Dersler

Hukuk, hak ve hukukun diğer ana kavramları; hukuk sistemleri, kamu ve özel hukuk ana dalları ile alt dalları, başta Anayasa, kanun ve uluslararası sözleşmeler olmak üzere hukukun temel kaynakları ve oluşturulma süreçleri ile hukukun uygulanması ile ilgili esaslar, mahkemeler ve görevleri, hukuki kişilik, hak ve fiil ehliyeti, gerçek ve tüzel kişiler, eşya ve borçlar hukukunun temel kavramları.


Bu derste öğrencilere; işletme türleri, işletmelerin temel faaliyetleri ve fonksiyonları ve tüm işletme konuları hakkında genel bir bakış açısı kazandırılacaktır.hakkında genel bir açısı kazandırılacaktır.


Bu ders,öğrencilere finansal tablo kullanımını ve hazırlanmasını öğretme amacıyla tasarlanmış bir muhasebeye giriş dersidir.Öğrencilerin, işletmelerin karar verme süreçlerinde neden muhasebe ilkelerine,usullerine ve finansal tablolara ihtiyaç duyduklarını farketmeleri gerekmektedir.Bunu yaparken,ele alınacak konular arasında temel ilkeler ve finansal tablo hazırlamak için yapılan kayıt süreci de ayrıntılı olarak ele alınacaktır.İkinci dönem ise seçilmiş olan konular detaylı bir şekilde tartışılacaktır.


Dersin kapsamında, pazarlamanın gelişimi, pazarlama çevresi, tüketici davranışları, hedef kitle belirleme, ürün geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım ve iletişim stratejileri gibi konular incelenir.


Bu derste özellikle yönetimsel problemlerin matematiksel olarak modellenmesi (Doğrusal programlama ve tamsayılı programlama) üzerinde durulacaktır. Değişik uygulama alanlarından örneklerle verilecektir. Bazı özel yapılı problemler için çözüm yöntemleri üzerinde durulacaktır.


Bilgi kavramı, bilgi toplumuna geçiş süreci ve işletme yönetimine etkisi, işletmelerde bilgisayar destekli bilgi sistemi uygulamaları, işletmelerde bilgi sistemlerinin seçimi, geliştirilmesi ve kurulması süreci, işletmelerde bilgi sistemi uygulamaları dersin konuları arasındadır.


Derste, maliyet ve yönetim muhasebesinin temel kavramları anlatılacaktır. Giderlerin sınıflandırılması, gider, maliyet, zarar kavramlarının açıklanması, maliyet unsurları ve üretilen mamullerin maliyeti incelenecek, safha ve sipariş maliyetleme teknikleri anlatılacaktır. Yönetim muhasebesi alanında ise, bütçe konusu ele alınarak, bütçenin oluşturulması detaylı olarak uygulanacak, planlama ve kontrol analizleri ve karar analizleri yapılacaktır.


Ekonomi kıt kaynakların, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda verimli kullanımını, bireylerin aldıkları kararları ve davranışlarını inceler. Bu ders, ekonominin her biriminin (hanehalkı, firmalar ve devlet) kararlarını ve davranışlarını analiz eden mikroekonomi dalının temel ilkelerine giriş niteliğindedir. Ekonomi biliminin temel kavramları, piyasa ekonomisi, arz, talep ve fiyat oluşumu, esneklik, tüketici ve firma dengesi, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol piyasaları ve faktör fiyatlandırması gibi temel konuları içermektedir.


Bu ders, özellikle milli gelir seviyesinin, fiyatların ve iş gücünün belirleyicileri üzerinde durarak öğrencilere temel makroekonomik kavramları açıklama amacını taşır. Enflasyon, işsizlik gibi güncel sorunları bu analiz çerçevesinde ele alır ve devletin ekonomik problemlerle ilgilenmek için elinde bulunan araçları, söz konusu araçların kısıtlarıyla analiz eder. Ders, milli gelir hesaplamaları, kısa ve uzun dönem toplam talep ve arz analizleri, para politikası, enflasyon, ekonomik büyüme gibi temel makroekonomik kavramları içermektedir.


