DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Sosyal Bilimin İlkeleri I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUM 103
Güz
3
0
3
4
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere, sosyal bilimlerin temel kavramlarını, fikirlerini ve yöntemlerini alt disiplinlerine referansla tanıtmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilimsel bilgi ile bilimsel olmayan bilgiyi birbirinden ayırt edebileceklerdir.
  • Doğa bilimleri ve sosyal bilimler arasındaki farkları tanımlayabileceklerdir.
  • Antropolojinin temel kavramları çerçevesinde toplumsal evrimi açıklayabileceklerdir.
  • Kültürün toplumsal hayattaki rolü ve önemini değerlendirebileceklerdir.
  • Sosyoloji teorilerini ve genel kavramlarını kullanarak toplumsal eşitsizliklerin farklı boyutlarını değerlendirebileceklerdir
  • Psikolojinin genel içeriğini ve kişilik gelişim sürecini tanımlayabileceklerdir.
  • Sosyal psikolojinin kavramlarını kullanarak toplumdaki önyargı, ayrımcılık ve stereotipleştirme gibi durumları sorgulayabileceklerdir.
  • Siyaset bilimi ile ilgili temel kavramları kullanarak siyasi ideolojileri ayırt edebileceklerdir.
  • Toplumsal kurum ve olayları sosyal bilim kavramları çerçevesinde eleştirebileceklerdir.
  • Sosyal bilimlerin kavramlarını kullanarak verilen bir konu üzerine düşüncelerini yazılı olarak ifade edebileceklerdir.
Tanımı Bilimsel bilginin doğası ve sosyal bilimlerle ilgili genel bilgilerin yanı sıra antropoloji, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, siyaset bilimi ve ekonomi disiplinlerinden seçilmiş konular dersin içeriğini oluşturacaktır

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Genel Tanıtımı
2 Bilimsel Bilginin Doğası ve Sosyal Bilimler Bruce C. Straits and Royce A. Singleton, Approaches to Social Research (3rd edition) Oxford University Press, 1998, pp. 17/39.John Perry and Erna Perry, Contemporary Society: an Introduction to Social Science, Pearson, 2006, pp. 15/22.
3 Sosyolojiye Kısa Bir Giriş ve Toplumsal Etkileşim Anthony Giddens, Sociology, Polity Press, 1998, 2/ 16. James M. Henslin, Sociology: A Down to Earth Approach, Boston
4 Sosyolojiden Seçilmiş Bir Konu: Toplumsal Tabakalaşma Anthony Giddens, Sociology, Polity Press, 1998, pp. 240/244, 251/279.
5 Siyaset Bilimine Kısa Bir Giriş Eddie J. Girdner, People and Power: An Introduction to Politics, İstanbul: Literatür Yayınları, pp. 3/24.
6 Siyaset Biliminden Seçilmiş Bir Konu: Siyasi İdeolojiler/ Arasınav Micheal Roskin et al, Political Science: An Introduction, Prentice Hall International, 6th ed., 1997, pp. 98/123.
7 Siyaset Biliminden Seçilmiş Bir Konu: Siyasi İdeolojiler Micheal Roskin et al, Political Science: An Introduction, Prentice Hall International, 6th ed., 1997, pp. 98/123.
8 ARASINAV
9 Sınıf içi yazı çalışması
10 Antropolojiye Kısa Bir Giriş ve İnsan Toplumlarının Evrimi Carol R. Ember, Melvin Ember, Peter N. Peregrine, Anthropology, Pearson, 2005, 1/13. Anthony Giddens, Sociology, Polity Press, 1998, 45/55.
11 Antropolojiden Seçilmiş Bir Konu: Kültür Raymond Scupin and Christopher R. DeCorse, Anthropology: A Global Perspective, 2004, pp. 224/240.
12 Psikolojiye Kısa Bir Giriş ve Kişilik Gelişimi John Perry and Erna Perry, Contemporary Society: An Introduction to Social Science, Pearson, 2006, pp. 99/122.
13 Sosyal Psikolojiden Seçilmiş Bir Konu: Sosyal Biliş Robert S. Feldman, Social Psychology, Pearson, 2001, pp. 41/46, 80/95.
14 Sosyal Ekonomiden Seçilmiş Konular ve İlgili Nüfusbilimsel Temalar John V. Van Sickle and Benjamin A. Rogge, Introduction to Economics, D. Van Nostrand Company, 1954, pp. 3/10.John Perry and Erna Perry, Contemporary Society: An Introduction to Social Science, Pearson, 2006, pp. 280/281, 296/302.
15 Dönemin Değerlendirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  
Dersin Kitabı Bu formdaki zorunlu okumalar.
Diğer Kaynaklar Yok

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
8
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
98

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010