Dersler

Ekonomi kıt kaynakların, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda verimli kullanımını, bireylerin aldıkları kararları ve davranışlarını inceler. Bu ders, ekonominin her biriminin (hanehalkı, firmalar ve devlet) kararlarını ve davranışlarını analiz eden mikroekonomi dalının temel ilkelerine giriş niteliğindedir. Ekonomi biliminin temel kavramları, piyasa ekonomisi, arz, talep ve fiyat oluşumu, esneklik, tüketici ve firma dengesi, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol piyasaları ve faktör fiyatlandırması gibi temel konuları içermektedir.


Bu ders, özellikle milli gelir seviyesinin, fiyatların ve iş gücünün belirleyicileri üzerinde durarak öğrencilere temel makroekonomik kavramları açıklama amacını taşır. Enflasyon, işsizlik gibi güncel sorunları bu analiz çerçevesinde ele alır ve devletin ekonomik problemlerle ilgilenmek için elinde bulunan araçları, söz konusu araçların kısıtlarıyla analiz eder. Ders, milli gelir hesaplamaları, kısa ve uzun dönem toplam talep ve arz analizleri, para politikası, enflasyon, ekonomik büyüme gibi temel makroekonomik kavramları içermektedir.


Bu ders, öğrencilere uluslararası parasal iktisadın temel ilkelerini tanıtır. İktisadi değişkenlerle uluslararası işlemler arasındaki ilişkileri makroekonomik bir çerçeveden inceler. Ders üç ana konu üzerine inşa edilmiştir. Birinci bölümde uluslararası parasal iktisadın temelleri, ikinci bölümde açık ekonomilerde makroekonomik politikalar ve son bölümde de uluslararası parasal anlaşmalar ele alınmıştır. Ayrıca, ödemeler dengesi bilançosu, döviz piyasaları, uluslararası finans piyasaları ve enstrümanları, sabit ve dalgalı döviz kuru sistemleri ve uluslararası parasal sistemler incelenecektir.  


Bu derste akademik amaçlı İngilizce dersinin iki temel konusu olan akademik dinleme ve not alma ile akademik konuşma konuları ele alınır.


Bu derste akademik amaçlı İngilizce dersinin iki temel konusu olan akademik okuma ile akademik yazma konuları ele alınır.


Bu derste Türkiye’nin yakın tarihi hakkında çok yönlü bilgiler verilirken, lâikdemokratik cumhuriyet düzeninin kuruluş ve varoluş felsefesi aktarılır, böylece yüzyılın olduğu kadar, küreselleşen dünyanın geleceği ve sorunları Atatürk’ün yöntem ve dünya görüşüyle değerlendirilir. CumhuriyetDemokrasi ve Lâiklik gibi kavramların Türkiye’nin bütünlüğü açısından, iç ve dış gelişmelerden örneklerle açıklanır.


Bu derste Türkiye’nin yakın tarihi hakkında çok yönlü bilgiler verilirken, lâik demokratik cumhuriyet düzeninin kuruluş ve varoluş felsefesi aktarılır, böylece yirminci yüzyılın olduğu kadar, küreselleşen dünyanın geleceği ve sorunları Atatürk’ün yöntem ve dünya görüşüyle değerlendirilir. Cumhuriyet, Demokrasi ve Lâiklik gibi kavramların önemi, Türkiye’nin bütünlüğü açısından, iç ve dış gelişmelerden örneklerle açıklanır.


Bilimsel bilginin doğası ve sosyal bilimlerle ilgili genel bilgilerin yanı sıra antropoloji, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, siyaset bilimi ve ekonomi disiplinlerinden seçilmiş konular dersin içeriğini oluşturacaktır


Bu ders, modern toplumların oluşumunda etkin faktör ve bileşenleri inceler. Bu bağlamda, Aydınlanma düşüncesi, modern devletin ortaya çıkışı, modern ekonominin özellikleri, değişen sınıf ve toplumsal cinsiyet ilişkileri, dinin, seküler düşüncenin ve ideolojinin modern toplumdaki yeri dersin konularını oluşturur.


Bu ders Uluslararası İlişkilerin temel kuramlarına giriş mahiyeti taşımaktadır. Ders, uluslararası sistemin doğası, yapısı, işleyişi ve dönüşümünü göz önünde bulundurarak Realist, Liberal ve Kantçı İdealist yaklaşımları incelemektedir. Ders süresince güç, çatışma, işbirliği ve devlet ve uluslararası organizasyon çeşitleri gibi temel Uluslararası İlişkiler kavramları tanıtılacaktır. Ayrıca ampirik vakalar yoluyla kuramsal tartışmaların siyasal gerçeklik boyutu incelenebilecektir.


Bu derste, uluslararası ilişkilerin başlıca kuramlarına dayanarak dış politika uygulamalarının temelleri işlenecektir. Derste devletlerin temel dış politika amaçlarını ve bu amaçları gerçekleştirmek için kullandıkları belli başlı dış politika araçları çeşitli uluslararası olayların ışığında açıklanacaktır.


Dersin içeriği şu kısımlardan oluşmaktadır: (1) Temel bütünleşme teorilerinin gözden geçirilmesi: Neden hükümetler belirli alanlarda ulusal egemenliklerini devretmektedirler? Bütünleşme sürecini harekete geçiren aktörler kimlerdir? Tercihleri hangi faktörler belirler? (2) Temel siyasi ve ekonomik bütünleşme aşamalarının gözden geçirilmesi. (3) Farklı AB genişlemelerinin gözden geçirilmesi. (4) Temel aktörlerin pozisyon ve çıkarlarının analiz edilmesi (5) Siyasi faaliyetleri kısıtlayan iç ve dış faktörlerin incelenmesi (6) Tarihi dokümanların (konuşmalar, fotoğraflar, video ve karikatürler) anlamayı kolaylaştırması ve tarihi olayları örneklendirmesi açısından kullanılması. (7) Ders kitabına ait Çevrimiçi Kaynak Merkezi’nin (interaktif haritalar, çoktan seçmeli sorular, internet kaynakları, önemli kavram ve tanımları içeren interaktif kartlar) kullanılması.


