DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Psikolojide Niceliksel Yöntemler II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 104
Bahar
2
2
3
6
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, psikoloji alanında kullanılan istatistiksel yöntemlere dair temel bilgiyi öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Psikolojik istatistikte yer alan temel kavramları betimleyebilecektir.
  • Temel istatistiksel yöntemleri kavramsal ve sayısal olarak ifade edebilecektir.
  • Psikolojik veriye doğru bir biçimde uygun istatistiksel tekniği uygulayabilecektir.
  • Psikolojik verilerin analizinde elde edilen bulguları doğru bir biçimde yorumlayabilecektir.
  • İstatistiksel analizleri ve sonuçları anlaşılır biçimde, hem yazılı hem de sözel olarak ifade edebilecektir.
Tanımı Bu ders kapsamında psikoloji alanında kullanılan istatistiksel yöntemlere yönelik temel bilgiler öğretilmektedir. Temel hipotez test etme ve psikolojik veri analizlerinin yürütülmesinin öğretilmesine ek olarak öğrencilere aşağıdaki istatistiksel testlere dair bilgi verilmektedir: t testi, ANOVA ve parametrik olmayan testler. Öğrenciler bu testlerin temelinde yatan temel ögelerin yanısıra bu testleri yürütülmesini elle hesaplayarak yapacaklardır. Aynı zamanda öğrenciler bu testleri SPSS istatistik programında yürütmeyi öğreneceklerdir.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders içeriğinin ve PSY103 dersi konularının gözden geçirilmesi
2 İstatistiksel hipotez test etme süreci Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd ed.). London:Sage (Selected sections: Chapter 2).
3 İki ortalamanın karşılaştırılması: Bağımsız örneklemler için t testi Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd ed.). London:Sage (Selected sections: Chapter 9).
4 İki ortalamanın karşılaştırılması: Bağıntılı örneklemler için t testi Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd ed.). London:Sage (Selected sections: Chapter 9).
5 İkiden fazla ortalamanın karşılaştırılması: Tek yönlü ANOVA Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd ed.). London:Sage (Selected sections: Chapter 10).
6 İkiden fazla ortalamanın karşılaştırılması: Tek yönlü ANOVA Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd ed.). London:Sage (Selected sections: Chapter 10).
7 Ara sınav I
8 Tekrarlı ölçümler için ANOVA Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd ed.). London:Sage (Selected sections: Chapter 13).
9 Tekrarlı ölçümler için ANOVA Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd ed.). London:Sage (Selected sections: Chapter 13).
10 Faktöriyel ANOVA Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd ed.). London:Sage (Selected sections: Chapter 12).
11 Faktöriyel ANOVA Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd ed.). London:Sage (Selected sections: Chapter 12).
12 Ara sınav II
13 Parametrik olmayan testler Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd ed.). London:Sage (Selected sections: Chapter 15).
14 Parametrik olmayan testler Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd ed.). London:Sage (Selected sections: Chapter 15).
15 Uygulama
16 Dönemin gözden geçirilmesi
Dersin Kitabı Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd ed). London: Sage
Diğer Kaynaklar 1) Howell, D. C. (1997). Statistical methods for psychology (4th ed.). Belmont, CA: Wadsworth Publishing. 2) Howitt, D. & Cramer, D. (2008). Introduction to statistics in psychology and Introduction to SPSS in psychology: For version 16 and earlier (4th ed.). Harlow: Pearson.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
8
40
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
10
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
8
4
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
16
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
148

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010