DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
İngilizcede Akademik Beceriler II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ENG 102
Bahar
2
2
3
3
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı ENG 102 birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Modüller halde verilen bu derste, dil öğrenimi ve dil gelişimi ile ilgili dört dil becerisini birleştiririci bir yaklaşım sergilenmiştir. Öğretme metodu akademik girdiden (dinleme ve okuma), akademik çıktıya (konuşma ve yazma) doğru bir süreçe dayanır. Dönem sonunda, öğrenciler, iki temel modülü bitirmiş olurlar. Bunlardan Okuma ve Anlama Becerileri, akademik metinleri okuma, derste veya tartışmada gerekli bilgileri not alabilme ve bu bilgileri kullanabilme becerilerini geliştirmeyi hedefler. Akademik Amaçlı Yazma modülü ise öğrencilerin fikirlerini anlamlı ve akademik kurallara uygun bir şekilde yazılı olarak ifade edebilme becerilerini kapsar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • bir metni hızlıca gözden geçirebilir
  • farklı yazılı kaynakları kullanarak bir alıntı/özet/kendi kelimeleriye ifade oluşturabilir
  • metnin ana fikrini çıkarabilir
  • bilinmeyen kelimelerin anlamını çıkarabilir
  • okuduğu metinden çıkarımlar yapabilir
  • yazılı olarak tanımlama ve sınıflama yapabilir
  • yazılı olarak sebepsonuç ilişkisini ifade eden bir metin oluşturabilir
  • yazılı olarak bir tartışma metni oluşturabilir
Tanımı Bu derste akademik amaçlı İngilizce dersinin iki temel konusu olan akademik okuma ile akademik yazma konuları ele alınır.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri
X

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin tanımı, özellikleri ve değerlendirme süreci Powerpoint sunumu
2 Akademik Okuma ve Anlama İzmir University of Economics ENG 102 Academic Skills in English Faculty Book 2009
3 Akademik Okuma ve Anlama İzmir University of Economics ENG 102 Academic Skills in English Faculty Book 2009
4 Akademik Okuma ve Anlama İzmir University of Economics ENG 102 Academic Skills in English Faculty Book 2009
5 Akademik Okuma ve Anlama İzmir University of Economics ENG 102 Academic Skills in English Faculty Book 2009
6 Konuların tekrarı İzmir University of Economics ENG 102 Academic Skills in English Faculty Book 2009
7 Konuların tekrarı İzmir University of Economics ENG 102 Academic Skills in English Faculty Book 2009
8 Arasınav
9 Araştırma Teknikleri ve İntihal Kuralları İzmir University of Economics ENG 102 Academic Skills in English Faculty Book 2009
10 Akademik Amaçlı Yazma Becerileri İzmir University of Economics ENG 102 Academic Skills in English Faculty Book 2009
11 Akademik Amaçlı Yazma Becerileri İzmir University of Economics ENG 102 Academic Skills in English Faculty Book 2009
12 Akademik Amaçlı Yazma Becerileri İzmir University of Economics ENG 102 Academic Skills in English Faculty Book 2009
13 Akademik Amaçlı Yazma Becerileri İzmir University of Economics ENG 102 Academic Skills in English Faculty Book 2009
14 Öğrenci Yazılı Projesi
15 Öğrenci Proje Dönütleri
16 Dönemin gözden geçirilmesi  
Dersin Kitabı Powerpoint sunumlar, ek kaynaklar
Diğer Kaynaklar Gerekli görüldüğünde birim tarafından hazırlanan ek materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
1
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
100

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010