Derste ele alınacak temel konular; siyaset, iktidar, meşruiyet ve otorite gibi kavramların anlamı; modern devletin doğuşu; milliyetçilik; çağdaş siyasal ideolojiler ve akımlar; demokrasi ve otoriteryanizm gibi farklı yönetim biçimleri; siyasal kültür; yasama ve yürütme organlarının örgütlenme ve işleyiş biçimleri; siyasal partiler; çıkar gruplarıdır.


Ders, öğrencilerin sınıfta kısa okuma parçaları ile tanıştırılmasıyla başlayacak ve içeriğin nasıl özetlemesi gerektiğini öğrenmelerinde onlara yardımcı olacaktır. Sonrasında öğrenciler, gelecek yıllarda alacakları derslerde gereksinim duyacakları yazılım programlarını öğreneceklerdir. Excel ve Power Point becerileri kısa ödevler ile geliştirilecektir.


Siyasi Tarih uluslara, devletlere, siyasalara, karar alıcılara ve onların çağlar boyunca yaşadığı etkileşim ve anlaşmazlıklara odaklanır. Devletlerarası veya sınırlararası bir uluslararası ilişkiler çalışmasıdır ve tarihin en önemli biçimidir. IREU 201 Siyasi Tarih I dersi uluslararası ilişkilerde 1492-1918 dönemini kapsar.


Siyasi Tarih uluslara, devletlere, siyasalara, karar alıcılara ve onların çağlar boyunca yaşadığı etkileşim ve anlaşmazlıklara odaklanır. Devletlerarası veya sınırlararası bir uluslararası ilişkiler çalışmasıdır ve tarihin en önemli biçimidir. INT 202 Siyasi Tarih II dersi uluslararası ilişkilerde 19191991 dönemini kapsar.


Bu derste AB’nin ana yasamayürütmeyargı organları incelenecektir.


Bu dersin amacı, öğrencilere Türk siyasetinin tarihsel arkaplanını, yapısını, temel aktörlerini, ideolojilerini ve dinamiklerini tanıtmaktır. Ders konuları, tarihsel arkaplan, erken Cumhuriyet dönemi, tek parti dönemi, çok partili hayata geçiş ve Demokrat parti dönemi, 1960 askeri darbesi, ve 1960 ve 1970’li yıllardaki siyasal ortamdır.


Platon, Aristoteles, Machiavelli, Hobbes ve Locke gibi antik ve modern dönemin önde gelen düşünürlerinin politikanın temel soru ve kavramlarını (adalet, yurttaşlık, özgürlük, iktidar, egemenlik, devlet, meşruiyet gibi) ele alış biçimlerini tartışan bu ders, insan hakları beyannamelerinin incelenmesiyle sona eriyor.


Modern politik düşüncenin Rousseau, Kant, Mill, Marx gibi önde gelen figürlerinin özgürlük, eşitlik, toplum sözleşmesi, aydınlanma, kozmopolitanizm, özel mülkiyet gibi kavramları temellendirme biçimlerini tartışan bu ders; anayasal demokrasinin anlam ve öneminin değerlendirilmesiyle noktalanıyor.


İntihal, her durumda "0" ile notlandırılacaktır. Derse devam ve katılım: derse gelmeniz ve haftalık okumalarınızı yaparak sınıf içi tartışmalara katılmanız ile notlandırılacaktır. Öğrencilerin ders ile ilgili düşüncelerini aktarmak üzere rastgele seçilmesi de öğrencilerin sınıfa hazırlıklı gelmelerini zorunlu kılmaktadır. Ders ödevleri, öğrencilerin konu ile ilgili temel kavramlara aşina olmaları için verilmektedir ve teslim tarihleri verildikten bir hafta içindedir ve ilgili Öğretim Görevlisine elden teslim edilir. Ayrıca, dönem içerisinde önceden haber verilmeksizin üç quiz yapılacaktır. Quizler, 10 adet test şeklinde kısa soruyu ve doğru-yanlış şeklindeki ve boşluk doldurma şeklindeki soruları kapsayacaktır.O gün quizde bulunmayan öğrenciler "0" puan alacaklardır. Ayrıca öğrencilerin, dönem içinde, 30 dakikalık grup sunumu yapmaları beklenir ( bu gruplar ve sunum yapacakları konular önümüzdeki haftalarda ilan edilecektir.) Eğer dönem içindeki ders sayısı sunumlar için yeterli olmazsa telafi dersleri yapılarak tüm öğrencilerin sunum yapmaları beklenmektedir. Öğrenciler sunuma, sunumun yazılı versiyonunu Öğretim Görevlisine teslim etmek üzere getireceklerdir. Sunumlar, grup halinde yapılacak olmasına rağmen, notlandırmalar bireysel sunum üzerinden yapılacaktır. Derslerin %70'ine katılmayan öğrenciler NA olurlar ve final sınavına girmelerine izin verilmez. Ayrıca zorunlu olarak yapılması gereken bir kitap raporu vardır ve dönemin son ders günü teslim edilmesi gerekir. Öğrenciler aşağıdaki listeden bir kitap seçmek zorundadırlar ve 5 sayfalık kitap raporu şu öğeleri barındırmak zorundadır: yazarın biyografisi, kitabın ana fikri, kitabın özeti,kitapta kullanılan teoriler,karşıt savlar ve öğrencilerin bu teorileri ve düşünceleri geçerli bulup bulmadıklarını anlatan bir bölüm. ( Kitapların Türkçe isimleri -eğer var ise- parantez içinde yer almaktadır): \n Karl Polanyi, The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time (Büyük Dönüşüm), 1944\n Mancur Olson, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, 1965\n Charles P. Kindleberger, Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises (Cinnet, Panik ve Çöküş: Mali Krizler Tarihi), 1978\n Cynthia Enloe, Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics (Muzlar, Plajlar ve Askeri Üsler: Feminist Bakış Açısından Uluslararası Siyaset), 1989\n Robert Reich, The Work of Nations, 1992\n Amartya Sen, Development as Freedom (Özgürlükle Kalkınma), 1999\n J. Ann Tickner, Gendering World Politics: Issues and Approaches in the Post-Cold War Era, 2001\n William M. Adler, Mollie’s Job: A Story of Life and Work on the Global Assembly Line (Mollie’nin İşi: Bir Küreselleşme Hikayesi), 2001\n John Mueller, Capitalism, Democracy and Ralph’s Pretty Good Grocery, 2001 \n Joseph E. Stiglitz, Globalization and Its Discontents (Küreselleşme: Büyük Hayal Kırıklığı), 2002\n Daniel Yergin and Joseph Stanislaw, The Commanding Heights, 2002\n Ha-Joon Chang, Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective (Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü), 2002\n Lourdes Beneria, Gender, Development and Globalization: Economics as if People Mattered, 2003\n Barbara Ehrenreich and Arlie Russell Hochschild, Global Woman: Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy, 2004\n Kevin Bales, Disposable People: New Slavery in the Global Economy (Küresel Ekonomide Yeni Kölelik: Kullanılıp Atılanlar), 2004\n Jeffrey D. Sachs, The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time, 2006\n Jagdish Bhagwati, In Defense of Globalization, 2007\n Thomas L. Friedman, The World is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century (Dünya Düzdür: Yirmibirinci Yüzyılın Kısa Tarihi), 2007\n Joseph Stiglitz, Making Globalization Work Why the West’s Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good, 2007\n Thomas L. Friedman, Hot. Flat and Crowded: Why We Need a Green Revolution (Sıcak, Düz ve Kalabalık), 2008\n Paul Collier, Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done About It, 2008\n Ha-Joon Chang, Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism, 2008\n Pietra Rivoli, The Travels of a T-Shirt in the World Economy: An Economist Examines the Markets, Power and the Politics of World Trade, 2009\n Paul Collier, Plundered Planet: Why We Must – And How We Can – Manage Nature For Global Prosperity, 2010\n


