(2013-2019 Öğretim Yıllları arasındaki) DerslerENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I

Bu derste öğrencilerin akademik becerilerini İngilizce dilinde gerçekleştirebilmeleri hedeflenmektedir.


ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II

ENG102 dersi birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Öğrencilerimizin akademik dinleme becerileri bir ders ya da bir tartışmada geçen önemli / ilgili bilgiyi dinleyerek, okuma becerileri ise güncel akademik metinler okuyarak ve sonra bu bilgileri kullanıp bir öğrenme çıktısı oluşturmaları sonucunda gelişecektir. Konuşma becerisi akademik sunumlara ağırlık vermektedir. Öğrencilerimiz, düşünce ve fikirlerini anlamlı bir bütünlük içinde, karşısındakini ikna edecek şekilde ifade etmeye hazırlanacaktır. Yazma becerisi daha çok konuşma aktüvütelerini pekiştirmeye yöneliktir.


FFD 101 Sanat ve Tasarım Stüdyosu 1

Her hangi bir ortamda yapılan kompozisyonun elemanları arasındaki ilişkiler ağını kurgulamaya yönelik temel ilkelerin öğrencilere aktarıldığı, ‘yaparken öğrenme’ yöntemiyle yürütülen derstir.
Aşağıdaki tabloda, ders kapsamında öğrencilere aktarılan konular ana başlıklar halinde haftalara dağıtılarak verilmiştir. Ancak dersin doğası/yapısı gereği sırayla işlenecekmiş gibi görünen pek çok konu uygulamada eşzamanlı olarak gündeme gelmektedir.


FFD 102 Sanat ve Tasarım Stüdyosu 2

Bu ders, bir kompozisyonun elemanları arasındaki ilişkiler ağını kurgulayabilmek için gereken bilgi ve becerilerin geliştirilmesini artırmaya yönelik, temel tasarım ilkelerinin farklı tasarım pratikleri dahilinde karşılaştırılarak aktarıldığı, “yaparken öğrenme” yöntemi ile yürütülen bir derstir.


FFD 104 Bilgisayar Destekli Teknik Çizim

Ders iki ve üç boyutlu grafikler için gerekli teknikler konusunda bilgi vermeyi amaçlar ve CAD (Computer Aided Design) gibi sanal teknolojiler kullanarak bu tekniklerin uygulamalarına vurgu yapar.


FFD 111 Çizim ve Reprezantasyon

Üç boyutlu uzay ve nesne algısını yansıtan çizim ve renklendirme teknikleriyle hem düşsel hem de gerçek, serbest el reprezentasyon teknikleri konusunda bilgi verilir. Karışık sunum ve renklendirme teknikleri ile kavramsal ve sunuma yönelik çizim uygulamaları da gerçekleştirilir.


FFD 121 Sanat ve Tasarım Tarihi 1

Sanat, tasarım ve mimarlık nesnelerin görsel analizi.


FFD 122 Sanat ve Tasarım Tarihi 2

Tarih boyunca sanat, tasarım ve mimarlık biçimlerini etkileyen dış etkenlerin tanıtılması ve sanatsal ve kültürel üretim konusunda görsel bir duyarlılık geliştirilmesi.


FFD 142 Maket Yapımı

Bu derste öğrencilerden profesyonel bir tasarımcının model yapımında olası kullandığı basit malzeme ve teknikleri araştırıp, deneyip üç boyutlu modeller üzerinde doğru bir biçimde uygulayabilmeleri beklenmektedir. Sunum becerilerini üç boyutlu model ve rölyef tekniklerini öğrenerek geliştirmeleri istenir. Dönem boyunca bir adet arasınav yapılacak, ayrıca öğrenciler her hafta farklı konularda uygulama ve ödevler yaparak becerilerini gerçekleştireceklerdir.


FFD 202 İleri Tasarım Sunum Teknikleri

Bu ders çeşitli ileri seviye tasarım görselleştirme ve sunum çalışmalarından oluşmaktadır. Öğrenciler farklı tasarım disiplinlerinin sunumlarına yönelik geniş bir görsel birikim sağlamak için araştırmalar yapacaklardır. Öğrencilerin manuel ve bilgisayar becerilerini geliştirmeleri ve tasarım sunumu üzerinde kendi stillerini oluşturmaları için egzersizler ve uygulamalar yapılacaktır. Dönem boyunca bir adet küçük sınav yapılacak, ayrıca öğrenciler her hafta farklı konularda araştırma yaparak sunum gerçekleştireceklerdir.


