Öğrenciler için Finansal Destek

A-ÖĞRETİM ÜCRETİ BURSU
A.1. TAM BURS
A.2. DİĞER KONTENJAN BURSLARI

B- ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BURSU

C- BAŞARI BURSU

D- TAHSİSLİ BURSLAR
 
A- ÖĞRENİM ÜCRETİ BURSU

A-1. TAM ÖĞRETİM ÜCRETİ BURSU

ÖSYS kılavuzunda belirtilen “Tam Burslu” kontenjanlarından yerleştirilen öğrencilere verilmektedir.
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin lisans (4 yıllık) programlarına “Tam Burslu” kontenjandan yerleştirilen öğrencilerden:

·         Yaz okulu dahil yıllık Öğretim ücreti alınmaz,
 
·         Şehir dışında ikamet edenler ile İzmir ili içinde olmakla beraber genel ulaşım araçlarıyla gün içinde Üniversiteye ulaşımı mümkün olmayan ve Üniversite tarafından belirlenen ilçelerde ikamet etmekte olan öğrencilerden isteyenlere Üniversitenin sağladığı yurtta ücretsiz kalma olanağı sağlanır. Üniversitenin yurt kapasitesinin yeterli olmaması halinde, bu öğrencilerden üniversite yurdunun dışında ikamet edenler için yılda 9 ay süreyle ayda 350 TL ayrıca ödeme yapılır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin Meslek Yüksekokulu(2 yıllık) programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan “Tam Burs” yalnızca öğretim ücretini kapsar. Bu programlara “Tam Burslu” kontenjandan yerleşen öğrencilerden öğretim ücreti alınmaz.


A-2. DİĞER KONTENJAN BURSLARI

ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda açıklanan %50,%25 vb. burslu programlardan birini tercih ederek yerleştirilen öğrencilere verilir. Bu burstan yararlanan öğrenciler , eğitim - öğretim süreleri boyunca yaz okulu dahil tüm eğitim ücretlerini tabi oldukları bursluluk oranlarında indirimli olarak öderler. Burslu öğrenci kontenjanları her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve kontenjanları ile birlikte Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu'nda gösterilir.
 
B-ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BURSU
 
Uluslararası öğrenci bursları Üniversitenin Uluslararasılaşma misyonu kapsamında, belirlenen ülke kontenjanları dahilinde lisans programlarında öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerine verilir.
 
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin lisans (4 yıllık) programlarına “Uluslararası Öğrenci Burslu” kontenjandan yerleştirilen öğrencilerden:
 
a) Yaz okulu dahil yıllık Öğretim ücreti alınmaz,
 
b) Üniversitenin sağladığı yurtta ücretsiz kalma olanağını sağlanır,

c) Ayrıca, temel ihtiyaçlarını karşılamaya katkı olmak üzere Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecek süre ve miktardaki aylık ödeme yapılır,
 
d) Sağlık sigortası primi ödenir.
 
Öğrencinin diğer yaşam masrafları, ulaşım, transfer ve bürokratik işler harcamaları gibi masraflar burs kapsamının dışındadır.
 
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında lisans öğrenimine devam etmekte olanlardan “Misafir Öğrenci” statüsünde İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde öğrenim görmek isteyen öğrenciler de bu burstan yararlanabilir. Bulunduğu üniversitede en az iki yarıyıl öğrenim görenler misafir öğrenci statüsünde kabul edilebilir. Misafir öğrenci olarak kabul edilenler İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde en fazla iki yarıyıl ders alabilirler.
 
Bursların Devam Süresi
 
İzmir Ekonomi Üniversitesi, verdiği bursların, derslerin tümüne devam edilmesi kaydıyla not ortalaması veya sınıf-ders geçme gibi nedenlerle kesilmeyeceğini taahhüt etmektedir. Bu taahhüt Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda azami 2 yıl; ön lisans(2 yıllık) programlarında azami 3 yıl; Lisans programlarında azami 5 yıldır.
 
Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler azami bursluluk süresine ilave edilir.
 
Tam burslu öğrencilerin üniversitenin sağladığı yurtlardan ücretsiz yararlanma süresi hazırlık sınıfı için 2 yıl, bölüm dersleri için 4 akademik yıldır. Tam burslu öğrencilere Yabancı dil hazırlık sınıfındaki ikinci yılında ve kayıtlı olduğu bölümündeki beşinci yılında aylık ödemeler yapılmaz.
 
Bursların Durdurulması
 
Burslar öğrenimine ve derslere devam eden öğrencilere verilir.
 
a) Herhangi bir yarıyılda mazeretsiz olarak derslerine kayıt yaptırmayanların,
b) Kayıtlı olduğu yabancı dil hazırlık sınıfı derslerine yeterli oranda devam etmeyenlerin,
c) Yabancı dil hazırlık Programında iki öğretim yılı sonunda başarılı olmayanların,
d) Kayıtlı olduğu bölümde/programda yarıyıl ders kayıtlarını yaparak kayıt yenilediği halde üçten fazla dersten NA(Devamsız) notu alanların bursları durdurulur.
 
·         Üçten fazla dersten NA(Devamsız) notu bulunduğu halde, GNO'su en az 2.50 ve üstünde olanların bursu durdurulmaz. Ancak, bu öğrencilere, azami bursluluk süresi içinde bir kez olmak üzere takip eden dönemde koşullu olarak eğitimlerine burslu devam etmelerine izin verilir.
 
