DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Gelişim Psikolojisine Giriş II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 202
Bahar
3
0
3
5
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, gelişim psikolojisindeki ergenlik-ölüm arası dönemi psikoloji öğrencilerine derinlemesine tanıtmaktır. Ders içeriğinde kapsanan konular ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemleridir. Bu konularla ilgili kuramlar ele alınıp incelenmekte ve tartışılmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ergenliğe geçiş sürecinde yaşanan fiziksel, psikolojik ve sosyal süreçleri, ergenliğin yol açtığı değişiklikleri, sağlık, bilişsel ve ahlaki gelişme açısından karşılaştıracaktır.
  • Ergenlikteki sosyo-duygusal değişimleri içine kimlik/benlik değeri, romantik ilişkiler, iş, madde bağımlılığı, depresyon ve gençlik suçlarını alacak şekilde tanımlayacaktır.
  • Orta yetişkinlikteki ilişkileri arkadaşlık, aşk, şiddet, bekarlık, aile döngüsü, yeniden evlenme ve boşanmayı kapsayacak şekilde anlatacaktır.
  • Genç ve orta yetişkinlik dönemine dair, önemli mesleki konuları ve hayat tarzlarını, iş seçimi, işte ayrımcılık, mesleki değişiklilikler, iş, aile ve boş zaman aktivitelerini içine alacak şekilde tanıtacaktır.
  • Orta yetişkinlik dönemine has değişiklikleri içine fiziksel, sağlık, zekâ, beş temel kişilik faktörü ve sandviç nesil kavramlarını içerecek şekilde anlatacaktır.
  • Yaşamın ilerleyen dönemlerinde meydana gelen temel konuları, içine ömrün dörtte üçünü tamamlamış olmak, fiziksel, psikolojik ve sosyal alanda meydana gelen bozulmaları ve yapılabilecek müdahale çalışmalarını içine alacak şekilde özetleyecektir.
  • Temel yaşlanma teorilerini ve yaşlanma ile ilgili temel sosyal konuları özetleyecektir.
  • Ölüm tanımlarını ayrıştırmak, ölüm ve ölmekle ilgili temel ahlaki konuları, yas ve kayıpla baş etme stratejilerini ve yaşam boyunca karşılaştığımız yas deneyimlerini tartışacaktır.
  • Geç yetişkinlik dönemine has değişiklikleri içine fiziksel, sağlık, zekâ, beş temel kişilik faktörü ve sandviç nesil kavramlarını içerecek şekilde anlatacaktır.
Tanımı Ergenlikten ölüme kadar geçen süre içinde fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimi incelemek.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Ergenlikte fiziksel ve bilişsel gelişim Santrock, "Life Span Development". McGraw Hill International Edition, 13.baskı.2011.
3 Ergenlikte sosyal gelişim ve kişilik gelişimi Santrock, "Life Span Development". McGraw Hill International Edition, 13.baskı.2011.
4 Genç yetişkinlik döneminde fiziksel ve bilişsel gelişim Santrock, "Life Span Development". McGraw Hill International Edition, 13.baskı.2011.
5 Genç yetişkinlik döneminde sosyal gelişim ve kişilik gelişimi Santrock, "Life Span Development". McGraw Hill International Edition, 13.baskı.2011.
6 Ara Sınav I
7 Orta yetişkinlik döneminde fiziksel ve bilişsel gelişim Santrock, "Life Span Development". McGraw Hill International Edition, 13.baskı.2011.
8 Orta yetişkinlik döneminde sosyal gelişim ve kişilik gelişimi Santrock, "Life Span Development". McGraw Hill International Edition, 13.baskı.2011.
9 Geç yetişkinlik döneminde fiziksel ve bilişsel gelişim Santrock, "Life Span Development". McGraw Hill International Edition, 13.baskı.2011.
10 Geç yetişkinlik döneminde bilişsel gelişim Santrock, "Life Span Development". McGraw Hill International Edition, 13.baskı.2011.
11 Geç yetişkinlik döneminde sosyal gelişim ve kişilik gelişimi Santrock, "Life Span Development". McGraw Hill International Edition, 13.baskı.2011.
12 Ölüm, ölme ve yas Santrock, "Life Span Development". McGraw Hill International Edition, 13.baskı.2011.
13 Presentation I
14 Presentation II
15 Final sınavı
16 Dönemin gözden geçirilmesi  
Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, power point sunumlar
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
138

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010