Bu derste akademik amaçlı İngilizce dersinin iki temel konusu olan akademik dinleme ve not alma ile akademik konuşma konuları ele alınır.


Bu derste akademik amaçlı İngilizce dersinin iki temel konusu olan akademik okuma ile akademik yazma konuları ele alınır.


Bu derste Türkiye’nin yakın tarihi hakkında çok yönlü bilgiler verilirken, lâikdemokratik cumhuriyet düzeninin kuruluş ve varoluş felsefesi aktarılır, böylece yüzyılın olduğu kadar, küreselleşen dünyanın geleceği ve sorunları Atatürk’ün yöntem ve dünya görüşüyle değerlendirilir. CumhuriyetDemokrasi ve Lâiklik gibi kavramların Türkiye’nin bütünlüğü açısından, iç ve dış gelişmelerden örneklerle açıklanır.


Bu derste Türkiye’nin yakın tarihi hakkında çok yönlü bilgiler verilirken, lâik demokratik cumhuriyet düzeninin kuruluş ve varoluş felsefesi aktarılır, böylece yirminci yüzyılın olduğu kadar, küreselleşen dünyanın geleceği ve sorunları Atatürk’ün yöntem ve dünya görüşüyle değerlendirilir. Cumhuriyet, Demokrasi ve Lâiklik gibi kavramların önemi, Türkiye’nin bütünlüğü açısından, iç ve dış gelişmelerden örneklerle açıklanır.


Bilimsel bilginin doğası ve sosyal bilimlerle ilgili genel bilgilerin yanı sıra antropoloji, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, siyaset bilimi ve ekonomi disiplinlerinden seçilmiş konular dersin içeriğini oluşturacaktır


Bu ders, modern toplumların oluşumunda etkin faktör ve bileşenleri inceler. Bu bağlamda, Aydınlanma düşüncesi, modern devletin ortaya çıkışı, modern ekonominin özellikleri, değişen sınıf ve toplumsal cinsiyet ilişkileri, dinin, seküler düşüncenin ve ideolojinin modern toplumdaki yeri dersin konularını oluşturur.


Bu derste finansın temel kavramları ve finansal tablo analiz uygulamaları ele alınmaktadır. Paranın zaman değeri, finansal varlık üzerindeki risk ve getiri kavramları ve analizleri bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.This course is the first course of a twocourse sequence dealing with business finance.


İdari Birimlerin SunumlarıAkademik Birimlerin SunumlarıÖğrenci Kulüplerinin sunumları


Bu ders, lojistik hizmetlerinin ve tedarik zinciri faaliyetlerinin planlanması ve yönetimini incelemektedir. Fiziksel dağıtım ve lojistiğe giriş, lojistik sistemleri, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri, envanter yönetimi prensipleri, dağıtım merkezleri ve ambarlama, lojistik maliyet analizleri ve tradeoff, bilgi teknolojileri ve elektronik lojistik üzerinde durulan başlıca konulardır.


LOG 102 Lojistik İlkeleri II dersi, Lojistik İlkeleri I dersinin devamı niteliğinde olup, ana amacı öğrencilere lojistik yönetimi lisans programı kapsamında alacakları lojistik ve tedarik zinciri derslerine terminolojik ve pratik bilgiler açısından gerekli yetiyi kazandırmaktır.


Ders, öğrencilerin sınıfta kısa okuma parçaları ile tanıştırılmasıyla başlayacak ve içeriğin nasıl özetlenmesi gerektiğini öğrenmelerinde onlara yardımcı olacaktır. Sonrasında öğrenciler, gelecek yıllarda alacakları derslerde gereksinim duyacakları yazılım programlarını öğreneceklerdir. Excel ve Power Point becerileri kısa ödevler ile geliştirilecektir.


Bu ders dağıtım kanalları ve tedarik zinciri konusunda yönetimsel ve ekonomik içerir. Endüstriyel pazarlarda ilişki yönetimi; tedarik zinciri üyeleri arasında koordinasyon, işbirliği, çatışma ve güç ilişkileri bu dersin kapsamı dahilindedir. Ders kapsamında uygulama örnekleri, vaka çalışmalarından ve makalelerden yararlanılmaktadır.