Bu ders ögrencileri siyaset bilimindeki farklı arastırma metotları ile tanıstırır. Ögrenciler hipotez, bagımlı/bagımsız/kontrol degiskenler, veri seti, karsılastırmalı metot, anket ve söylem analizi gibi terimlere asina olurlar.


Bu ders, öğrencileri Türkiye dış politikasının temel özellikleriyle tanıştırmak için tasarlanmıştır. Ders TDP tarihinin 1919-2001 yılları arasını kapsayacak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politika-yapım sürecinin farklı dönemlerini, "göreli özerklik" ve "Batı dünyasına bağlılık" dönemleri ve küresel dünyada "Sovyet-sonrası yılları"nın ele alınacağı son bölüm ile birlikte inceleyecektir.


Bu derste küresel yönetişimde etkin olan uluslararası örgütler, kurumlar ve rejimler tarihsel, kuramsal ve siyasi bağlamlarında değerlendirilecektir. Bu süreçlerin gözlemlendiği ekonomi, güvenlik, çevre ve insan hakları alanlarındaki yönetişim faaliyetleri ayrıntılı olarak incelenecektir.


Bu ders Avrupa Birliği’nin siyasi ekonomisine bir giriştir.


Karşılaştırmalı bir çerçeve içerisinde TürkiyeAB ilişkilerinin tarihsel gelişimini siyasi, ekonomik ve hukuki boyutlarıyla değerlendirmek.


Bu derste Uluslararası İlişkiler disiplininde kullanılan farklı teoriler, felsefi temelleri, ana varsayımları, temel sorunsalları ve bu sorunsallara ilişkin cevapları çerçevesinde incelenecektir. Dersteki tartışmalara öğrencilerin aktif bir biçimde katılması gerekmektedir.İntihale ve kopyaya hiçbir koşulda izin verilmeyecektir. Dersle ilgili ek okumalara ve duyurulara Blogy adresinden ulaşabilirsiniz. (http://blogy.ieu.edu.tr)


Bu dersin amacı, öğrencilerin İngilizce kaynaklar kullanarak farklı siyasi sistemlerin karşılaştırmalı analizi hakkında uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Ders, öğrencilere bu konu ile ilgili temel kavramları, kategorileri ve analitik teknikleri öğretmektir. Ayrıca, bu dersin amaçlarından biri de öğrencilerin kendi araştırma sonuçlarına ulaşırken disiplinli bir yöntem uygulayabilmelerini sağlamaktır. Araştırma metninin aşağıdakileri içermesi gerekmektedir: Giriş (analitik yöntem, araştırmanın ana amacı, karşılaştırmalı analiz yönteminin stili, ana ve alt araştırma soruları, karşılaştırmanın kavramları, araştırmanın hipotezi, IV-DV ilişkisi, ana literatür, araştırmanın tahmin gücü - -Birinci bölüm, sonuç gözlemleriyle birlikte karşılaştırmanın ilk kavramına değinir ( ilk alt yanıt, SA 1) - İkinci bölüm, sonuç gözlemleriyle birlikte karşılaştırmanın ikinci kavramına değinir ( ikinci alt yanıt, SA 2) SA 1 ve SA 2’yi özetleyen ve araştırma sorusunu cevaplayan sonuç bölümü - Referans listesi. Öğrenciler sonuçlarına ulaşırken, öğretim görevlisinin dersteki rehberliğini, ders kitabını, ders müfredatını, Harvard Referans Stili bilgisini, Final ICPR için Değerlendirme Sistemini (ders web sitesine bakınız) kullanacaklardır. Sınıftaki etik dışı uygulamalar, sunumlar ve sınavlar için üniversite yönetmeliği uygulanır. İntihal, her durumda, 0 (sıfır) puan ile notlandırılacaktır. Öğrenciler, final sınavına yeteri kadar çalışırlar. Final sınavında çıkacak konular, son ders günü öğretim görevlisi tarafından anlatılır, sınav karşılaştırmalı siyaset ve ICPR’lar hakkında olacaktır.


