DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Sosyal Bilimin İlkeleri II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUM 104
Bahar
3
0
3
4
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, modern toplumun toplumsal, kültürel ve ekonomik yapısına ve dönüşümlerine referansla modernitenin derinlemesine bir analizini yapmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Rönesans ve Reform hareketlerinin, Batı düşünce tarihi içerisindekisi önemini açıklayabileceklerdir.
  • Aydınlanma düşüncesinin modern, seküler ve akılcı toplumun oluşumundaki rolünü tanımlayabileceklerdir.
  • Batı tarihinde değişen siyasi otorite biçimlerini ve modern devletin doğuşunu tartışabileceklerdir.
  • Endüstriyel kapitalist sistemin doğuşu ve bunun birey, iş yeri ve üretim ilişkileri üzerine etkisini tartışabileceklerdir.
  • Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin farkına varacaklar ve toplumsal cinsiyet rollerinin modern koşullardaki dönüşümü üzerine fikir yürütebileceklerdir.
  • Dinin modern toplumda azalan etkisini ve bu durumun toplumsal yapılar ve birey üstüne etkisini sekülerleşme ve kutsallaştırma süreçlerine referansla tartışabileceklerdir.
  • Küreselleşmenin toplumsal, ekonomik ve siyasi etkilerini tartışabileceklerdir.
Tanımı Bu ders, modern toplumların oluşumunda etkin faktör ve bileşenleri inceler. Bu bağlamda, Aydınlanma düşüncesi, modern devletin ortaya çıkışı, modern ekonominin özellikleri, değişen sınıf ve toplumsal cinsiyet ilişkileri, dinin, seküler düşüncenin ve ideolojinin modern toplumdaki yeri dersin konularını oluşturur.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanımlanması
2 Rönesans ve Reform Hareketleri Jocelyn Hunt, The Renaissance, Routledge, 1999. (The Beginning of the Renaissance, pp.1 7; Humanism, pp. 17 19; Scientific Change in the Renaissance, pp. 77 86; The Links between the Renaissance and the Reformation, pp. 49 51.)Chris Harman, A People’s History of the World, Bookmarks Publications, 2002, pp. 237 241 (Chapter 2: From superstition to science)
3 Film Gösterimi
4 Aydınlanma İlkeleri ve Modern Bireyin Doğuşuna Etkisi Jonathan Dewald, Europe 1450 to 1789: Encyclopedia of the Early Modern World, Thomson Gale, 2004, pp.299 306 (Enlightenment).Peter Hamilton, ‘The Enlightenment and the Birth of Social Science’ Stuart Hall et al., eds., Modernity: An Introduction to Modern Societies, Blackwell, 1996, pp. 20 27.Chris Harman, A People’s History of the World, Bookmarks Publications, 2002, pp. 242 246 (Chapter 3: The Enlightenment)
5 Kamu Alanının Dönüşümü ve Fransız Devrimi’ne Etkisi Jonathan Dewald, Europe 1450 to 1789: Encyclopedia of the Early Modern World, Thomson Gale, 2004, pp. 258 260 (Encyclopedie).Peter Hamilton, ‘The Enlightenment and the Birth of Social Science’, Stuart Hall et al., eds., Modernity: An Introduction to Modern Societies, Blackwell, 1996, pp. 27 35.
6 Modern Öncesi Dönemde Siyasi Otorite Biçimleri David Held, “The Development of the Modern State”, Stuart Hall et al., eds., Modernity: An Introduction to Modern Societies, Blackwell, 1996, pp. 63 73.
7 Modern Devletin Doğuşu ve Örgütlenmesi Gianfranco Poggi, The State: Its Nature, Development and Prospects, Polity Press, 1990, pp. 19 33. (The Nature of the Modern State)
8 ARA SINAV I Konuların gözden geçirilmesi, Film Gösterimi ve Birinci Ara Sınav
9 Endüstri Devrimi ve Endüstriyel Toplumun Doğuşu Chris Harman, A People’s History of the World, Bookmarks Publications, 2002, pp. 318 325 (Chapter 5: The Industrial Revolution)James Fulsher, Capitalism: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2004, pp. 59 131.
10 Endüstriyel Toplumun Örgütlenmesi Barbara Bari, “Factory Work” (Britain, 1750 1914), Encyclopedia of European Social History: From 1350 to 2000, Charles Scribner’s Sons, 2001, pp. 479 483.Anthony Giddens, Sociology, 3rd ed., 1998, pp. 240 263; 270 281.Movie Screening:Idle Class by Charlie Chaplin
11 Film Gösterimi
12 Modern Zamanlarda Toplumsal Cinsiyet İlişkileri Ian Marsh and Mike Keating ed., Sociology: Making Sense of Society, Pearson Prentice Hall, 2006, pp. 263 308. Movie Screening:Birdcage or Tootsie
13 Modern Toplumda Din John J. Macionis, Sociology 8th edition, Prentice Hall, 2001, pp. 506 510. R.T. Schaefer, Sociology 10th edition, Mac Graw Hill, 2007, pp.3 19; 324 327.M. Kimmel and A. Aronson, Sociology Now, Pearson, 2009, pp. 498 500. Movie Screening:Persepolis
14 Günümüz Dünyasında Küreselleşme Frank J. Lechner and John Boli, “General Introduction”, F. J. Lechner and J. Boli eds., The Globalization Reader, Blackwell, 2008, pp. 1 5.Jan Nederveen Pietersee, ‘Globalization and Culture: Three Paradigms’, Economic and Political Weekly, 31: 3, (Jun 8. 1996), pp.1389 1393.
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  
Dersin Kitabı Bu formda belirtilen zorunlu okumalar.
Diğer Kaynaklar Yok

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
116

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010