Thomson Learning, Inc.
15 Hafıza Mekanizmaları Domjan, M. (2008). The essentials of conditioning and learning. Belmont, CA: Wadsworth/ Thomson Learning, Inc.
16 Final Sınavı
Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, ders sorumlusu tarafından sağlanan güncel okumalar, Sniffy The Virtual Rat ve power point sunumları
Diğer Kaynaklar Bilimsel araştırma makalelerinin yayınlandığı prestijli dergilerin tümü.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
50
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
20
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010