DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Klinik Psikolojiye Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 204
Bahar
3
0
3
5
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı klinik psikoloji alanının tarihsel gelişiminin anlatılması, bu alanındaki temel kuramların tanıtılması, bu kuramların ve temel sayıtlılarının, anormal davranışı ve kişiliği açıklama biçimlerinin, tanı koyma ve klinik müdahale yöntemlerinin ana hatlarıyla ele alınmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Klinik psikoloji alanının akademik ve uygulama alanlarında tarihsel gelişimini ve dönüm noktalarını açıklayabilmek.
  • Akıl sağlığıyla ilgili alanda çalışan profesyonelleri ve birbirleriyle olan ilişkilerini tanımlamak.
  • Bir akademik ve uygulama alanı olarak klinik psikolojinin temel kuramlarını açıklayabilmek.
  • Kuramların temel sayıtlılarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini psikopatolojinin ve kişiliğin açıklanması çerçevesinde karşılaştırabilmek.
  • Kuramların temel sayıtlılarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini tanı ve klinik müdahale çerçevesinde karşılaştırabilmek.
Tanımı Klinik psikolojinin tarihçesi, değerlendirme, gözlem ve test uygulama, klinik müdahale yöntemleri ve klinik psikolojinin yakın ilişki içinde olduğu diğer alanlarla ilişkileri incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Klinik Psikoloji Nedir? Chapter 1 What is Clinical Psychology? 1 28Chapter 2 Clinical Psychology's Past and Present: 2970
2 Klinik Psikolojide değerlendirme Chapter 3 Basic Features of Clinical Assessment: 72113
3 Klinik psikolojide gözlem ve görüşme Chapter 4 Interviewing and Observation in Clinical Psychology: 116158
4 Klinik psikolojide testler Chapter 5 Testing in Clinical Psychology: 160201
5 Klinik psikolojide testler Chapter 5 Testing in Clinical Psychology 160201
6 Klinik müdahaleler, psikoterapi yöntemleri Chapter 6 Basic Features of Clinical Interventions: 204230
7 Klinik müdahaleler, psikoterapi yöntemleri Chapter 7 Psychodynamic and Humanistic Psychotherapies: 232267
8 Klinik müdahaleler, psikoterapi yöntemleri Chapter 8 Behavioral and CognitiveBehavioral Psychotherapies: 269300
9 Alternatif klinik müdahaleler Chapter 9 Alternative Modes of Clinical Intervention: 302329
10 Klinik müdahaleler araştırmaları Chapter 10 Research on Clinical Intervention: 331355
11 Klinik çocuk psikolojisi Chapter 11 Clinical Child Psychology: 358394
12 Sağlık psikolojisi Chapter 12 Health Psychology: 397418
13 Klinik nöropsikoloji Chapter 13 Clinical Neuropsychology: 421445
14 Adli Psikoloji Chapter 14 Forensic Psychology: 447472
15 Klinik psikolojide profesyonel meseleler Chapter 15 Professional Issues in Clinical Psychology: 475510
16 Dönemin gözden geçirilmesi  
Dersin Kitabı Geoffrey P. Kramer, Douglas A. Bernstein, Vicky Phares (2009). Introduction to Clinical Psychology, 7/E (Pearson Publications)
Diğer Kaynaklar Power point sunumlar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
60
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
12
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
145

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010