DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Psikolojide Araştırma Yöntemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 205
Güz
2
2
3
7
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere, araştırma planlama, uygulama ve sunum için gerekli temel teorik ve pratik bilgileri kazandırmaktır. Derste, niceliksel araştırma tekniklerinin yanısıra niteliksel yöntemlere de değinilecektir. Ders, öğrencilere bilimsel araştırma yapma deneyiminin kazandırılmasına odaklanmaktadır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Psikolojinin neden bir temel bilim alanı olduğunu ifade edebilecektir.
  • Davranışın psikolojik açıklamaları ile sağduyuya dayanan açıklamaları arasındaki farkı gösterebilecektir.
  • Psikolojide yer alan belli başlı araştırma yöntemlerini listleleyebilecektir.
  • Psikolojide yer alan belli başlı araştırma yöntemlerini uygun ve doğru bir biçimde kullanabilecektir.
  • Psikoloji araştırmalarında etik sorunları tartışabilecektir.
  • Psikolojik kavram, kuram ve kanıtları doğru ve yerli yerinde kullanarak argüman geliştirebilecektir.
  • Farklı kaynaklardan elde edilmiş kanıtları yorumlayabilecek, değerlendirebilecek ve kullanabilecektir.
  • Farklı kuramsal ve kavramsal çerçevelerden türetilmiş psikolojik açıklamaları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilecektir.
Tanımı Bu ders öğrencilerin bilimsel düşünme ve bilimsel sorgulama becerilerini kazandırmaya yönelik olarak desenlenmiştir.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Psikoloji ve Bilimsel Yöntemler Shaughnessy, J. J. Zechmeister, E. B., & Zechmeister J. S. (2012). Research Methods in Psychology. NY: McGraw Hill, Co. Inc.
2 Psikoloji ve Etik Shaughnessy, J. J. Zechmeister, E. B., & Zechmeister J. S. (2012). Research Methods in Psychology. NY: McGraw Hill, Co. Inc.
3 Davranışı Gözlemleme: Doğal ve Sistematik Gözlemlemeler Shaughnessy, J. J. Zechmeister, E. B., & Zechmeister J. S. (2012). Research Methods in Psychology. NY: McGraw Hill, Co. Inc.
4 Anket Araştırması Shaughnessy, J. J. Zechmeister, E. B., & Zechmeister J. S. (2012). Research Methods in Psychology. NY: McGraw Hill, Co. Inc.
5 Ara sınav I Shaughnessy, J. J. Zechmeister, E. B., & Zechmeister J. S. (2012). Research Methods in Psychology. NY: McGraw Hill, Co. Inc.
6 Deneysel Yöntemler Shaughnessy, J. J. Zechmeister, E. B., & Zechmeister J. S. (2012). Research Methods in Psychology. NY: McGraw Hill, Co. Inc.
7 Deneysel Yöntemler Shaughnessy, J. J. Zechmeister, E. B., & Zechmeister J. S. (2012). Research Methods in Psychology. NY: McGraw Hill, Co. Inc.
8 Deneysel Yöntemler Shaughnessy, J. J. Zechmeister, E. B., & Zechmeister J. S. (2012). Research Methods in Psychology. NY: McGraw Hill, Co. Inc.
9 Ara sınav II Shaughnessy, J. J. Zechmeister, E. B., & Zechmeister J. S. (2012). Research Methods in Psychology. NY: McGraw Hill, Co. Inc.
10 Niceliksel ve Niteliksel Yaklaşımlar Shaughnessy, J. J. Zechmeister, E. B., & Zechmeister J. S. (2012). Research Methods in Psychology. NY: McGraw Hill, Co. Inc.
11 Vaka Çalışmaları, Arşiv Çalışmaları Shaughnessy, J. J. Zechmeister, E. B., & Zechmeister J. S. (2012). Research Methods in Psychology. NY: McGraw Hill, Co. Inc.
12 Çoklu Yöntemler Shaughnessy, J. J. Zechmeister, E. B., & Zechmeister J. S. (2012). Research Methods in Psychology. NY: McGraw Hill, Co. Inc.
13 Ölçmede Güvenilirlik ve Yapısal Tutarlılık Shaughnessy, J. J. Zechmeister, E. B., & Zechmeister J. S. (2012). Research Methods in Psychology. NY: McGraw Hill, Co. Inc.
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final
Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, ders sorumlusu tarafından sağlanan güncel okumalar ve power point sunumları.
Diğer Kaynaklar Bilimsel araştırma makalelerinin yayınlandığı prestijli dergilerin tümü.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
20
Final / Sözlü Sınav
1
28
    Toplam
168

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010