DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Sosyal Güvenlik Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 489
Güz/Bahar
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Sosyal haklar bağlamında sosyal güvenlik hukuku ile ilgili temel kavramlar ve ilkeler, sosyal güvenlik hukukunun uluslararası ve ulusal kaynakları, Türk sosyal güvenlik sistemi, sosyal sigorta dalları, sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili genel bir kavrayış sağlanması, uygulamada ortaya çıkabilecek önemli sorunların irdelenmesi ve çözümlerinin tartışılması yolu ile Türk sosyal güvenlik mevzuatının tanınmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sosyal güvenlik hukuku ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir
  • Sosyal güvenlik hukukunun tarihsel gelişimini ve ilkelerini açıklayabilir,
  • Türk sosyal güvenlik sisteminin ilke ve boyutlarını tanımlayabilir,
  • Sosyal güvenlik hukukunun uluslararası ve ulusal kaynaklarını bilir,
  • Türk sosyal güvenlik sistemi kapsamında uzun ve kısa vadeli sigorta kollarını, işsizlik ve genel sağlık sigortalarını, sosyal yardım ve hizmetleri öz olarak açıklayabilir,
  • Sosyal güvenlik hukuku ile ilgili bellibaşlı hukuki uyuşmazlıkları irdeleyip çözümleyebilir
Ders Tanımı Sosyal haklar, sosyal riskler, sosyal güvenlik ve tarihsel gelişimi, ilkeleri ve boyutları, uluslararası ve ulusal kaynakları, Türk sosyal güvenlik sistemi, sosyal sigortalar, kısa vadeli ve uzun vadeli sigorta türleri, işsizlik sigortası, ücret garanti fonu, genel sağlık sigortası, özel durumlar, özel sigortalarla ilgili sosyal güvenlik düzenlemeleri, sosyal yardım ve hizmetler.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sosyal güvenlik hukukuna giriş:sosyal haklar , sosyal riskler , sosyal güvenlik ve tarihsel gelişimi (Sümer-2021, s.1-13), (Güzel, Okur, Caniklioğlu-2020, s.1-40), (Sözer-2021, s.1),
2 Sosyal güvenliğin ilke ve boyutları, finansmanı, uluslararası ve ulusal kaynakları ve genel olarak Türk sosyal güvenlik sistemi (Sümer-2021, s.15-20), (Güzel, Okur, Caniklioğlu-2020, s.40-99), (Sözer-2021, s.2-55),
3 Türk sosyal güvenlik sisteminde primli ve primsiz rejim, sosyal sigortaların kişiler ve yer bakımından uygulanma alanı (Sümer-2021, s.37-96), (Güzel, Okur, Caniklioğlu-2020, s.101-207), (Sözer-2021, s.57-104),
4 Türk sosyal güvenlik sistemi; sosyal sigortaların idari yönetimi,finansmanı (primler), yükümlülükler, isteğe bağlı sigortalılık. (Sümer-2021, s.25-33, 107-142), (Güzel, Okur, Caniklioğlu-2020, s.259-400), (Sözer-2021, s.107-202),
5 Türk sosyal güvenlik sisteminde kısa ve uzun vadeli sigorta dalları ayırımı; iş kazası ve meslek hastalığı sigortası (Sümer-2021, s.145-178), (Güzel, Okur, Caniklioğlu-2020, s.259-405-496), (Sözer-2021, s.261-328),
6 Türk sosyal güvenlik sisteminde hastalık sigortası, analık sigortası (Sümer-2021, s.186-196), (Güzel, Okur, Caniklioğlu-2020, s.499-514), (Sözer-2021, s.205-226)
7 Türk sosyal güvenlik sisteminde hastalık sigortası, analık sigortası (Sümer-2021, s.186-196), (Güzel, Okur, Caniklioğlu-2020, s.499-514), (Sözer-2021, s.205-226)
8 Ara Sınav
9 Türk sosyal güvenlik sisteminde uzun vadeli sigorta kolları; malulluk, yaşlılık ve ölüm sigortası(1) (Sümer-2021, s.199-243), (Güzel, Okur, Caniklioğlu-2020, s.521-750), (Sözer-2021, s. 226-260, 331-416)
10 Türk sosyal güvenlik sisteminde uzun vadeli sigorta kolları; malulluk, yaşlılık ve ölüm sigortası(2) Sümer-2021, s.199-243), (Güzel, Okur, Caniklioğlu-2020, s.521-750), (Sözer-2021, s. 226-260, 331-416)
11 Türk sosyal güvenlik sisteminde uzun vadeli sigorta kolları; malulluk, yaşlılık ve ölüm sigortası(3) Sümer-2021, s.199-243), (Güzel, Okur, Caniklioğlu-2020, s.521-750), (Sözer-2021, s. 226-260, 331-416)
12 İşsizlik sigortası, Ücret Garanti Fonu (Sümer-2021, s.295-311), (Güzel, Okur, Caniklioğlu-2020, s.803-835), (Sözer-2021, s. 465-493)
13 Sağlık hakkı ve Genel sağlık sigortası 13 (Sümer-2021, s.263-293), (Güzel, Okur, Caniklioğlu-2020, s. 837-999), (Sözer-2018)
14 Sunumlar
15 Sunumlar
16 Final Sınavı
Ders Kitabı

Andaç Esemen, Sosyal Güvenlik Davaları, 1. Baskı, Seçkin 2022; Haluk Hadi Sümer, Sosyal Güvenlik Hukuku, 2021/2, Seçkin, Ankara(Sümer-2021); Ali Güzel, Ali Rıza Okur, Nurşen Caniklioğlu; Sosyal Güvenlik Hukuku, 2020, Beta: İstanbul(Güzel, Okur, Caniklioğlu-2020); 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Haluk Hadi Sümer, Sosyal Güvenlik Hukuku, 2021/2, Seçkin, Ankara(Sümer-2021); Ali Güzel, Ali Rıza Okur, Nurşen Caniklioğlu; Sosyal Güvenlik Hukuku, 2020, Beta: İstanbul(Güzel, Okur, Caniklioğlu-2020); Ali Nazım Sözer, Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, 2021, Beta, İstanbul (Sözer-2021); Refik Korkusuz, Suat Uğur, Sosyal Güvenlik Hukuku, Ekin 2018; Ali Nazım Sözer, Türk Genel Sağlık Sigortası, Beta, İstanbul 2018(Sözer-2018); Şükran Ertürk, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Pratik Çalışmaları, 2018, Seçkin, Ankara;  Kadir Arıcı, Türk Sosyal Güvenlik Hukuku, Gazi Kitabevi, 2015 Ankara; A. Can Tuncay, Ömer Ekmekçi; Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, 2011, İstanbul; Fatih Uşan, Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları, 2009, Seçkin Ankara.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
20
Final Sınavı
1
23
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.

X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir.

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1)

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”)

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest