DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
İnsan Hakları Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 204
Güz/Bahar
3
0
3
7
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı İnsan Hakları Hukukunun, hukuk düzeni içindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olmak ve bir uygulama disiplini olan insan hakları hukukunda, edinilecek bilgiyi kullanılabilir düzeye getirmek dersin amacıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İnsan hakları kavramını ilişkide olduğu kamu özgürlükleri, hak, özgürlük, eşitlik vb. kavramlarla karşılaştırmalı olarak öğreneceklerdir
  • Çağdaş demokratik toplumların ve bireyin başlıca kazanımları olan sivil ve siyasi haklar, sosyal haklar, grup hakları, ekonomik haklar, dayanışma hakları gibi hakları, ait oldukları kategorilerde tanıyacak ve bu hak tiplerinin bir insan hakkı olarak yerleri, önemleri ve işlevlerini kavrayacaklardır.
  • İnsan haklarının uluslararası alanda kabul edilmiş sözleşmelerde nasıl ve ne içerikte yer aldığı ve korunduğu, koruma mekanizmalarının işleyişi konularında bilgi sahibi olacaklardır.
  • İnsan haklarının uygulamada korunur ve kullanılabilir olmasında ulusal hukuk ve yargı yerlerinin görev ve sorumluluğu, ulusal ve uluslararası hukukun haklar konusundaki görev ve sorumluluk paylaşımını öğrenmiş olacaklardır.
  • Bireysel başvuru koşulları (kabuledilirlik ve esas yönünden inceleme şartları) konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
Ders Tanımı İnsan hakları hukukunun tarihsel gelişimi, temel klasik metinleri, uluslararası düzeydeki kaynakları, ulusal anlamda oluşturulmuş temel hakları koruma mekanizmaları ile uluslararası düzeyde çalışmalarda bulunan yargısal veya yargısal niteliği olmayan koruma mekanizmaları, işleyişleri bu dersin genel olarak içeriğini oluşturmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İnsan Hakları Hukukuna Giriş: İnsan Haklarının ve Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Gelişimi, İnsan Hakları Hukukuna Giriş, Güncel Zorluklar Bantekas & Oette, International Human Rights Law and Notions of Human Rights: Foundations, Achievements and Challenges, ss. 1-49. Karaman, General Principles of Human Rights, Section I in Human Rights Law, Seçkin Yayıncılık, 2014, ss. 36- 53.
2 İnsan Hakları Hukukunun Kaynakları Columbia Law School, Human Rights Law Research Guide, https://guides.law.columbia.edu/ /c.php?g=1221801&p=8960716 Bantekas & Oette, International Human Rights Law: The Normative Framework, ss.50-102 Karaman, General Principles of Human Rights, Section I, p. 18- 35.
3 İnsan Haklarının Özellikleri; İnsan Haklarının Sınıflandırılması, Devletlerin Sorumlulukları ve Ödevleri UN Human Rights Office of the High Commissioners, Human Rights Handbook for Parliamentarians N° 26, ss.31-38. Karaman, General Principles of Human Rights, Section I, ss. 53- 63; 64- 73.
4 Türkiye'de İnsan Hakları: Dünü, Bugünü ve Geleceği Balcioglu, Ercan & Balcioglu, E. (2020). Human Rights in Turkey: Past, Present and Future. In “Human Rights in Turkey: Assaults on Human Dignity - Philosophy and Politics - Critical Explorations 15 (Paperback)” Hasan Aydin (editor), Winston Langley (editor)
5 Medeni ve Siyasi Haklar -I- Bantekas & Oette, International Human Rights Law: The Normative Framework, ss. 350- 389
6 Medeni ve Siyasi Haklar -II- Bantekas & Oette, International Human Rights Law: The Normative Framework, ss. 389 - 410
7 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Olivier De Schutter, Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights : An Introduction , CRIDHO Working Paper 2013/2 Bantekas & Oette, International Human Rights Law: The Normative Framework, ss. 412-460
8 Vize
9 Bireysel Başvuru Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf. ECtHR, Practical Guide on Admissibility Criteria, Council of Europe, ss. 7-19 Bantekas & Oette, International Human Rights Law: The Normative Framework, ss. 304-348
10 BM İnsan Hakları Koruma Sistemi Bantekas & Oette, International Human Rights Law: The Normative Framework, ss. 194-237 UN Treaties, https://treaties.un.org/
11 İnsan Haklarının Bölgesel Korunması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bantekas & Oette, International Human Rights Law: The Normative Framework, ss. 239-301 ECtHR, https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
12 Kadınların İnsan Hakları, Çocuk Hakları ve Savunmasız Grup ve Kişilerin İnsan Haklarının Tanınması ve Korunması Bantekas & Oette, International Human Rights Law: The Normative Framework, ss. 508-526, 544-546, 577-590.
13 Silahlı Çatışmalarda İnsan Haklarının Uygulanması ve İnsancıl Hukukun Temelleri ICRC, Basics of International Humanitarian Law, https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0850.pdf Bantekas & Oette, International Human Rights Law: The Normative Framework, ss. 718-750
14 Pratik Çalışma
15 Pratik Çalışma & Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final
Ders Kitabı

Ilias BANTEKAS & Lutz OETTE, International Human Rights Law and Practice, Third Edition, Cambridge Yayınları, 2020, ISBN: 978-1-108-71175-3 Paperback

 

Ebru KARAMAN, Human Rights Law, Seçkin Yayıncılık, 2014, ISBN: 9786051521664.

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Rhona K. M. Smith, International Human Rights Law, 10th ed., Oxford Yayınları , 2021, ISBN: 9780192845382

 

UN Human Rights Office of the High Commissioners, Human Rights

Handbook for Parliamentarians N° 26

 

Olivier De Schutter, Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights : An Introduction , CRIDHO Working Paper 2013/2

 

ECtHR, Practical Guide on Admissibility Criteria, Council of Europe.

 

ICRC, Basics of International Humanitarian Law, https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0850.pdf

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
1
62
62
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
40
Final Sınavı
1
60
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.

2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir.

10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1)

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”)

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest