DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Gelişim Psikolojisine Giriş I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 201
Güz
3
0
3
7
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, gelişim psikolojisindeki alt alanları psikoloji öğrencilerine derinlemesine tanıtmaktır. Ders içeriğinde kapsanan konular gelişim psikolojisinin tarihçesi, doğum öncesi ve sonrası gelişim, çocukluk dönemi gelişimi ve ergenlik dönemleridir. Bu konularla ilgili kuramlar ele alınıp incelenmekte ve tartışılmaktadır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilimsel yöntemi, araştırma düzenlerini ve temel gelişimsel çalışmaları açıklayabilecetir.
  • Fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişim arasındaki farklılıkları açıklayabilecektir.
  • Bebeğin dünyayı keşfederken kullandığı temel mekanizmaları tanımlayabilecektir.
  • Piaget’nin dört bilişsel gelişim aşamasınıörnekler vererek tanımlayabilecektir.
  • Okul dönemi çocuklarının genel fiziksel ve bilişsel becerilirini yetenek ve akademik becerileri içine alacak şekilde açıklayabilecektir.
  • Geç çocukluk dönemine dair fiziksel ve sosyal gelişimi, aile ve akran ilişkilerini içine alacak şekilde açıklayabilecektir.
Tanımı Döllenmeden ergenliğe kadar geçen süre içinde fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimi incelemek

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş: Temel Kavramlar
2 Araştırma yöntemleri ve dizaynlar Santrock, J. W. (2011). Life-Span Development (13rd Edition). New York, NY: McGraw Hill
3 Psikoanalitik, Öğrenme ve Bilişsel Teoriler Santrock, J. W. (2011). Life-Span Development (13rd Edition). New York, NY: McGraw Hill
4 Doğum öncesi gelişim Santrock, J. W. (2011). Life-Span Development (13rd Edition). New York, NY: McGraw Hill
5 1. ara sınav
6 Bebeklikte fiziksel, duyusal ve algısal gelişim Santrock, J. W. (2011). Life-Span Development (13rd Edition). New York, NY: McGraw Hill
7 Bebeklikte bilişsel gelişim Santrock, J. W. (2011). Life-Span Development (13rd Edition). New York, NY: McGraw Hill
8 Bebeklikte sosyal ve kişilik gelişimi Santrock, J. W. (2011). Life-Span Development (13rd Edition). New York, NY: McGraw Hill
9 Erken çocukluk döneminde fiziksel ve bilişsel gelişim Santrock, J. W. (2011). Life-Span Development (13rd Edition). New York, NY: McGraw Hill
10 2. ara sınav
11 Erken çocukluk döneminde sosyal ve kişilik gelişimİ Santrock, J. W. (2011). Life-Span Development (13rd Edition). New York, NY: McGraw Hill
12 Orta çocukluk döneminde fiziksel ve bilişsel gelişim Santrock, J. W. (2011). Life-Span Development (13rd Edition). New York, NY: McGraw Hill
13 Orta çocukluk döneminde sosyal ve kişilik gelişimi Santrock, J. W. (2011). Life-Span Development (13rd Edition). New York, NY: McGraw Hill
14 Final sınavı
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  
Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, power point sunumlar
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
50
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
15
Final / Sözlü Sınav
1
29
    Toplam
170

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010