DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HIST 201
Güz
2
0
2
1
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde gerçekleştirilen Türk Kurtuluş Savaşı’ndan, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar uzanan askerî, siyasî, sosyokültürel ve ekonomik alanlardaki inkılâpçı çağdaşlaşma hareketlerini tarihsel bir perspektif içinde işleyerek Türk İnkılâbı’nın anlam ve önemini ana hatlarıyla değerlendirmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tarihi belirleyen çeşitli aktörleri ve faktörleri tanımlayabilecektir.
  • Bu aktörlerin ve faktörlerin oynadığı farklı rolleri analiz edebilecektir.
  • Bağımsızlık, Özgürlük ve Ulusal Egemenlik kavramlarını yorumlayabilecektir.
  • Çağdaş, Demokratik, Lâik ve Sosyal bir Hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşum sürecini değerlendirebilecektir.
  • 20.yüzyılın sonlarında ortaya çıkan ‘Küreselleşme’ sürecini analiz edebilecektir.
  • Yeni çağın olgularını tarihî olaylarla karşılaştırabilecek ve tanımlayabilecektir.
Tanımı Bu derste Türkiye’nin yakın tarihi hakkında çok yönlü bilgiler verilirken, lâikdemokratik cumhuriyet düzeninin kuruluş ve varoluş felsefesi aktarılır, böylece yüzyılın olduğu kadar, küreselleşen dünyanın geleceği ve sorunları Atatürk’ün yöntem ve dünya görüşüyle değerlendirilir. CumhuriyetDemokrasi ve Lâiklik gibi kavramların Türkiye’nin bütünlüğü açısından, iç ve dış gelişmelerden örneklerle açıklanır.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel Giriş Temel Kavramlar
2 Türk Çağdaşlaşma Tarihi İçinde Osmanlı Yenileşme Hareketleri – Dünyada Olup Bitenler (18. 19. yüzyıllar)
3 Şark Meselesi, Yunan Meselesi Mora İsyanı ve Sonuçları
4 Osmanlı’da Muhalefet ve Meşrûtiyet Hareketleri – Birinci Meşrûtiyet
5 Şark Meselesi Çerçevesinde Ermeni Meselesi
6 İkinci Meşrutiyet ve Bu Dönemin Fikir Hareketleri
7 Dış Olaylar ve Etkileri (Trablusgarp ve Balkan Savaşları Sonuçları)
8 Birinci Dünya Savaşı (Öncesi, Sebepleri ve Başlaması)
9 Osmanlı Devleti’nin Dünya Savaşı’na Katılması, Cepheler Çanakkale Muharebeleri ve Mustafa Kemal Paşa’nın Yıldızının Parlayışı
10 Osmanlı Toprakları’na Yönelik Gizli Paylaşma Anlaşmaları ve Sonuçları Birinci Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi Mondros Mütârekesi
11 İşgaller ve İşgaller Karşısında Ülkedeki Durum – Kurulan Çeşitli Cemiyetler
12 İşgaller, İşgallere Karşı İlk Tepkiler ve Osmanlı Yönetiminin Tutumu Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’a Gelmesi ve Durumu Değerlendirmesi
13 İzmir’in Yunanlılar Tarafından İşgali Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Faaliyetleri – Millî Mücadele’nin İlânı: Amasya Tamimi ve Kongreler
14 TBMM’nin Açılması – Siyasî ve Askerî Gelişmeler (İç AyaklanmalarDüzenli Ordunun KurulmasıSevr Barış Andlaşması TBMM’nin TepkisiTBMM Hükümeti’nin Dış Politikası
15 Millî Mücadele’de Askerî Gelişmeler: Doğu Harekâtı I. İnönü, II. İnönü Muharebeleri KütahyaEskişehir Muharebeleri Mustafa Kemal Paşa’nın Başkumandanlığa Seçilmesi ve Tekâlifi Millîye Emirleri
16 Sakarya Meydan Muharebesi ve Sonuçları Büyük Taarruz ve Sonuçları : * Mudanya Mütârekesi * Saltanat’ın Kaldırılması *Lozan Konferansı ve Barış Andlaşması
Dersin Kitabı Atatürk ve Türk İnkılap Tarihi Siyasal Kitap Evi Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri. Editör: Prof. Dr. Fatma Acun
Diğer Kaynaklar Kemal ATATÜRK“NUTUK”; Halide Edip ADIVAR“Türkün Ateşle İmtihanı”; Turgut ÖZAKMAN “Türk Mucizesi – Cumhuriyet” .

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
3
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
40

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010