FFD 301 Mobilya Tasarımı

Öğrenme sürecinde yer alan bilgi, kavram, uygulama, analiz, sentez ve yorumlama gibi hiyerarşik bir yapı üzerine kurgulanmış olan bu dersin çıktıları, sınıf içi kritiklerde geliştirilir ve bu sonuçların final tasarım ürün ve sunumlarında görülebilmesi beklenir. Bu ders, öğrencileri çalışan bir prototip üretme sürecine yönlendiren iki ana proje üzerine temellendirilecektir.


HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bu derste Türkiye’nin yakın tarihi hakkında çok yönlü bilgiler verilirken, lâik demokratik cumhuriyet düzeninin kuruluş ve varoluş felsefesi aktarılır, böylece yirminci yüzyılın olduğu kadar, küreselleşen dünyanın geleceği ve sorunları Atatürk’ün yöntem ve dünya görüşüyle değerlendirilir. Cumhuriyet, Demokrasi ve Lâiklik gibi kavramların önemi, Türkiye’nin bütünlüğü açısından, iç ve dış gelişmelerden örneklerle açıklanır.


ID 101 Endüstriyel Tasarımda Eskiz ve Tarama Teknikleri

Endüstriyel tasarımın grafik sunuma dayalı teknikler çerçevesinde biçim, malzeme ve içeriğe göre serbest el ve tarama malzeme ve uygulamalarını kullanarak 3boyutlu tasarimlari hızlı ve etkili bir biçimde 2boyutlu sunabilmek


ID 201 Ürün Tasarım Stüdyosu I

Bu ders bir veya daha fazla giriş seviyesinde endüstriyel tasarım projesinden oluşmaktadır. Öğrenciler tüketici ürünleri tasarımına özgü problemlere odaklı temel tasarım süreçlerini, hafif derecede teknik detaylarıyla ele alacaklardır.Öğrenciler kendi tasarım konseptlerinin inandırıcı doygunlukta modellerini ve görsel sunumlarını hazırlamaları beklenmektedir.


ID 202 Ürün Tasarım Stüdyosu II

Bu ders bir veya daha fazla orta seviyede endüstriyel tasarım projesinden oluşmaktadır. Öğrenciler tüketici ürünleri tasarımına özgü problemlere odaklı tasarım süreçlerini, orta derecede teknik detaylarıyla ele alacaklardır. Öğrenciler kendi tasarım konseptlerinin inandırıcı doygunlukta modellerini ve görsel sunumlarını hazırlamaları beklenmektedir.


ID 203 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Tasarım

Bu derste Rhinoceros programı ile yüzey modelleme tekniklerinin kullanılması, öğrencilerin tasarladıkları ve/veya varolan ürünlerin modellenmesi ve sunuşa hazır hale getirilmesi uygulamalı olarak ele alınmaktadır.


ID 204 Endüstriyel Tasarımda Göstergebilim

Ders, öğrenciye tasarım ürünlerinin göstergebilimsel analizi için gerekli araçları sunmaktadır. Göstergebilim ve iletişim çalışmaları alanına ait başlıca fikir, kavram ve analiz yöntemleri öğrenciye tanıtılmaktadır. Özellikle maddi kültür üzerinde durularak, önemli bazı kavramlar incelenmekte ve bu kavramların hem mevcut tasarımların analizinde hem de yeni tasarım geliştirme sürecinde kullanılabilmesi amaçlanmaktadır. Bu kavramlar şunlardır: Gösterge, dizi, dizim, artıkbilgi, entropi, düzgü, düzanlam, yananlam, söylen, metafor, metonim, ideoloji, temsil, kiç, kodlama / çözümleme, beğeni.


ID 205 İnsan Faktörleri

Bu ders insan kaynakları ile ilgili temel ilkeleri işler. Antropometrik, biyomekanik, fizyolojik, psikolojik ilkelerin ürün tasarımındaki yerini anlatır ve bu ilkelerin ürünlere uygulanmasına yardımcı olur.


ID 207 Endüstriyel Tasarım için Malzeme Bilgisi

Bu ders endüstriyel tasarım için malzeme bilgisinin yerleşmesine yardımcı olmak için proje esaslı bir yol izlemektedir. Metal, polimer, seramik, cam, ahşap ve kompozit gibi malzemelerin işlevsel ve estetik özellikleri işlenecektir. Malzeme seçim yöntemleri açıklanacaktır. Öğrencilere kısa projeler verilecek ve bu projelerde belirli ürünlerin malzeme özelliklerine odaklanılacak, farklı malzemelerle yeni olasılıklar araştırılacaktır.


ID 208 Üretim Teknolojileri

Bu ders biçimlendirme, birleştirme ve yüzey işlemlerini içeren üretim teknolojilerini inceler. Üretim yöntemlerinin tasarımı ilgilendiren kısımları ele alınır. Bu ders aynı zamanda malzeme seçimi, üretim yöntemleri ve endüstriyel tasarım arasındaki ilişkiyi göstermeyi hedeflemektedir.


ID 301 Endüstriyel Tasarım Tarihi ve Teorisi

Endüstri Öncesi, Endüstriyel ve Endüstri sonrası tarihsel dönemlere ve teorilere özgü tasarımla ilgili olay, kavram ve kişiler hakkında görsel ve yazılı bilgiler


ID 303 Ürün Tasarım Stüdyosu III

Bu ders; ürün, hizmet ve sisteme dair tasarım problemlerinin belirli yönlerine ilişkin ileri tasarım süreçlerini ele alan bir ya da daha fazla tasarım projesinden oluşur. Öğrenciler konsept ürünlerinin ikna edici sanal modellerini ve görsel prezantasyonlarını üretirler.


SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I

Lütfen Bir Dil Seçiniz


SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II

Lütfen Bir Dil Seçiniz


SFL 201 İkinci Yabancı Diller III

Lütfen Bir Dil Seçiniz


SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV

Lütfen Bir Dil Seçiniz


SFL 302 İkinci Yabancı Diller VI

Lütfen Bir Dil Seçiniz


TURK 100 Türk Dili

Bu derste, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır. Sözlü anlatımda ise öğrenci, beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


DM 302 Tasarım Projesi Yönetimi I

Bu ders tasarım ve tasarım yönetimi araç ve tekniklerinin kullanılarak profesyonel servis/ürün tasarım sürecinin stratejik bağlamda yönetilmesine yönelik uygulamaları içerir.


DM 401 Tasarım Projesi Yönetimi II

Endüstriyel tasarımın tasarım yönetimi uzmanlık alanında edindiği kuramsal ve pratiğe dayalı bilgi, süreç ve yöntemleri, sosyal/çevresel/etik/evrensel konuları dikkate alarak çeşitli ürün, hizmet ve sistemlere bireysel ve grup çalışmasına dayalı iki proje üzerinde uygulayabilmek


DM 498 Bitirme Projesi

Endüstriyel tasarımın tasarım yönetimi uzmanlık alanında edindiği kuramsal ve pratiğe dayalı bilgi, süreç ve yöntemleri, sosyal/çevresel/etik/evrensel konuları dikkate alarak çeşitli ürün, hizmet ve sistemlere bireysel ve grup çalışmasına dayalı profesyonel ve karmaşık bir iş modeli projesi üzerinde uygulamak.


ENG 310 İngilizce Temel Konuşma Becerileri

ENG 310 dersi 3. sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Öğrencilerin akademik ya da mesleki alanlarda kendilerini daha iyi ifade edemilmeleri amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders, akademik ve mesleki alanlarda "Pecha Kucha" olarak bilinen kısa sunumlara ve münazaralara katılmayı kapsar.


ENG 410 Kariyer gelişimi için İngilizce

Bu ders öğrencilerin profesyonel iş hayatlarına başlarken gerekli beceri ve bilgilerini kullanabilmelerini sağlamak üzere planlanmıştır. Bu ders, işe başvuru süreçlerinin - iş fırsatlarını yakalama, özgeçmiş yazabilme, iş başvuru formlarını doldurma, niyet mektubu yazma ve takip etme, ve aynı zamanda işi kabul veya reddetme gibi-bütün adımlarını kapsayacak şekilde öğrencilerin modelleme yapmasını sağlamak üzere hazırlanmıştır.


HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


ID 304 Tasarım Araştırması

Bu derste tasarım disiplini kapsamında araştırma ele alınmaktadır; öğrencilerin (bireysel ya da grup olarak) kendilerine verilen tema üzerine bir araştırma problemi tanımlamaları, farklı tasarım araştırma yöntemlerini uygulamaları, bulguların analiz ve sentezini yapmaları, araştırmaları hakkında yazı yazmaları ve sunum yapmaları beklenmektedir.


ID 451 Endüstriyel Tasarım için Uygulama Atölyesi I

Dersin içeriğinde kariyer planlaması, iş olanakları, kişisel CV oluşturma, iş başvurusu örnekleri, mülakat becerileri, iş hayatına giriş, çağdaş yönetim, araştırma geliştirme teknikleri gibi konular yer alır ve bunlar misafir konuşmacılar, alan-fabrika-kurum gezileri vasıtasıyla veya seminer şeklinde işlenirler.


ID 494 Bitirme Tezi

Bu derste tasarım disiplini kapsamında bilimsel araştırma ele alınmaktadır; öğrencilerin kendilerinin belirlediği konular üzerinde araştırma yapmaları ve bir araştırma yazısı yazmaları beklenmektedir.


PD 314 Endüstriyel Tasarım Stüdyosu I

Bu ders, endüstriden firmaların veya farklı eğitim kurumlarının da işbirliğini alarak gerçekleştirilecek bir veya daha fazla endüstriyel tasarım projesini içermektedir. Öğrenciler; ileri derecede teknik detay bilgisi gerektiren özelleşmiş ürün, servis veya sistem çözümlerine ilişkin ileri tasarım süreçlerini ele alırlar. Ayrıca, öğrenciler tasarım konseptlerini test etmek, canlandırmak ve karar vericileri ikna etmek amacıyla tasarımlarına ilişkin prototipler ve görsel prezentasyonlar yaparlar.


PD 409 Endüstriyel Tasarım Stüdyosu II

Bu ders, kişisel ve grup çalışması olmak üzere ileri seviyede üç ürün tasarımı projesi içerir. Birincisi, başlangıç için kısa süreli bir proje olup, diğerleri 6 haftalık projelerdir.


PD 498 Bitirme Projesi

Bu ders, önemli bir endüstriyel tasarım projesini içerir. Öğrenciler, yüksek derece teknik detay içeren, özel yönleri olan tüketici ürünleri, servis veya sistemlere odaklanan, ileri seviyede tasarım sürecine girerler. Bu derste öğrenciler, nihai ürün ve tasarım fikirlerine ait ikna edici prototip ve görsel sunuşlar üretirler.


ST 204 Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda üç haftalık saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


ST 304 Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda üç haftalık saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


DM 300 Tasarımda İletişim

Bu ders öğrencilere tasarım etkinliğini iletişim perspektifi içinde değerlendirebilecekleri kavramsal araç ve çerçeveleri sağlamaktadır. Derslerde, okuma parçaları, belgesel film gösterimleri, tartışma başlıkları, sınıf içi egzersizleri ve kısa proje çalışmaları yoluyla tasarımda iletişim çalışmaları için gerekli başlıca fikir, kuram ve yöntemlerle öğrencileri tanıştırmak hedeflenmiştir. Derste benimsenen interdisipliner çerçeve, öğrencileri farklı tasarım alanları ve meslekler arasında yaratıcı bir diyaloğa sokmayı amaçlar.


DM 304 Proje Bütçelendirme

Ders, temelde 3 safhadan oluşmaktadır: 1. safhada prototip aşamasında olan ürünün arge ve prototip maliyetleri analiz edilecektir. 2. aşamasında tasarımın katkıları ve kattığı değer analiz edilecektir. Son aşamada(kitlesel üretime geçildiğinde) iş planlaması için bütçelemeden bahsedilecektir.


DM 410 Yenilik Yönetimi

Bu ders yenilik yönetiminin önemli bileşenlerini tanıtır. Bu sayede öğrenciler tasarım etkinliklerinin yenilik süreci içindeki yerini daha iyi anlarlar. İşlenecek olan konular arasında yenilik modelleri, teknoloji aktarımının yenilik içindeki yeri, bilgi yönetimi, yenilik stratejileri ve ürün yönetimi bulunmaktadır. Arge, tasarım, yeni ürün ve yenilik yönetimi ile ilgili yönetim gereçleri ve teknikleri de işlenmektedir. Öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik projeler yaptırılmaktadır.


FFD 300 Tasarım Yarışması Projesi

Bu ders uygulamalı olarak yarışma projelerinde şartname okumayı, tasarım sunma kriterlerini, yasal boyutları yorumlayabilmeyi ve tasarımı şartname uyarınca sunuşa hazır hale getirmeyi içermektedir.


FFD 304 Tasarım Endüstrisinde Markalaşma

Bu ders tasarim sektorunu baz alarak ogrencilerin bir isletme bakis acisiyla bilimsel arastirma metodlarini kullanarak marka yaratmayi, markalasmanin onemini ve nasil korunacagini pazar arastirmalariyla, yazilan makalelerle ve bir sirket ele alinarak yapilan marka arastirma/yaratma projesini kapsar.


FFD 306 Tasarımcılar için Fikri Mülkiyet Hakları

Dersin amacı; öğrencileri temek hukuk bilgileri ile ve hukuken korunması mümkün olan yeni ve özgün tasarım kavramı ile tanıştırmak, yeni ve özgün bir tasarımın hukuken korunabilmesi için yapılması gerekenler konusunda bilgilendirmek ve Fikri ve Sınai Haklardan marka, patent ve tasarımlara ilişkin sınai mülkiyet hakları ve telif hakları gibi konularda fikir sahibi olmalarını sağlamak. Ayrıca hukuken yeni, özgün ve korumaya değer tasarım kavramının ve bu tasarımların hukuken korunması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi


FFD 403 Tasarımcılar için Pazar Araştırması

Bu ders, moda ve tasarım alanında pazarlama kavramına, pazarlama araştırması ve tüketici davranışlarına, moda endüstrisi perspektifinden geniş bir bakış açısı sağlar.


ID 300 Yenilikçi Tasarım Stratejileri

Bu ders özellikle yeni ürün geliştirmenin ilk aşamalarına odaklanan bir ya da daha çok proje içerir. Öğrenciler grup ya da bireysel olarak çalışacaklar ve yeni ürün geliştirme sürecinde kademeli olarak ilerleyeceklerdir. Planlama, yaratıcı düşünme, masabaşı ve saha araştırması, ürün konsept tasarımı, tasarım konsept geliştirme, sunum hazırlama ve yapma ile firma teklifleri üretmeyi kapsayan bir takım işleri tamamlayacaklardır. Dersin sonunda öğrenciler portfolyolarına uygun bir şekilde araştırılmış ve iyi geliştirilmiş yenilikçi bir ürün konseptini ekleyeceklerdir.


ID 302 Endüstriyel Tasarımda Çağdaş Konular

Bu ders microkontrol sistemini kullanarak, endüstriyel tasarımda robotik tekniğinin ve tasarımının temellerini analiz edip, kullanmayı hedefler. Bu ders kapsamında öğretilen beceri ve kavramlar, sanat ve teknoloji alanlarında uygulamaları birleştiren disiplinlerarası bir yaklaşım ile yaratıcı uygulamaları geliştirecektir.


ID 320 3 Boyutlu Mekanik Tasarım

Bu ders, 3D parametrik tabanlı çizimlerin oluşturulmasının ve düzenlenmesinin, buna bağlı olarak ürünü oluşturan parçaların birbirleri ile referanslı bir şekilde hazırlanıp üretime hazır hale getirilmesinin, mevcut oluşturulan 3D modellerin teknik çizimlerinin standartlara uygun şekilde hazırlanmasının öğrenciye aktarılmasını kapsamaktadır.


ID 330 Kil ve Alçı ile Tasarım

Bu ders öğrencilerin kil malzeme ile nesne tasarlayabilme ve üretebilmesi ve seramik ürüne dönüştürebilmesi için bilgi ve beceri kazanmalarını hedefleyen bir derstir.


ID 331 Kil ve Alçı ile Gelişmiş Tasarım

Bu ders öğrencilerin model ve kalıp kullanarak kil malzeme ile endüstriyel anlamda seramik ürün tasarlayabilme ve üretebilmesi için bilgi ve beceri kazanmalarını hedefleyen bir derstir. Eskiz aşamasından başlayarak işlevsel bir seramik ürün üretimi için, alçı veya kil model hazırlama, tek veya çok parçalı kalıp yapımı, döküm veya baskı yöntemi ile kalıp içinde şekillendirme aşamaları uygulanarak öğrenilir.


ID 340 Gıda Ambalaj Tasarımı

Dersin içeriği, gıda ambalajlama tasarımı ile ilgili terminoloji, ambalaj malzemelerinin özellikleri ve fonksiyonları, etkileşimleri, tasarım, uygulamalar ve yasal düzenlemeleri kapsamaktadır.


ID 380 Biyomalzemeler: Canlı Sistemler ile Tasarlama

Yönlendirilen biyolojik sistemlere dair örnek vaka çalışmalarının sunulması; canlı sistemlerin gözlemlenmesi için alan araştırması yapılması (çiçekler nasıl açar, ağaçlar nasıl büyür, böcekler nasıl toprağı kazar vb.); sistemdeki yabancı etkenlerin hareketini öngörebilmek için el çizimi ve deney yapılması; biçim üretimi için yeni sistemlerin tasarlanması. Yönlendirilen biyolojik sistemlere dair örnek vaka çalışmalarının sunulması; canlı sistemlerin gözlemlenmesi için alan araştırması yapılması (çiçekler nasıl açar, ağaçlar nasıl büyür, böcekler nasıl toprağı kazar vb.); sistemdeki yabancı etkenlerin hareketini öngörebilmek için el çizimi ve deney yapılması; biçim üretimi için yeni sistemlerin tasarlanması.


ID 400 Fantastik Tasarım İlüstrasyonu

Bu derste öğrencilerin geleneksel güzel sanatlar yeteneklerinin, dijital ortamda kullanmaları ve oluşturulan görselleri fantastik illüstrasyonlar haline getirmeleri sağlanır.


ID 404 Portfolyo Tasarımı

Bu ders, endüstriyel tasarım öğrencilerinin profesyonel hayatlarında yaptıkları işleri ve kendilerini tanıtmak amacıyla, hem dijital (web, showreel, vs) hem de basılı olarak portfolyolarını hazırlamalarını öğretmeyi hedefler.


ID 410 3D Fantastik Modelleme

Bu ders, bulut sistemi altyapısı ile çalışan 3D parametrik modelleme programı kullanımı ile birbirinden farklı 3D modelleme prensiplerinin kollektif kullanımı neticesinde etkili ve sonuç odaklı 3D modeller oluşturulmasının öğrenciye aktarılmasını kapsamaktadır.


ID 420 Ürün Fotoğrafçılığı

Oluşturulan ürünlerin ve tasarımların fotoğraflarının çekilerek sunuma uygun hale getirilmesi.


ID 425 Servis Tasarımı Projesi

Bu derste servis tasarımı kavramı ve servis tasarımı yöntemleri ele alınmaktadır. Bu bağlamda, öğrencilerin yapacakları örnek bir proje ile konuya ilişkin edindikleri bilgi ve becerileri pekiştirmeleri amaçlanmaktadır.


PD 312 Tasarım Mühendisliği

Bu ders endüstriyel tasarım ve mühendislik tasarımı ilişkisini ve bunlarla ilgili süreçleri anlatır. Dersin önemli bir bölümü tasarımda kullanılan yapılandırılmış yöntemlerin aşamalarını aktarmaya ve bunların uygulanmasına ayrılmıştır. Bu yöntemler farklı ürün veya sistemlerde ve tasarımın farklı aşamalarında kullanılabilen katma değeri yüksek yöntemlerdir.


PD 315 Mobilya Tasarımında Yapım ve Detaylar

Bu ders sınıf içi dersler, sunumlar ve uygulamaları kapsar. Mobilya tasarımında malzeme, konstrüksiyon ve üretim yöntemlerini tanıma ve uygulayabilmenin tasarım sürecine olan olumlu katkısı ve önemi dönem boyu çalışmalarla vurgulanır. Mobilya tasarımı ve üretimi ile ilgili farklı kavramlar çevresinde oluşturulmuş derste öğrenciler alanda kullanılan malzemeler ile ilgili olan tarih, sürdürülebilirlik ve endüstriyel üretim konularını irdelerler.


PD 316 Sürdürülebilirlik için Tasarım

Bu derste sürdürülebilirlik kavramı ve sürdürülebilir ürün tasarımının gereklilikleri ele alınacaktır. Bu bağlamda, öğrencilerin konuya ilişkin bilgilendirilmesi ve farkındalıklarının arttırılacak ve bunun yanısıra, yapacakları örnek bir uygulama projesi ile konuya ilişkin edindikleri bilgi ve becerileri pekiştirmeleri sağlanacaktır.


PD 318 Mobilya Tasarımı Tarihi

Sosyal, politik ve fiziksel çevredeki farklılıkların, tarihsel süreçte mobilya tasarımı ve iç mekânlardaki değişimlere etkileri irdelenir. Mobilya formlarındaki tarihsel değişim, gelişim ve bunların güncel pazar ve tercihlere etkisi işlenir