Bu ders AB siyaseti ve kurumsal yapısının değişik yönlerini farklı kuramlar ve farklı disiplinler cinsinden inceler


Bu ders öğrencilere iş aramaya başlamadan önce gerekli pratik eğitimi sunmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin kendilerini kişisel özellik tetleri ve yaşam koçluğu etkinlikleriyle daha iyi tanımaları beklenmektedir. Öğrenciler ayrıca kendilerini potansiyel çalışan olarak değerlendirmeye başlayarak gelecekte iş dünyasına ne sunabileceklerini düşünmeye başlayabileceklerdir. Dersin son iki haftası, öğrencilerin kendilerini ve kariyer planlarını 5 dakikalık sunumlarla anlatmaları beklenmektedir. Kariyer Portfolyosunda bulunması gerekenler: (1) Kişilik değerlendirme testi sonuçları, (2) CV, (3) Hedefleriniz (sorular sınıfta dağıtılacak), (4) Yakın olduğunuz ve pek de yakın olmadığınız 3 arkadaşınız sizi nasıl tanımlarlar, (5) İsminizi Google'da aratıp elde ettiğiniz sonuçlar, (6) İş başvurularında kullanılmak üzere 1 fotoğraf, (7) Mezuniyetin ardından başvurmayı düşündüğünüz 3 iş ya da kariyer seçeneği ve bu işlerde başarılı olmak için gereken 3 şey, (8) Bölümde hazırladığınız ve en iyisi olduğunu hissettiğiniz ödev ya da proje, (9) En az 1 referans mektubu, (10) Linkedin profilinizin yazılı çıktısı, (11) Transkriptiniz, (12) Sahip olduğunuz diploma, sertifika, lisans vb. (13) TOEFL, IELTS, ALES, KPSS, ÜDS gibi sınavlarda aldığınız sonuçlar, (14) Akademik ya da başka alanlarda aldığınız ödüllere dair bilgi, (15) Bölümünüz dışında aldığınız eğitimlere ilişkin bilgi.


Atölye çalışması dersi, Avrupa çalışmaları alanında öğrencilerin eğitimsel gelişiminin desteklenmesi için tasarlanmıştır. Bu ders süresince öğrenciler, Türkiye’deki kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren başlıca kuruluşların örgüt yapısı ve hizmetlerini öğrenecektir. Böylece öğrencilerimiz mezun olduktan sonra farklı sektörlerdeki iş olanakları ile ilgili de bir altyapıya sahip olacaklardır.


İdari Birimlerin SunumlarıAkademik Birimlerin SunumlarıÖğrenci Kulüplerinin sunumları


Sosyal düzen, hukuk, haklar, yaptırımlar, adalet ve hakkaniyet, uyuşmazlık, hukuk sistemleri, kamu ve özel hukuk ayrımı, hukukun dalları, hukukun kaynakları, hukukun uygulanması, yargı sistemi, mahkemeler ve görevleri, hukuki kişilik, gerçek ve tüzel kişiler, fiil ehliyeti, eşya ve borçlar hukukunun temel kavramları.


Geniş bir alana yayılan konular açıklamalar ve uluslararası uygulamalardan örnekler yardımıyla tartışılacaktır. Ders devletlerarası işlemlerin (anlaşmalar, diplomatik ilişkiler)konvansiyonel özelliklerini, tartışma (sınır sorunları, tabiiyet ve yargı yetkisi) ve anlaşmazlıkları (devlet sorumlulukları, kendi kendine yeterlilik, silahlı müdahale kuralları) uluslararası toplumdaki daha güncel gelişmelerle (çevresel sorunlar, insan hakları) birlikte açıklamayı amaçlar. Uluslararası hukuk, uluslararası ilişkilerdeki karmaşık vakalara doğru ve kapsamlı bir bakış arayışının zorunlu ve tamamlayıcı bir aracı olarak sunulacaktır.


Ders devletlerarası işlemlerin (anlaşmalar, diplomatik ilişkiler)konvansiyonel özelliklerini, tartışma (sınır sorunları, tabiiyet ve yargı yetkisi) ve anlaşmazlıkları (devlet sorumlulukları, kendi kendine yeterlilik, silahlı müdahale kuralları) uluslararası toplumdaki daha güncel gelişmelerle (çevresel sorunlar, insan hakları) birlikte açıklamayı amaçlar. Uluslararası hukuk, uluslar arası ilişkilerdeki karmaşık vakalara doğru ve kapsamlı bir bakış arayışının zorunlu ve tamamlayıcı bir aracı olarak sunulacaktır.


Lütfen Bir Dil Seçiniz


Lütfen Bir Dil Seçiniz


Lütfen Bir Dil Seçiniz


Lütfen Bir Dil Seçiniz


Staj herhangi bir iş yerinde (kamu ya da özel sektör) dört haftalık (20 işgünü) bir saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


Staj herhangi bir iş yerinde (kamu ya da özel sektör) dört haftalık (20 işgünü) bir saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


Bu derste, öğrencilerin yazılı iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.


Bu derste, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim araçlarının etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerine çalışma yapılacak, hazırlıklı konuşma türleri(panel, sempozyum, konferans vb.) tanıtılacak, öğrenci; beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


IREU 401 Balkan Siyaseti

Balkan siyaseti dersi, uluslararası ilişkiler ve Avrupa çalışmaları alanında öğrencilerin Balkanlardaki siyasi gelişmeler çerçevesinde eğitimsel gelişiminin sağlanması için tasarlanmıştır. Öğrencilerin (1) tüm derslere katılım göstermesi (2) yazılı metinleri okuması (3) ders konularındaki tartışmalara katılmaları ve (4) sınavlarda ders konularına değinen doğru cevaplar vermesi beklenmektedir.


IREU 403 Avrupa Politikasında Güncel Konular

Bu derste AB siyasetinin güncel sorunları ekonomik, sosyal ve siyasi boyutları ile ele alınacaktır.


IREU 406 Küreselleşme ve Dünya Sistemi

Ders, küreselleşmeye yönelik çeşitli teorik yaklaşımların karşılaştırmalı bir değerlendirmesi ile başlayacaktır. Sonraki amaç küreselleşmenin yol açtığı yapısal değişikliklere ve daha ileri analizler için temel kavramsal araçlara odaklanmak olacaktır. Konu odaklı bir değerlendirme sonrasında ders alternatif bir perspektif olarak dünya sistemi yaklaşımı üzerine kısa bir tartışma ile tamamlanacaktır.


