DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Temel Matematik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 111
Güz
3
0
3
6
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste matematiğin temel kavramları verilir; fonksiyonlar, kümeler, matrisler. Matematiksel ve istatistiksel metodlar, matrisler, fonksiyonlar, istatistik, olasılık ve hipotez testi verilerek sosyal bilimlere uygulamaları anlatılır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kümeler ve işlemleri anlayabilir.
  • Temel olasılıkları permütasyon ve kombinasyon kullanılarak hesaplayabilir.
  • Bir fonksiyonun tanım kümesi ve grafiğini ifade edebilir. Bir matrisin tersini, transpozunu ve matrisler üzerindeki cebirsel işlemleri, lineer denklem sistemlerini özümseyebilir.
  • Örnek uzay, olasılık fonksiyonunun özellikleri, olaylar, ayrık ve bağımsız olaylar, koşullu olasılık, sürekli ve kesikli rasgele değişkenler, olasılık yoğunluk fonksiyonu gibi olasılık teorisinin temel bileşenlerini özümseyebilir.
  • Beklenen değer ve varyans konularını anlayabilir ve binom,normal dağılımlar gibi dağılımları çözümleyebilir.
Tanımı Kümeler, fonksiyonlar, matrisler, istatistiğe giriş, veri tipleri ve verileri gruplama, olasılık fonksiyonu, permütasyon, kombinasyon, olasılık hesaplamaları, rasgele değişkenler, beklenen değer ve varyansları, dağılımları.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
CORE
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kümeler; Kümelere giriş, altkümeler, özalt küme, evrensel küme; küme işlemleri, Ven şeması, de morgen kuramı, kümenin eleman sayısı Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, A survey of Mathematics with Applications, Pearson (Chapter 2)
2 Doğrusal denklemler, doğrular, bir denklemin grafiği, kesişim noktaları, dik doğrunun denklemi, doğrunun denklemi Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, A survey of Mathematics with Applications, Pearson. (Section 6.7)
3 Doğru demetleri, paralel ve kesişen doğrular. Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, A survey of Mathematics with Applications, Pearson(Chapter 9 Section 9.1)
4 Matrisler, Matris cebiri, Kare matris, matrislerin çarpımı. Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, A survey of Mathematics with Applications, Pearson (Chapter 7 Section 7.3) S Lipschutz, 3000 solved problems in linear algebra; McGrow Hill. ( Chapter 2 )
5 Matrislerin tersi, transpozu ve determinantı. S Lipschutz, 3000 solved problems in linear algebra; McGrow Hill. (Chapter 4)
6 Bağıntı ve fonksiyonlar, Tanım ve görüntü kümesi, gösterim Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, A survey of Mathematics with Applications, Pearson. (Section 6.10)
7 Fonksiyon grafikleri Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, A survey of Mathematics with Applications, Pearson (Section 6.10)
8 Sabit fonksiyonlar, kuadratik fonksiyonları, üstel fonksiyonlar Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, A survey of Mathematics with Applications, Pearson (Section 6.10)
9 Permütasyon ve kombinasyon, sayma formulu, çarpma kuralı, faktoriyel. Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, A survey of Mathematics with Applications, Pearson (Section 12.8, 12.9)
10 Olasılığa giriş; örnek uzay, olasılığın özellikleri, beklenen değer, bir olayın olma olasılıgının özellikleri Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, A survey of Mathematics with Applications, Pearson (Section 12.1, 12.2, 12.4)
11 VEYA ve VE problemleri, bağımsız olaylar, koşullu olasılık, sayma ilkesi. Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, A survey of Mathematics with Applications, Pearson (Section 12.6, 12.7, 12.8)
12 İstatistiğe giriş, Veri ve örneklem Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, A survey of Mathematics with Applications, Pearson (Section 13.1)
13 Frekans dağılımı, istatiksel grafikler. Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, A survey of Mathematics with Applications, Pearson (Section 13.3,13.4)
14 Normal eğri ve normal dağılım. Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, A survey of Mathematics with Applications, Pearson (Section 13.7)
15 Final sınavı için tekrar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  
Dersin Kitabı Allen R. Angel, C. Abbott and D. Runde, A survey of Mathematics with Applications, Pearson. S Lipschutz, “3000 solved problems in linear algebra”; McGrow Hill.
Diğer Kaynaklar “Calculus for Business, Economics, Life Sciences, and Social Sciences” by R.A. Barnett, M.R. Zie gler, K.E. Byleen, Prentice Hall.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
5
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
40
    Toplam
181

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010