Uluslararası mal satış sözleşmeleri, uluslararası teslim ve ödeme şekilleri. Lojistik ve taşımacılık ile ilgili düzenlemeler, taşımacılıkla ilgili konvansiyonlar, taşıma sözleşmeleri ve taşıma sözleşmelerinde tarafların sorumlulukları, taşıma türlerinde kullanılan dokümanlar


Bu ders, üretim ve hizmet operasyonlarının tasarım, planlama, kontrol ve iyileştirilmesine ilişkin kavram ve tekniklerin öğretilmesini amaçlar. Ders kapsamında ele alınan konular şunlardır: süreç tanımı, akış diyagramları, kapasite analizi, kapasite için yapılan yatırımların geri dönüşü, döngü süresi analizi, envanter yönetimi, sipariş erteleme, üretim kontrol, iş koordinasyonu, risk yönetimi, kalite yönetimi, süreç tasarımı ve reengineering, ürün geliştirme, proje yönetimi, satınalma.


Ders, lojistik sistemlerde maliyet azaltma ve hizmet düzeyini arttırmaya yönelik analiz yöntemlerinin temel prensiplerini içermektedir. Lojistik sistem tasarımı, envanter yönetimi, depo tasarımı ve işletimi, yük taşıma planlaması ve tesis yerleşkesi problemlerine ilişkin stratejik, taktik ve operasyonel düzeyde alınan kararlar incelenecek ve yöneylem araştırmaları araçları kullanılarak modellenecektir.Gelişmiş modellemenin sağlam temellendirilmesi amacı ile, araç rotalama, gezgin satıcı gibi problemlerin ana hatları incelenecektir. Karmaşık lojistik karar verme problemlerinin çözümüne yönelik olarak matematik modelleme ve sezgisel yöntemler çalışılacak ve ilgili bilgisayar uygulamaları ile çözümlenecektir.


Uluslararası mal satış sözleşmeleri, uluslararası teslim ve ödeme şekilleri. Lojistik ve taşımacılık ile ilgili düzenlemeler, taşımacılıkla ilgili konvansiyonlar, taşıma sözleşmeleri ve taşıma sözleşmelerinde tarafların sorumlulukları, taşıma türlerinde kullanılan dokümanlar


Bu dersin temel amaçları satınalma , satınalma işlevsellikleri, satınalma sistemlerindeki farklılar ve bu alandaki yaklaşımların işlenmesidir. Nitelik, nicelik, zaman fiyat ve kaynak gibi satınalma değişkenleri ayrıntılı olarak incelenir. Ayrıca tedarikçiler ile ilişkiler ve bunların satınalma sistemleri üzerindeki etkileri de incelenecektir.


Bu ders uluslararası pazarlarda lojistik faaliyetlerin etkin şekilde yönetilebilmesi için kavranması gereken konuları içerir. Bu sebeple uluslararası ticaret yönetimi ve uluslararası pazarlama gibi farklı çalışma alanların yararlanır. Ders kapsamında vaka analizleri ve gerçek hayat uygulamalarından faydalanılır.


Dersin içeriği lojistik ve tedarik zinciri ile ilgili güncel konuları, akademik ve bilimsel çalışmaları, başarı örnekleri, firmalara özgü vakaları kapsamaktadır.


Dersin içeriği lojistik ve tedarik zinciri ile ilgili güncel konuları, akademik ve bilimsel çalışmaları, başarı örnekleri, firmalara özgü vakaları kapsamaktadır.


Beş-altı kişilik grupların oluşturacağı proje ekibinin toplam olarak projenin tamamı 650 saat harcaması beklenmektedir. İdeal olan bir projede lojistik yönetimi bölümü öğrencilerinin bilgi sahibi olduğu konuları bütünleştirerek çalışması beklenmektedir. Lojistik Yönetimi bölümünün proje yapabileceği konular arasinda iş süreçleri yönetimi, kapasite planlaması, yalın yaklaşımlar, lojistik yönetim sistemleri, malzeme elleçleme, performans yönetimi ve/ veya ölçümü, tedarik zinciri, talep yönetimi gibi konular yer almaktadir.