IREU 408 Uluslararası Politikada Kafkaslar

Uluslararası Politikada Kafkaslar dersi Kafkaslar’ın beşeri, siyasi ve ekonomik dinamiklerini bölgesel güçlerin yöreye dönük dış politikalarına vurguyla inceler.


IREU 409 Osmanlı Siyasi Tarihi

Osmanlı’nın güçlenmesinde ve düşüşündeki siyasi, askeri, ekonomik, sosyal ve finansal dinamiklerin Avrupa’nın büyük güçleriyle karşılaştırarak değerlendirilmesi.


IREU 410 Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye

AB’nin kuruluşu Avrupa tarihinin en önemli konularından biri olarak görülmektedir. Bu ders öğrencilere AB’nin başlangıcı, tarihsel gelişimi ve mevcut durumunu gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Öğrenciler AB kurumlarının nasıl çalıştığını ve Türkiye’nin AB üyelik sürecini öğreneceklerdir. Dersin sonunda öğrenciler AB’deki siyasi olayları derste verilen kuramsal açıklamalarla analiz edebilecektir.


IREU 412 AB'nin Komşuluk Politikası

Bu ders AB komşuluğunun tanıtılarak öğrencilerin Avrupa çalışmaları alanında eğitimsel gelişimi için tasarlanmıştır. Dersin odak noktası Avrupa Komşuluk Politikası (ENP) ile ilgili gelişmeler üzerinde olacaktır. Öğrencilerin (1) yazılı metinleri okuması (2) temel ders konularındaki tartışmalara katılmaları ve (3) Avrupa Komşuluk Politikası çerçevesinde edinilen bilgiler temelinde analitik çalışmalar üretmesi beklenmektedir..


IREU 413 Milliyetçilik ve Kimlik Politikaları

Bu ders milliyetçilik ve milli kimlikler hakkında analitik bir araştırma olanağı sunarak öğrencilerin siyaset bilimi bilgilerini tazelemeyi amaçlamaktadır. Derste, Anthony D. Smith, Ernst Gellner, Anthony Giddens ve Benedict Anderson gibi önemli kuramcıların çalışmaları üzerinde durulacaktır. Öğrencilerin (1) tüm derslere katılmaları (2) tüm okumaları okumaları (3) seminer konularındaki tartışmalara katılmaları (4) öğretim üyesinin rehberliğinde sınavlara hazırlanmaları beklenmektedir.


IREU 414 Türk Dış Politikasında Güncel Konular

Ders güncel Türk dış politikasının tarihi ve eleştirel biçimde inceleyecek şekilde düzenlenmiştir.


IREU 415 Diplomatik Yazışma Teknikleri

Uluslararası ilişkilerde güncel konuların ve diplomatik ilişkilerin tartışılarak belirli konular hakkında diplomatik nota yazım tekniklerinin öğrenilmesi hedeflenmektedir. Farklı makalelerin analiz edilip tartışılarak ve öğrencilerin seçtikleri ülke konusunda proje hazırlamaları teşvik edilerek öğrencilere güncel sorunları ve ülkelerin politik ilişkilerini değerlendirme yeteneği kazandırılması hedeflenmektedir.


IREU 416 Azınlık Politikaları

Bu ders, öğrencilerin azınlık siyasetini özellikle Avrupa'daki gelişmelere odaklanarak analitik olarak değerlendirip siyaset bilimi alanındaki eğitimlerini geliştirmeleri için tasarlanmıştır. Avrupa'ya özellikle odaklanılmasının sebebi, azınlık haklarının evriminin modern Avrupa tarihinden bağımsız ele alınamamasıdır.Her iki dünya savaşı da Avrupa devletlerinin etnik, dilsel ve dini azınlık anlayışlarının dönüşmesine yol açtı. Bunun sonucunda bugün Avrupa'da azınlık hakları, Avrupa Konseyi, OSCE ve AB'nin de dahil olduğu karmaşık bir yapı haline geldi. Bu derste, öğrencilerin (1) yazılı metinleri okuması (2) temel ders konularındaki tartışmalara katılmaları (3) azınlık hakları dersinde öğrendikleri bilgiler temelinde analitik çalışmalar üretmesi ve (4) sınavda sorulan sorulara tutarlı yanıtlar vermeleri beklenmektedir.


IREU 417 Ortadoğu Politikaları

Bu derste Orta Doğu’nun tarihsel gelişimi özellikle Birinci Dünya Savaşı yani Osmanlı İmparatorluğunun yıkılması ile incelenip, Batılı güçlerin Ortadoğu politikasındaki etkisine bakılacaktır. İsrail’in kuruluşu ve Arapİsrail Savaşları günümüz Ortadoğu politikalarını anlamamıza ışık tutacaktır. Ayrıca siyasi İslamın ilerleyişi ve petrol ekonomisinin bölgeye etkisi incelenecektir.


IREU 418 AB'nin Bölgesel Politikaları

Bu ders AB içinde sosyoekonomik kaynaşma politikalarının kökenleri, evrimi ve mevcut durumunu ve AB bütünleşmesi için sunduğu zorlukları inceler.


IREU 421 Amerikan Dış Politikası

Ders öğrencilere Amerikan dış politikasının tarihi gelişimini ve geleneklerini tanıtarak Amerikan dış politikasında güncel konu ve sorunlara odaklanmaktadır.Ayrıca bu derste öğrencilerin Amerikan dış politikası ile ilgili güncel bir konuda 2000-2500 kelimelik "politika belgesi" yazmaları gerekmektedir. Bu bir grup çalışması olup gruplar ve konular dönemin ilk haftalarında dersi veren öğretim üyesi tarafından dağıtılacaktır.Ders ile ilgili ek okuma ve duyurular Blogy'den takip edilebilir (http://blogy.ieu.edu.tr).


IREU 422 Çatışma Çözümlenmesi

Ders kitlelerin ve devletlerin birbirleriyle neden savaştıkları ve küresel ve yerel aktörlerin bu çatışmaları nasıl çözümlediğine yoğunlaşacaktır. Ders ayrıca askeri olmayan çatışmaları ve bunları çözme yöntemlerini de vurgulayacaktır.


