DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
İşletmeciliğe Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 113
Güz
3
0
3
4
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Ders; serbest rekabet sistemine ve işletmelere odaklanarak işletmelerin toplumda oynadıkları rolü, amaçlarını ve sorumluluklarını inceler. İşletmelerin mal ve hizmet üretebilmeleri için yapılması gereken faaliyetler hakkında bilgi verir. Ders, işletmelerde yönetimin temelleri, pazarlama, finans, üretim ve hizmet gibi belli başlı işletme fonksiyonları, kurumsallaşma ve uluslararası faaliyetler gibi temel işletme konuları hakkında öğrencilere genel bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. .
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • bir işletmenin temel faaliyet konularını (yönetim, pazarlama, finans, üretim, muhasebe, finans) tanımlayabilecektir
  • işletmelerin uyması gereken belli başlı etik ve sosyal sorumluluk ilkelerini acıklayabileceklerdir.
  • işletmelerin rekabet gücünü arttıran örgütlenme biçimleri, takım çalışması ve iletişim konularını açıklayabileceklerdir.
  • küresel pazarlarda faaliyet göstermenin temel kurallarını öğrenerek, bu süreçte işletmeler için çok önemli olan yaratıcılık ve inovasyon konularını açıklayabileceklerdir
  • örgütsel büyümenin gerekliliğini ve önemini tanımlayabilecektir
Tanımı Bu derste öğrencilere; işletme türleri, işletmelerin temel faaliyetleri ve fonksiyonları ve tüm işletme konuları hakkında genel bir bakış açısı kazandırılacaktır.hakkında genel bir açısı kazandırılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Chapter 1: Dynamics of Business & Economics Excellence in Business, Ed. by Courtland L. Bovee, John V. Thill, Michael H. Mescon, Prentice Hall.
2 Chapter 2: Ethics & Social Responsibility Chapter 3: Global Business Chapter 5: Forms of Business Ownership Excellence in Business, Ed. by Courtland L. Bovee, John V. Thill, Michael H. Mescon, Prentice Hall.
3 Chapter 6: Small Business Entrepreneurship Chapter 7 Functions & Skills of Management Excellence in Business, Ed. by Courtland L. Bovee, John V. Thill, Michael H. Mescon, Prentice Hall.
4 ÖDEV TESLİMİ / SUBMISSION OF HOMEWORK #1 Chapter 8: Organization, Teamwork and Communication Chapter 9: Production of Quality Goods and Services Excellence in Business, Ed. by Courtland L. Bovee, John V. Thill, Michael H. Mescon, Prentice Hall.
5 NO CLASS – To be made up for in August ÖDEV TESLİMİ / SUBMISSION OF HOMEWORK #2 MID-TERM EXAM I Excellence in Business, Ed. by Courtland L. Bovee, John V. Thill, Michael H. Mescon, Prentice Hall.
6 ÖDEV TESLİMİ / SUBMISSION OF HOMEWORK #3 Chapter 12: Fundamentals of Marketing and Customer Service Chapter 13: Product and Pricing Strategies Excellence in Business, Ed. by Courtland L. Bovee, John V. Thill, Michael H. Mescon, Prentice Hall.
7 Chapter 14 Distribution Strategies Chapter 15 Promotional Strategies Excellence in Business, Ed. by Courtland L. Bovee, John V. Thill, Michael H. Mescon, Prentice Hall.
8 Chapter 16 Accounting and Financial Management Review of the Term MIDTERM EXAM II Excellence in Business, Ed. by Courtland L. Bovee, John V. Thill, Michael H. Mescon, Prentice Hall.
9
10
11
12
13
14
15
16
Dersin Kitabı Business: A Changing World 9th Ed. by Ferrel O.C., Hirt G.A. , Ferrel L
Diğer Kaynaklar Ders ile ilgili her türlü duyuru ve açıklama OASIS üzerinden yapılacaktır. 1 Contemporary Business, by Louis E. Boone and David L. Kurtz, The Dryden Press, USA, Ninth Edition,1999. 2 Business Essentials, by Ronald J. Ebert , Ricky W. Griffin Prentice Hall 4th edition, February 2002. 3 Ekonomi ve İşletmecilik Terimleri Açıklamalı Sözlük by Prof. Dr. Halil Seyidoğlu Istanbul 2008.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
70
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
13
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
130

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010