Üçbeş kişilik grupların oluşturacağı proje ekibinin toplam olarak projenin tamamı 650 saat harcaması beklenmektedir. İdeal olan bir projede lojistik yönetimi bölümü öğrencilerinin bilgi sahibi olduğu konuları bütünleştirerek çalışması beklenmektedir. Lojistik Yönetimi bölümünün proje yapabileceği konular arasinda iş süreçleri yönetimi, kapasite planlaması, yalın yaklaşımlar, lojistik yönetim sistemleri, malzeme elleçleme, performans yönetimi ve/ veya ölçümü, tedarik zinciri, talep yönetimi gibi konular yer almaktadir.


Fonksiyonlar. Limit ve süreklilik. Türev ve uygulamaları. Mutlak minimum ve maksimum değerleri. Grafikler.


Belirli belirsiz integral, integral teknikleri, çok değişkenli fonksiyonlar ve türevleri, iki değişkenli bir fonksiyon için maksimum minimum bulma yöntemleri ve bunların sosyal bilimlere uygulamaları, çift katlı integral, hacim hesabı, trigonometrik fonksiyonlar, türevleri ve integralleri.


Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık, olasılık dağılımları ve beklentileriyle Ayrık ve Sürekli rastgele değişkenler, örneklem dağılımları.


Örnekleme dağılımları; Tek ve iki ana kütle için güven aralığı tahminleri; Tek ve iki ana kütle için hipotez testleri; Basit ve çoklu doğrusal regresyon analizi


Lütfen Bir Dil Seçiniz


Lütfen Bir Dil Seçiniz


Lütfen Bir Dil Seçiniz


Lütfen Bir Dil Seçiniz


Lütfen Bir Dil Seçiniz


Lütfen Bir Dil Seçiniz


Lütfen Bir Dil Seçiniz


Staj herhangi bir iş yerinde (kamu ya da özel sektör) dört haftalık (20 işgünü) bir saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


Staj herhangi bir iş yerinde (kamu ya da özel sektör) dört haftalık (20 işgünü) bir saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


Bu derste, öğrencilerin yazılı iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.


Bu derste, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim araçlarının etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerine çalışma yapılacak, hazırlıklı konuşma türleri(panel, sempozyum, konferans vb.) tanıtılacak, öğrenci; beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


Perakendecilikte müşteri ilişkilerinin kurulması ve sürdürülmesi, sahipliğe göre perakende işletmeleri, mağaza türlerine göre perakende işletmeleri, web üzerinden ve geleneksel olmayan yöntemlerle perakendecilik, tüketici davranışını anlamak, bölge analizi ve mağaza yeri seçimi derste ele alınan konulardır.


Mikro konulardan makro konulara doğru ilerleyen dersin kapsamında, tüketicinin algılaması, öğrenmesi, motivasyonu, kişilik ve hayat tarzı, tutumları, kimlik tanımlaması, karar mekanizmaları, toplumsal ve kültürel etkileşimleri gibi konular işlenir. Tüketimin alışveriş öncesi, sırası ve sonrası boyutlarına bakılır.


Perakendecilikte stratejik planlama, perakende işletmelerinin yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi bu derste ele alınacak konulardır.


Bu ders pazarlama araştırmalarına genel ve uygulamalı bir yaklaşımı hayata geçirmektedir. Öğrencilerin pazarlama araştırmalarının çalışma hayatındaki uygulamalarına aşinalık kazanarak kendi iş sahalarında da benzer uygulamaları gerçekleştirmeleri hadeflenmektedir


Bu derste liderlik kavramı ile ilgili temel bilgiler, liderlik kavramını ile ilişkilendirilen temel psikolojik unsurlar ile güncel teoriler açıklanacak ve teorik bilginin perakende sektöründe nasıl uygulanabileceği üzerinde durulacaktır. Derste öğrencilerin liderlik ve ilgili kavramları derinlemesine anlamaları ve kendi liderlik becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.