IREU 423 Güncel Siyasi Teoriler

Çağdaş politika felsefesindeki yaklaşımları özgürlük, adalet, anaysal demokrasi, tolerasyon, sivil itaatsizlik ve kozmopolitanizm bağlamında tartışan bu ders; Isaiah Berlin, Hannah Arendt, John Rawls, Jürgen Habermas, Jacques Derrida gibi düşünürlerin yaklaşımlarını derinlemesine ele alıyor.


IREU 425 Modernite ve Eleştirileri

Totalitarizm, soykırım ve Holocaust deneyimleri, kapitalizmin ve emperyalizmin patolojileri, küresel teknolojinin yıkıcı gücü… Tüm bunlar birçok düşünür ve bilim insanını modern toplumun vaadleri ve başarısızlıkları üzerine bir sorgulamaya sürükledi. Bu sorgulamada bazı filozoflar “modernliğin sonu”nu ve Aydınlanma anlatısının artık geçerli olmadığını ilan edecek kadar ileri giderken, bazılarıysa modernliğin bitmemiş bir proje olduğuna ve modern toplumun patolojilerini sadece “Aydınlanma projesi”ni yeniden ele alıp yeniden inşa etmek suretiyle eleştirebileceğimize dikkat çektiler. Bu durumda modernliğin tek bir bakış açısından anlaşılamayacak veya tek bir yoruma indirgenemeyecek bir fenomen olduğunu söyleyebiliriz. \nBu dersin merkezinde, modern politik yaşamın farklı tezahürlerinde olduğu kadar akıl, bilim ve teknoloji arasındaki ilişki çerçevesinde modernlik ve Aydınlanmanın sorgulanmasında görünür hale gelen modernliğin ikircikli doğası bulunmaktadır. Derste öncelikle modernlik içindeki sınırlar, olanaklar ve gerilimler modernliğin dünü, bugünü ve yarınına odaklanmak sureyitle ele alınacaktır. Daha sonra modernlik ve Aydınlanma geleneği Kant, Marx ve Nietzsche gibi 20. Yüzyılda modernliğin eleştirisine temel teşkil etmiş düşünürleri göz önüne alarak tarihsel bir bakış açısından değerlendirilecektir. Bunu Martin Heidegger ve Max Horkheimer’in modernlik ve Aydınlanma eleştirileri takip edecektir. Bu yazarların önemi, Heidegger’in Nietzsche tarafından ortaya koyulan radikal-eleştirel hattı takip etmesinden ve Horkheimer’in Marx’ın eleştirisini derinleştirmesinden gelmektedir. Hidegger ve Horkheimer’in akıl, bilim ve teknoloji eleştirileri modern siyasal yaşama bakışları söz konusu olduğunda önemle vurgulanacaktır. Dersin son bölümünde –Heidegger’in öğrencisi olmuş ve Horkheimer gibi Frankfurt Okulu geleneğinden başka bir düşünür olan- Herbet Marcuse’nin teknolojik rasyonalite kavramı sorgulanacak ve bunu Andrew Feenberg’in teknoloji ve demokrasiyi eleştirel sosyal teori dolayımıyla bir araya getirdiği liberter perspektifi tartışılacaktır. Ders, modernliğin bitmemiş bir proje olduğunu savunan Jürgen Habermas ile Nietzsche’nin düşünce hattının en önemli temsilcilerinden biri olan Michel Foucault arasındaki tartışmaya odaklanarak sona erecektir.


IREU 426 AB'de Yönetişim

Dersin içeriği şu kısımlardan oluşmaktadır: (1) Meşru yönetişimin üç ana boyutunun açıklanması: sosyal meşruiyet, girdi meşruiyeti ve çıktı meşruiyeti. (2) AB’de bu üç boyutun ne derece yerine getirildiği. (3) Yönetişim meşruiyetinin üç boyutunun AB seviyesinde nasıl geliştirilebileceği konusunda tartışma. (4) AB yönetişiminin vatandaşlar açısından katma değeri konusuna değinilmesi: Farklı AB politikalarının avantajları, dezavantajları ve zorlukları nelerdir? (5) Etkili sunum tekniklerinin öğrenilmesi. Bu nedenle dersin bazı kısımları öğrenci sunumlarına ayrılacaktır. Sonrasında öğrencilere öğretim elemanı tarafından kapsamlı bir geribildirim verilecektir.


IREU 427 Avrupa Bütünleşmesi Kuramları

Bu ders, Avrupa bütünleşme teorilerinin tanıtımı ile öğrencilerin AB bazlı gelişmeleri analiz etme kapasitesinin desteklenmesi için tasarlanmıştır. Öğrencilerden, (1) yazılı metinleri okumaları (2) temel ders konularındaki tartışmalara katılmaları ve (3) Avrupa bütünleşme teorileri dersinde öğrendikleri bilgiler temelinde analitik çalışmalar üretmeleri beklenmektedir.


IREU 428 Cinsiyet Politikaları

Bu ders, temel araştırma nesnesi olarak ulusu odağına almak suretiyle, ulusinşasının farklı boyutlarını ve ulusal aidiyet (yurttaşlık) sorunlarını küresel bağlamda ve sınıf, toplumsal cinsiyet, etnisite ve ırk gibi kavramlarla ilişkisi içinde incelemektedir. Ders okumaları, ulusal aidiyet ve toplumsal cinsiyet sorunlarının karmaşıklığı düşünülerek karşılaştırmalı bir anlayış çerçevesinde tasarlanmıştır. Ders, ayrıca, cinsiyet ile bağlantılı ulusal kimliklerin popüler müzikten roman, mimari, sanat, sinema ve kitlesel kültüre uzanan çeşitli ortaya konuş biçimlerini ve temsillerini de kapsamaktadır.


IREU 429 Dış Politika Analizi

Bu derste dış politika analizi uluslararası ilişkilerin temel yaklaşımları ve dış politika teorileri çerçevesinde açıklanacaktır. Derste dış poitikayı etkileyen iç ve dış faktörler ve de psikolojik ve toplumsal faktörler incelenecektir.


