DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Ekonominin İlkeleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 100
Bahar
3
0
3
4
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders temel düzeyde mikro ve makroekonomi bilgisi vermektedir. Dersin amacı öğrencilere piyasa ekonomisini tanıtmak ve fiyat mekanizması altında kıt kaynakların nasıl dağıldığını incelemektir. Piyasa ekonomisine giriş, talep, arz, tüketici teorisi, firma teorisi, tam rekabet gibi temel mikroekonomi konuları ile ulusal gelir, istihdam, issizlik, enflasyon ve ekonomik büyüme gibi temel makroekonomi konuları analiz edilmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ekonomistlerin kıtlık kavramıyla ne ifade etmek istediklerini açıklayabilecektir.
  • Fırsat maliyeti, elastikiyet, ekonomik kâr ve marjinal analiz gibi temel ekonomi kavramlarını tanımlayabilecektir.
  • Arz ve talebi belirleyen unsurları tanımlayabilecektir.
  • Arz ya da talepteki değişimlere bağlı olarak piyasa çıktılarındaki değişimleri öngörebilecektir.
  • Piyasa dengesi kavramını açıklayabilecektir.
  • Tam rekabetçi piyasalardaki firma davranışlarını analiz edebilecektir.
  • Anahtar makroekonomik değişkenlerin ölçümlerini yapabilecektir.
  • Milli gelir, işsizlik, bütçe açığı, para arzı, faiz oranı ve ticaret açığı gibi değişkenler arasındaki temel ilişkileri tespit edebilecektir.
Tanımı Bu ders temel mikroekonomi ve makroekonomi modellerini ve kavramlarını tanıtır. Bu derste incelenecek olan mikroekonomi başlıkları şunlardır: Piyasa ekonomisi, arz ve talep, tüketici teorisi, firmalar teorisi, tam rekabet. Bu derste incelenecek olan makroekonomi başlıkları şunlardır: ulusal gelir, işsizlik, enflasyon ve ekonomik büyüme.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ekonomi Nedir? Parkin, Powel, Matthews; Essential Economics, Chapter 1 (Pearson Education Limited, European edition)
2 Ekonomik Problemler Parkin, Powel, Matthews; Essential Economics, Chapter 2 (Pearson Education Limited, European edition)
3 Talep ve Arz Parkin, Powel, Matthews; Essential Economics, Chapter 3 (Pearson Education Limited, European edition)
4 Talep ve Arz Parkin, Powel, Matthews; Essential Economics, Chapter 3 (Pearson Education Limited, European edition)
5 Çıktı ve Maliyetler Parkin, Powel, Matthews; Essential Economics, Chapter 6 (Pearson Education Limited, European edition)
6 Tam Rekabet Piyasası Parkin, Powel, Matthews; Essential Economics, Chapter 7 (Pearson Education Limited, European edition)
7 Tekrar Haftası
8 1. Vize
9 Reel Gayri Safi Milli Hasıla Parkin, Powel, Matthews; Essential Economics, Chapter 10 (Pearson Education Limited, European edition)
10 İş Piyasasını Gözlem ve Enflasyon Parkin, Powel, Matthews; Essential Economics, Chapter 11 (Pearson Education Limited, European edition)
11 Finansal Piyasalar Parkin, Powel, Matthews; Essential Economics, Chapter 12 (Pearson Education Limited, European edition)
12 Finansal Piyasalar Parkin, Powel, Matthews; Essential Economics, Chapter 12 (Pearson Education Limited, European edition)
13 Para ve Banka Parkin, Powel, Matthews; Essential Economics, Chapter 13 (Pearson Education Limited, European edition)
14 Büyüme, Enflasyon ve Çevrimler Parkin, Powel, Matthews; Essential Economics, Chapter 15 (Pearson Education Limited, European edition)
15 Tekrar Haftası
16 Dönemin gözden geçirilmesi  
Dersin Kitabı Parkin, Powel, Matthews; Essential Economics with MyEconLab Student Access Card, Pearson Education Limited 2012, European edition. Öğrencilerin ders kitabını alması ZORUNLUDUR. Ödevlerin dönem sonu notuna etkisi %20 dir. Dersin ödevleri ve asistanların işleyeceği tekrar derslerindeki problemler, her öğrencinin aldığı kitabın içinde bulunan şifreyle giriş yapacakları, kitabın MyEconLab adıyla varolan online sistemi üzerinden çözülecek ve bu ödevler sistemin kendisi tarafından notlandırılıp dersin hocasına sistem üzerinden iletilecek. HER ÖĞRENCİNİN KİTABI ALMASI ZORUNLUDUR. HER ÖĞRENCİNİN ALDIĞI KİTAPTA KENDİNE ÖZEL SİSTEME GİRİŞ YAPACAĞI ŞİFRE BULUNMAKTADIR. NOT: 2010-2011 Akademik ders yılında bu dersi almış fakat kalmış olan öğrencilerin yeni kitap almalarına gerek yoktur. Dersin asistanlarına danışıldığı takdirde MyEconLab Öğrenci Erişim Kartı bu öğrencilere sağlanacaktır.
Diğer Kaynaklar http://eco.ieu.edu.tr/tr/econ-100-ekonominin-ilkeleri linkine gittiğiniz takdirde sisteme nasıl kayıt olacağınızı anlatan detaylı bilgi dosyasına ulaşabilirsiniz.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
23
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
 
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
 
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
 
Proje
 
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
16
Final / Sözlü Sınav
1
16
    Toplam
128

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010