Sözleşme Hukuku genel ilkeleri ve bazı sözleşme tipleri, tüketicinin korunması hukuku, Perakendecilikle ilgili ticaret hukuku, iş hukuku ve ceza hukuku konuları.


Bu derste öğrencilerin, perakendecilik sektörünün yapısı ve işleyişi, perakendecilik çevresi elemanları, çevresel faktörlerin perakendecilik yönetimi karar alma süreçlerinde oynadıkları rol ve perakendecilikte stratejik yönetim ile ilgili detaylı bilgiler edinmeleri sağlanacaktır.


Bu derste öğrencilerin perakende sektörü özelinde hizmet sektöründe müşteri hizmetleri yönetimi, müşteri tatmininin arttırılması, müşteri sadakati sağlanması hakkında teorik altyapı oluşturmaları ve edindikleri bilgiler doğrultusunda sektördeki uygulamaları incelemeleri ve değerlendirmeleri amaçlanmaktadır.


Bu dersin içeriğini uzun vadeli finansman kaynakları, işletmelerin yatırım kararları, yatırım kararlarının alınabilmesi için gerekli nakit akımları, yatırım projelerinin değerlendirilmesi, sermaye maliyeti, kaldıraç ve optimal sermaye yapısı kavramları oluşturur. / Among the topics covered in this course will be interest rate and bond valuation, stock valuation, investment valuation, capital budgeting, the cost of capital and leverage.


Lütfen Bir Dil Seçiniz


Staj herhangi bir iş yerinde (kamu ya da özel sektör) dört haftalık (20 işgünü) bir saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


Staj herhangi bir iş yerinde (kamu ya da özel sektör) dört haftalık (20 işgünü) bir saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


LAW 440 Deniz Ticaret Hukuku

İçerik Yok!


LOG 312 Lojistikte Simülasyon

Bu ders, lojistik yönetimi ve lojistik operasyonlardaki uygulamalar yardımı ile modelleme ve simülasyonun temellerini öğretmeyi amaçlar. Derste en çok üzerinde durulan konu, simülasyonun analitik ve modelleme yönlerine bire bir deneyim yoluyla yaklaşmaktır. Analiz konuları şu şekildedir: girdi dağılımları ve süreçleri, rastgele sayı ve süreç üretme yöntemleri, çıktıların istatistiksel analizi, simülasyon modellerinin deneysel tasarımı ve optimizasyonu. Modelleme konuları ise şu şekildedir: static ve dinamik sisetmler için model kurulması, detay seviyesi hakkındaki konular, varsayımların basitleştirilmesi, yüksek seviyeli bir modelleme program kullanarak modelin doğrulanması ve onaylanması.


LOG 400 Countertrade ve Ofset Yönetimi

Karşılıklı ticaret ve takas yönetimi dersi öğrencilere ticaretle ilgili farklı bakış açıları kazandırmayı hedeflemektedir. Kaynakların ya da kapasitenin karşılıklı ticaret ya da takas yönetimi sayesinde nasıl kullanılabileceğini öğretmeyi amaçlar.


LOG 404 Tedarik Zinciri Stratejileri

Ders stratejik lojistik ve tedarik zinciri yönetimi konusunda strateji oluşturma, yönetme ve kontrol süreçleri ile ilgili konuları kapsamakta, öğrencilere öğrendikleri bilgileri stratejik yönetim bakış açısından değerlendirme ile ilgili konuları kapsamaktadır.


LOG 410 Şebeke Optimizasyonu

Bu ders ağ akışlarının analiz edilmesini ve ilgili başlıklar altında hem teorik hemde pratik bakış açılarını oturtulmasını hedeflemektedir. Ders taşımacılık, lojistik, üretim ve proje yönetimi gibi alanlarda ağ akış optimizasyonuna dair konularıda içermektedir.