IREU 431 Çevre Politikaları

Çevre ile ilgili problemlerin ve krizlerin her geçen gün sayı ve önem olarak artmasıyla, sivil toplum örgütleri ve uluslararası örgütler, uluslararası antlaşmalar, çevre standartlarının uygulanması ve 'orta malların trajedisi' nin dünyanın dört bir yanındaki insan yaşamını nasıl etkilediğini göz önünde bulundurarak kararlar almak durumundalar. Bu ders, çevre konularıyla ilgili sorular, siyasi, ekonomik ve sosyolojik bakış açısıyla ve bugün dünyadaki bütün ulusları karşı karşıya getiren çevresel ortak çıkarları göz önüne alarak  'tutuklunun ikilemi' çıkmazında  olan ülkeler arasındaki gerilimi işaret ederek değerlendirilecektir.


IREU 432 Uluslararası Göç

Dersin içeriği şu kısımlardan oluşmaktadır: (1) Göç teorilerinin incelenmesi (2) değişik göç hareketlerinin incelenmesi: işçi göçü, mülteciler ve düzensiz göç (3) Ulusal ve uluslararası göç yönetimi (4) Farklı entegrasyon tanımlarının incelenmesi (5) Entegrasyonun sosyoekonomik ve kültürel boyutlarının incelenmesi.


IREU 433 Türk Siyasetinde Güncel Konular

Bu dersin amacı 1980 sonrası dönemde Türkiye siyasetini şekillendiren konuları ele almaktır. Türkiye siyasetinin değişen doğasını anlayabilmek için demokrasinin sağlamlaşması, sivil toplum, İslam’ın yükselişi, milliyetçilik, kimlik politikaları ve sosyoekonomik değişim konularına özel önem verilecektir.


IREU 434 Uluslararası Güvenlik

Bu derste uluslararası güvenliğin belli başlı güncel konularını ve sorunlarını incelemeye yönelik olarak öncelikle kavramsal ve teorik altyapıya temas edilecek, ardından güncel ve geleceğe yönelik güvenlik konuları ve sorunları analiz edilecektir. Dersin öğretim sistematiği, Öğretim Görevlisi’nin açıklamaları ve bunlar temelinde gerçekleşecek sınıftaki tartışmalara katılım şeklindedir. Öğrencilerin her ders haftası için belirlenmiş olan okuma materyalini mutlaka ve önceden okuyarak derse gelmeleri, bu materyal üzerine sınıfta yapılacak tartışmalara katılmaları ve yöneltilebilecek soruları yanıtlamaya çalışmaları beklenmektedir. Öğrencilerin başarılı olmak için mutlaka derslere girmeleri ve sınıftaki tartışmalara iştirak etmeleri, ayrıca yazılı sınavlarda iyi bir performans sergilemeleri gerekmektedir. Devam durumu ve sınıf tartışmalarına katılımın dönem sonu notu üzerinde %20 ağırlığı olacaktır. Yazılı ara sınavın ağırlığı %30, final sınavının ağırlığı %40, dönem ödevinin ağırlığı ise %10 olacaktır. Ara sınav ve final sınavında, öğrencilerin sorumlu oldukları okuma materyali ile sınıf tartışmaları bağlamındaki bilgileri ve yorum yapabilme seviyeleri ölçülecektir. İlaveten, her bir öğrencinin güncel uluslararası güvenlik sorunları içerisinden kendi seçeceği bir konuda “kısa inceleme ve yorum” ödevi yazması beklenmektedir. Konu seçenekleri öğrencilere Öğretim Görevlisi tarafından verilecek, öğrenciler kendi seçtikleri konuda hazırlayacakları asgari 1.000 kelime, azami 1.500 kelimelik ödevi ders yapılan son günden geç olmamak şartıyla dönemin tamamlanmasından önce Öğretim Görevlisi’ne teslim edeceklerdir. Bu bir gurup çalışması olmayacaktır; her öğrencinin seçtiği konuda kendi ödevini hazırlaması ve sunması gerekmektedir. Internet dahil başkalarınca hazırlanmış çalışmaların kısmen veya bütün olarak sunulmasına izin verilmeyecektir.


IREU 435 Sovyetler Sonrası Siyaset

Bu ders eski Sovyetler Birliği devletlerinin sosyalist rejimlerden piyasa ekonomisi ve çoğulcu demokrasiye geçişlerini incelemektedir. Dersin odak noktası siyaset, ekonomi ve vatandaşlık alanlarında Claus Offe tarafından üçlü geçiş olarak adlandırılan geçişin problemleridir.

Teori oluşturma açısından bu süreci ilgilendiren ampirik literatür oldukça kapsamlıdır. Üçüncü dalga olarak adlandırılan demokratik geçişlerin çerçevesine oturtulan bu ülkeler kendi özellikleri açısında gittikçe daha fazla çalışılmakta ve açıklanmaktadır. Aslında nasıl devletler oluşturulmaktadır? Değişim süreci en iyi nasıl açıklanabilir? Eş zamanlı gerçekleşen siyasi ve ekonomik geçişin özellik ve sonuçları nelerdir? Bu kapitalizmin bir çeşidi midir? Is it a variety of capitalism, or something else? Başlangıç noktaları aynı olmasına rağmen bu devletler neden farklılık göstermektedir?

