DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Psikolojiye Giriş II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 102
Bahar
3
0
3
6
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bireyin kognitif, duygusal ve sosyal yönlerine odaklanarak psikoloji alanındaki genel teorileri tanıtmak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çeşitli düşünce, duygu ve davranışları açıklamak üzere psikolojideki teorik bakış açılarını tanımlayabilecek
  • Dünyayı algılama, bilgiyi işleme, karar verme, problem çözme stratejileri geliştirme vb. insan beyninde bulunan bilişsel sistemleri öğrenecek
  • İnsan ihtiyaçları ve başarı, bağlanma, güç motivasyonu arasında bağlantılar kurabilecek
  • Duyguları ve insanların bu duyguları nasıl deneyimlediğini açıklayabilecek
  • Yeni doğandan başlayarak insan gelişiminin tüm basamaklarını sınıflandırabilecek
  • Kişilikle ilgili farklı tanım ve konseptleri açıklayabilecek
  • Başkalarına karşı kendilerinin sahip olduğu tutum ve stereotiplerin farkına varacak
  • Normal ve normal olmayan davranışları birbirinden ayırabilecek
Tanımı Bu derste psikoloji biliminin kuramsal ve uygulamalı alanları genel çizgileri ile öğrencilere tanıtılır.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Feldman, R. S. (2013). Understanding Psychology (11th edition), McGraw-Hill:NY
2 Motivasyon ve duygu Feldman, R. S. (2013). Understanding Psychology (11th edition), McGraw-Hill:NY. Chapter 10
3 Motivasyon ve duygu Feldman, R. S. (2013). Understanding Psychology (11th edition), McGraw-Hill:NY. Chapter 10
4 Cinsellik ve cinsiyet Feldman, R. S. (2013). Understanding Psychology (11th edition), McGraw-Hill:NY, Chapter 11
5 Gelişim ve yaşam psikolojisi Feldman, R. S. (2013). Understanding Psychology (11th edition), McGraw-Hill:NY, Chapter 12
6 1. ara sınav
7 Gelişim ve yaşam psikolojisi Feldman, R. S. (2013). Understanding Psychology (11th edition), McGraw-Hill:NY, Chapter 12
8 Kişilik Feldman, R. S. (2013). Understanding Psychology (11th edition), McGraw-Hill:NY,Chapter 13
9 Kişilik Feldman, R. S. (2013). Understanding Psychology (11th edition), McGraw-Hill:NY,Chapter 13
10 İşitsel görsel materyal üzerine teorik tartışma
11 Stres, başa çıkma ve refah Feldman, R. S. (2013). Understanding Psychology (11th edition), McGraw-Hill:NY, Chapter 14
12 2. ara sınav
13 Sosyal psikoloji Feldman, R. S. (2013). Understanding Psychology (11th edition), McGraw-Hill:NY, Chapter 17
14 Sosyal psikoloji Feldman, R. S. (2013). Understanding Psychology (11th edition), McGraw-Hill:NY, Chapter 17
15 Psikolojik Bozukluklar Feldman, R. S. (2013). Understanding Psychology (11th edition), McGraw-Hill:NY, Chapter 15
16 Final sınavı
Dersin Kitabı Feldman, R. S. (2013). Understanding Psychology (11th edition), McGraw-Hill:NY, ders sorumlusu tarafından sağlanan güncel okumalar ve power point sunumları.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
16
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
158

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010