·         Bursun durdurulmasını gerektiren hallerin vuku bulmasını takiben aylık ödemeler kesilir ve takip eden dönemde öğretim ücretleri ve yurt ücretleri öğrencilerin kendileri tarafından tam olarak karşılanır.
 
·         Bursun durdurulduğu süreler azami burs süresinden sayılır.
 
·         Azami bursluluk süresi içinde, takip eden dönemde/ dönemlerde yabancı dil hazırlık programından başarılı olan öğrenciler ile kayıtlı olduğu bölüm/program derslerine düzenli devam edenlerin (hiç bir dersten NA notu almamaları) bursları yeniden başlatılır.

Bursların Kesilmesi

Tam Burs, Diğer Kontenjan Bursları, Diploma Bursu ve Uluslararası Öğrenci Bursu alan öğrencilerden;

a) Üst üste veya aralıklı olarak iki dönem kayıt yenilemeyenlerin,
b) Bursluluk azami süresini aşanların,
c) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda en az 1 yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların,
bursları kesilir.
 
Genel Hükümler

·         Yurt içi ve yurt dışındaki herhangi bir üniversitenin lisans programından mezun olanlar Tam Burs’tan yararlanamazlar.
 
·         Birden fazla bursu almaya hak kazanan öğrenciler, kapsamı yüksek olan burstan yararlandırılır.
 
·         İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından verilen burslar karşılıksız olup bu burslardan yararlanan öğrencilere her hangi bir mali veya hizmet yükümlülüğü getirmez.
 
C- BAŞARI BURSU
 Hazırlık programı dışında, öğrenim gördüğü lisans/ön lisans eğitiminin kayıtlı olduğu bölümünde/ programında, bulunduğu öğretim yılının Güz ve Bahar yarıyıllarında üstün başarı gösteren öğrencilere öğretim ücreti üzerinden Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranda indirim yapılmasını kapsar. Başarı bursu hazırlık eğitimini kapsamaz.

 Üniversite bütçesi olanakları göz önüne alınarak öğrencilere verilecek başarı bursları kontenjan ve oranları Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından kararlaştırılır.

Hazırlık programı dışında, öğrenim gördüğü lisans/ön lisans eğitiminin kayıtlı olduğu bölümünde/ programında, bulunduğu öğretim yılının Güz ve Bahar yarıyıllarında üstün başarı gösteren öğrencilere verilir.

Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan ara sınıf öğrencileri "Başarı Bursu" almaya hak kazanırlar.


a) Bulunduğu öğretim yılının Güz ve Bahar yarıyıllarında kayıt yenilemek ve 1. Sınıfın sonunda en az 60 AKTS, 2. Sınıfın sonunda en az 120 AKTS, 3. Sınıfın sonunda en az 180 AKTS’lik ders almış olmak ve ilgili yılın AKTS toplamı en az 50 olmak,


b) Bu iki dönemde aldığı derslerin ağırlıklı not ortalaması 3.50 veya daha yukarı olmak.


c) Başarı bursuna konu olan ilgili döneme/dönemlere işlenen staj notundan başarılı olmak.


ç) Başarı bursuna konu olan ilgili dönemlerde uyarı ve kınama cezası dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

 

Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan dördüncü sınıf öğrencileri "Başarı Bursu" almaya hak kazanırlar.


a) Dördüncü sınıfa devam ettiği Güz ve Bahar dönemlerinde, kayıtlı olduğu lisans programında dördüncü sınıfta (7 ve 8. yarıyıllarda) aldığı derslerin ağırlıklı not ortalaması 3.50 veya daha yukarı olmak.


b) Başarı bursuna konu olan ilgili döneme/dönemlere işlenen staj notundan başarılı olmak.


c) Başarı bursuna konu olan ilgili dönemlerde uyarı ve kınama cezası dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

D-TAHSİSLİ BURSLAR
 
DOĞAN TURHAN BURSU

Bu burs,  Lojistik sektöründe uzun yıllar görev yaparak Türkiye’de bu sektörün gelişmesine çok önemli katkılarda bulunan ve Lojistik alanında kendi firmasını kuran, 2014 yılında vefat eden Sayın Doğan TURHAN anısına ailesi tarafından verilmektedir.

DOĞAN TURHAN BURSU, Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencilerine,  öğrenime devam ederken verilen bir burstur.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Lojistik Yönetimi Bölümü’ne ücretli kontenjandan gelen öğrenciler arasından üstün başarılı olanlara verilir.

DOĞAN TURHAN BURSU” ndan yararlanabilecek bursiyerler İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Burs Yönergesi’nde belirtilen “Başarı Bursu”nu almaya hak kazanan öğrenciler arasından seçilir.

DOĞAN TURHAN BURSU’nun devamı vb. hususlarda İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Burs Yönergesi’nde belirtilen hükümler geçerlidir.
 
“DOĞAN TURHAN Bursu’ndan ayrıca Lojistik alanında bilimsel çalışmaları bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim elemanları yararlanabilir. Araştırma bursu olarak verilen bu fondan desteklenecek öğretim elemanı/elemanları İşletme Fakültesi Dekanı’nın başkanlığında, Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı ve TURHAN AİLESİ temsilcisinden oluşan komisyon tarafından belirlenir.