DERS TANITIM BİLGİLERİ


DERS TANITIM BİLGİLERİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Dersin Adı
İletişim Çalışmalarına Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MMC 101
Güz
3
0
3
6
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencileri medya ve iletişim çalışmaları alanının temel ve disiplinlerarası nitelik taşıyan kavramları, meseleleri ve yaklaşımlarıyla tanıştırmak ve onları ileri düzeydeki kuram derslerine hazırlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İletişimin bireysel ve kolektif kimliklerimizin oluşumu ve toplumsallaşmamız için sahip olduğu merkezi öneme dair bilgi ve anlayış geliştireceklerdir.
  • Dil, iletişim ve iktidar ilişkileri arasındaki bağlantıyı tartışabileceklerdir.
  • İletişime konu olan anlamları toplumsal, siyasal ve tarihsel bağlamlarda tartışabileceklerdir.
  • İletişim çalışmalarının başlıca meseleleri ile kavramlarına dair temel bir yaklaşım geliştirerek, bu yaklaşımı yerel ve küresel düzlemelerdeki medya ve iletişim pratiklerini anlamak için kullanabileceklerdir.
  • Bu derste işlenen konuları diğer sosyal bilimler ve beşeri bilimler derslerinde işlenen konularla ilişkilendirebilecekler ve dersten edindikleri birikimi ileri düzeydeki kuram derslerinde kullanabileceklerdir.
Tanımı Bu ders, öğrencilere iletişimin farklı biçim ve araçlarını anlamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve yöntemsel beceriyi sağlar. Ders, interdisipliner bir alan olan iletişim çalışmalarının temel konu ve sınırlarını tanımlar ve öğrencilerin medya metinlerine eleştirel bir gözle bakmalarına yardımcı olur.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş: Konu ve yöntemlerin tanıtımı
2 İletişim anlamak: Neden, ne zaman, nasıl iletişim kuruyoruz Jones (2013). Communication in the Real World: An Introduction to Communication Studies, pp. 1-13; Dimbleby and Burton (1992). More than Words: An Introduction to Communication, pp. 1-40; Hartley (2002). Communication, Cultural and Media Studies, pp. 32-34; Williams (1985). Keywords: A Vocabulary of Culture and Society, pp. 72-73
3 Yazılı ve sözlü olmayan iletişim; kendi içinde iletişim ve kişiler arası iletişim Barker and Gaut (2002). Communication, pp. 119-142; Beck, Bennett and Wall (2002). Communication Studies: The Essential Introduction, pp. 139-164 and 165-182
4 Grup iletişimi ve kurumsal İletişim Barker and Gaut (2002). Communication, pp. 171-197
5 Ara sınav I
6 Matbaa öncesi iletişim ve medya Crowley and Heyer (2003). Communication in History: Technology, Culture, Society, pp. 23-30, pp. 61-66 and pp. 66-72
7 Matbaa ve basılı medya Crowley and Heyer (2003). Communication in History: Technology, Culture, Society, pp. 91-95, pp. 95-104 and pp. 113-117
8 Yayıncılık (Telgraf, radyo & TV) Crowley and Heyer (2003). Communication in History: Technology, Culture, Society, pp. 130-136, pp. 210-217 and pp. 244-254
9 İnternet Crowley and Heyer (2003). Communication in History: Technology, Culture, Society, pp. 301-311 and pp. 319-323; Fuchs (2014). Social Media, pp. 4-10
10 Ara sınav II
11 Medya ekolojisi: Kurumlar, denetim, teknoloji ve toplum Croteau and Hoynes (2005). The Business of Media: Corporate Media and the Public Interest, pp.13-38; Turow (2003). Media Today: An Introduction to Mass Communication. pp. 80-87; Burton (2007). Media & Society: Critical Perspectives, pp. 44-81
12 Reklam ve halkla ilişkiler Baran (2014). Introduction to Mass Communication, pp. 339-404
13 İzlerkitle Burton (2007). Media & Society: Critical Perspectives, pp. 82-107
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı
Dersin Kitabı

Öğrencilere yukarıda listelenen kaynakları kapsayan bir okuma seti verilmektedir. Ayrıca power point sunum notları da kullanılacaktır.

Diğer Kaynaklar

Haber, reklam ve video gibi kültürel metinlerin yanı sıra aşağıdaki kaynaklar önerilmektedir:

John Fiske (2010). Introduction to Communication Studies, 3rd ed., Routledge.
Erol Mutlu (2004). İletişim Sözlüğü, Ütopya.
Ong (2002). Orality and Literacy, Routledge.
Oskay (2016). İletişimin ABC'si, Inkılap.

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
50
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
15
Final / Sözlü Sınav
1
24
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak.
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek.
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak X
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek. X
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest