DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Tasarımcılar için Pazar Araştırması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 403
Güz
2
2
3
5
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilerin pazarlama yönetimi ve karar verme sürecinin etkin olabilmesi için pazarlama araştırmalarını gerçekleştirebilecek yetkinliğe ulaşmalarını sağlamaktır. Bu amaca erişebilmek için pazarlama araştırmalarının temel kavramlarını, yöntemlerini ve pazarlama yönetimi esnasında yaşanılacak sorunların bilgi yardımla nasıl çözüleceği öğrencilere aktarılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Pazarlama araştırmalı sürecinin, bu esnada sağlanacak bilgi türlerinin, bunların pazarlama yönetimince nasıl kullanıldığının anlaşılması
  • Araştırma tasarımın öneminin ve tasarımdan kaynaklanabilecek hataların nasıl önüne geçileceğinin kavranması
  • Örnekleme tasarımının ve örneklem büyüklüğünün nasıl belirleneceği
  • Profesyonel amaçlı yapılacak araştırma süreci ve nasıl yönetileceği
  • Kalitatif araştırma yöntemlerinin- odak grupları, derinlemesine görüşmelerin, uzman araştırmalarının ve vaka çalışmalarının tasarım ve yönetimi
  • Deney, gözlem ve anket yöntemlerinin kullanım alan ve farlılıklarının kavranması
  • Pazarlama yönetiminde temel ölçüm araçları arasında yer alan perakende, hane tüketim ve TV izleme panellerinin tanınması, iş planlama ve kontrol süreçlerinde nasıl kullanılacağının anlaşılması
  • Tüketici iç görüsü kavramının pazarlama yöneticisi için öneminin ve uygulamalarının anlaşılması
Tanımı Bu ders pazarlama araştırmalarına genel ve uygulamalı bir yaklaşımı hayata geçirmektedir. Öğrencilerin pazarlama araştırmalarının çalışma hayatındaki uygulamalarına aşinalık kazanarak kendi çiş sahalarında da benzer uygulamaları gerçekleştirmeleri hadeflenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtılması Ve Pazarlama Araştırmalarının Karar Mekanizmaları İçindeki Rolü McDaniels and Gates Marketing Research Essentials (7th ed.) Chapter 1
2 Pazarlama Araştırmaları Etiği Ve Araştırma Firmalarının Değerlendirlmesi McDaniels and Gates- Marketing Research Essentials (7th ed.) Chapter 1 cont.
3 Araştırma Sorunun Tanımlanması, Araştırma Süreci Ve Brief Hazırlanması McDaniels and Gates- Marketing Research Essentials (7th ed.) Chapter 2 & Mc Givern, Y. The Prectice of Market and Social Reasearch, 2006
4 Keşifsel Çalışmalar Ve Kalitatif Teknikler McDaniels and Gates- Marketing Research Essentials (6th ed.) Chapter 2 cont. and Chapter 4
5 Tüketici İçgörüsü Gelişme Yok
6 Proje Sunumu Yok
7 Gözlem McDaniels and Gates- Marketing Research Essentials (7th ed.) Chapter 6
8 Deneysel Araştırmalar McDaniels and Gates- Marketing Research Essentials (7th ed.) Chapter 7
9 İkincil Veri Kaynakları McDaniels and Gates- Marketing Research Essentials (7th ed.) Chapter 3
10 Birincil Veri Toplanması McDaniels and Gates- Marketing Research Essentials (7th ed.) Chapter 5
11 Soru formunun oluşturulması McDaniels and Gates- Marketing Research Essentials (7th ed.) Chapter 8 and 9
12 Örnekleme McDaniels and Gates- Marketing Research Essentials (7th ed.) Chapter 10 and 11
13 Ortak kullanılan Veri Kaynakları / Perakende Ölçümleri Farris, P.W., Bendle N.T., Pfeifer, P.E. and Reibstein, D.J. Marketing Metrics 50+ Metrics Every Executive Should Master, 2008
14 Hane Tüketim Paneli Yok.
15 Proje Sunumu Yok.
16 Sınav Yok.
Dersin Kitabı McDaniels and Gates- Marketing Research Essentials (7th ed.)
Diğer Kaynaklar Farris, P.W., Bendle N.T., Pfeifer, P.E. and Reibstein, D.J, (2008) Marketing Metrics 50+ Metrics Every Executive Should Master, 2008 Mc Givern, Y. The Prectice of Market and Social Reasearch, 2006

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
Proje
2
40
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
4
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
5
Proje
2
10
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
8
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010