Ders (1) Sovyet sisteminin tarihi arka planı ve mirası (2) Sovyetler Birliği eski devletleri değişik bölgeleriyle inceleyen örnekler (3) geçiş literatürü ve değişim (geçiş ne anlama gelmektedir, bu rejimler nereye gitmektedir ve bu süreç nasıl incelenmelidir) olarak 3 kısma ayrılacaktır.IREU 436 Vatandaşlık, Çokkültürlülük ve Demokrasi

Yurttaşlık nedir ve neden önemlidir? Bu ders özellikle yurttaşlık kavramına ve onun demokratik politika içerisindeki konumuna odaklanacaktır. Yurttaşlık her zaman politika felsefesi konusundaki tartışmaların ana eksenlerinden birisi olmuştur. Aydınlanma ve Fransız Devrimi’nin insanların ahlâki olarak eşit değerde olduğunu vurgulayan uzun ve köklü yurttaşlık geleneği, gerilimli bir ilişki içindeki iki ideali, bireysel özerklik ve politik katılımı sentezlemeyi amaçlayan modern normatif bir boyut kazanmıştır. Bireysel özerklik, evrensel insan haklarının bir yansıması olarak algılanırken; politik katılım genellikle belirli bir politik topluluğa üyelik ile özdeşleştirilmiştir. Bu iki ideal, iki ayrı yurttaşlık anlayışı ile ilişkilendirilir: liberal yurttaşlık ve cumhuriyetçi yurttaşlık.
Ders dört bölüme ayrılmıştır. Bölüm I’de, liberal ve cumhuriyetçi yurttaşlık anlayışlarının modern politika felsefesinin üç “ulu çınarı” Rousseau, Kant ve Hegel’in perspektiflerinde nasıl ortaya koyulduğuna odaklanılacaktır.
Rousseau, Kant ve Hegel bizi modern politik bilincin bu iki temel kavramı (bireysel otonomi ve üyelik/politik katılım) hakkında bilgilendirecek ve dersin öğrencilerinin Bölüm II ve IV arasında ele alınacak olan çağdaş sosyal ve politik felsefecilerin perspektiflerine geçiş yapmasını sağlayarak dersin geri kalanı için gerekli olan altyapıyı hazırlayacaklardır.
Bölüm II, III ve IV’de ele alınacak düşünürler (Hannah Arendt, Jürgen Habermas, John Rawls, T. H. Marshall, Charles Taylor, Will Kymlicka, Seyla Benhabib ve Nancy Fraser) çağdaş politika felsefesinde önde gelen yurttaşlık, demokrasi ve çokkültürcülük teorisyenleri olarak kabul edilmektedirler. Dahası, bu düşünürler Rousseau, Kant ve Hegel’in miraslarını farklı şekillerde yeniden yorumlamak ve yeniden kurgulamak suretiyle modern çokkültürlü toplumlarda karşılaştığımız sorunlara farklı tanı ve çözümler önerirler. Bu çağdaş düşünürler, yurttaşlık ve demokratik politika temalarına ilişkin yaptıkları özgün analizlere ek olarak, birtakım önemli sorular ortaya atarlar: Özel ve kamusal arasında niçin ve nasıl bir ayrım yapmalıyız? Politik eylemin anlamı nedir? Özgürlük ve yurttaşlık arasında nasıl bir ilişki vardır? İnsanlık haysiyeti nedir? Evrensel insan hakları ile kültürel otantiklik arasında bir gerilim var mıdır? Modern toplumlarda saygısızlığın temel formları nelerdir? Çokkültürcülük, demokratik politika için yaşamsal mıdır? Çokkültürlü toplumlarda yurttaşlığı nasıl yeniden ele alabiliriz? Tanınmanın yeniden dağıtım/bölüşüm ve adalet gibi iki ayrı kavramla bir ilişkisi var mıdır? Eğer varsa, bu ilişki nasıldır?
Derste bu temaların izini süreceğiz ve bu soruları Arendt, Marshall, Habermas, Rawls, Taylor, Kymlicka, Benhabib ve Fraser’ın çalışmalarında yer aldığı şekliyle ele alacağız. Bu filozofların yazılarını kendi sınırları içerisinde okumanın ve incelemenin yanı sıra, bu filozofları birbirleriyle diyaloga sokacak ve onların sorularının çağdaş dünyada bizim politik imgelemimizin neredeyse bütün boyutlarını nasıl şekillendirdiğinin anlamaya çalışacağız.


IREU 438 Avrupa Birliği'nde Politika Yapımı

(1) Teorilerin ve politika yapımında analitik yaklaşımların değerlendirilmesi: İlgili aktörler kimlerdir? Nasıl etkileşimde bulunurlar? Tercihlerini hangi faktörler belirler? Kurumsal ve normatif faktörler tarafından nasıl kısıtlanırlar? (2) Seçilen politikalara bu kavram ve soruların uygulanması.(3) Etkili sunum tekniklerinin öğrenilmesi. Bu nedenle dersin bazı kısımları öğrenci sunumlarına ayrılacaktır. Sonrasında öğrencilere öğretim elemanı tarafından kapsamlı bir geribildirim verilecektir.


IREU 441 Enerji Politikaları

Enerji sorunlarının uluslararası doğası dünyadaki etkin enerji politikaları hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirmektedir. Enerji güvenliği ve jeopolitik kaynakların azalmasıyla arz kısmında en çok tartışılan konular haline gelmiştir. Ekonomik ve sosyal gelişmenin sağlanması ulaşılabilir, kabul edilebilir ve karşılanabilier enerji arzı olmadan mümkün değildir. Enerji diyalogları devam etmesine rağmen özellikle enerji geçiş dönemlerinde kaynaklar üzerindeki çekişme devam artmaktadır. Bu nedenle uluslararası enerji politikaları, kanunları, kurumları ve büyük devletlerin uygulamaları karşılaştırmalı olarak incelenecektir.


IREU 442 Enerjinin Politik ve Çoğrafi Ekonomisi

Bu ders, küresel enerji ve çevre düzeninin karmaşıklığını çözümlemeye yardımcı olurken; modern politik ve ekonomik regülasyon ve düzenlemeler üzerine odaklanacaktır. Dersin içeriğinde ayrıca, enerji piyasalarında ülkelerin coğrafi konumlarının rolü ele alınacak; enerji jeopolitiği, coğrafyası ve ekonomisinin temel disiplinleri çerçevesinde çevresel kaygıların olası etkilerinin detaylı ve çok yönlü analizi yapılacaktır.


IREU 444 Kozmopolitanizm ve Küresel Adalet

Bu ders “hak” ve “adalet” kavramlarını küresel bağlamda incelemeyi amaçlıyor. Ele alacağımız konular şu dört başlık altında toplanabilir: (1) kozmopolitanizmin kuramsal temelleri, (2) yurttaş olmayanların hakları ve sınırların meşruiyeti sorunu, (3) küresel adalet kuramları, (4) sınırötesi demokrasinin imkanı.


 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010