LOG 412 Gemi Kiralama ve Acenteliği

Bu derste temel olarak lojistik ve deniz ulaştırması sektöründe aracı işletmeler olarak gemi acenteleri ve forwarder işletmelerinin fonksiyonları, rolleri, işlemleri ve hizmetleri incelenecektir. Gemi acente ve forwarder işletmelerinin görev ve sorumlulukları örnek olay incelemeleri ile ele alınıp, uygulamalı olarak analiz edilecektir.


LOG 414 Kaynak Planlama Tabanlı Tedarik Zinciri Yönetimi

Bu derste, iş ortamındaki tedarikçi, işletme, dış parti ve müşteri gibi başlıca taraflar ile bu taraflar içindeki ve arasındaki üretim planlama, malzeme planlama, satın alma, depo, üretim, kalite, ithalat, ihracat, sevkiyat gibi temel süreçler, hem fiziksel hem de kurumsal kaynak planlama uygulamaları üzerinden işlenip incelenecektir. Kullanılan kurumsal kaynak planlaması yazılımındaki kalem, stok, fatura, MRP, kalite, üretim, rapor gibi çeşitli modüllerin eğitimleri ders kapsamında verilecek ve laboratuvar uygulamaları tüm bu modüller üzerinden yürütülecektir.


LOG 416 Uluslararası Karayolu Yük Taşımacılığı

Bu derste, teorik bilgiler ışığında iş ortamındaki uluslararası karayolu eşya taşıyıcısının gerçekleştirdiği süreçler ele alınacaktır.


LOG 420 Kentsel Lojistik

Bu ders şehir lojistiğini incelemektedir. Dersin amacı şehir lojistiğinin etkin bir şekilde planlanması ve yönetimi için gerekli bilgi altyapısını öğrencilere sağlamaktadır. Ders süresince şehir lojistiğinin bileşenleri üzerinde durulacak, şehir içi yolcu ve yük taşıma sistemleri hakkında bilgi verilecektir. Öğrenciler bu sistemleri modellemeyi ve modellerin çözümü için kullanılacak yöntemleri öğreneceklerdir.


LOG 422 Gemi Acenteliği ve Yük Aracılığı İş Yönetimi

Bu derste temel olarak lojistik ve deniz ulaştırması sektöründe aracı işletmeler olarak gemi acenteleri ve forwarder işletmelerinin fonksiyonları, rolleri, işlemleri ve hizmetleri incelenecektir. Gemi acente ve forwarder işletmelerinin görev ve sorumlulukları örnek olay incelemeleri ile ele alınıp, uygulamalı olarak analiz edilecektir


LOG 430 Ters Lojistik

Bu ders, ters lojistiği detaylı bir şekilde inceler. Bu derste amaç, öğrencilere tedarik zincirindeki ters süreçler ile ilgili bilgi vermektir. Bu ders yardımıyla öğrenciler, tedarik zincirlerinin doğa üzerindeki etkilerini anlayıp bu etkilerin nasıl pozitif etkiler haline getirilebileceğini göreceklerdir.


LOG 440 Perakende Yönetimi

Perakende yönetimi dersi, pazarlama ve operasyonel stratejilerden perakendeciler/ hizmet sağlayıcıların pazarla bağlantı kurabilmeleri için ne şekilde faydalanabileceklerini inceleyen bir derstir. Perakende pazarlama karması ile ilgili seçilmiş konular perakendecilerin değişen pazar koşullarında ne şekilde rekabetçi avantaj sağlayabileceğini gösterecektir. Perkande sektöründe kar elde etmek için gerekli olan faktörler ders kapsamında ayrıca incelenecektir. Ayrıca, uluslararası perakendecilikle ilgili konular ve örnekler de incelenecektir.


LOG 444 Enerji Dağıtımı

Bu ders havayolu yönetimi kararı genel bir bakış sağlar ekonomik konulara odaklanmak ve ilişkileri ile operasyonlar modelleri ve karar destek araçları planlama süreçleri. bu derste ağırlık verilecektir Çeşitli konular şunlardır: talebinin ekonomik modellerin uygulanması, fiyatlandırma, maliyet ve havayolu pazarlara ve ağlara tedarik dahil, ve endüstri pratik ve filo planlama için gelişmekte olan yöntemleri inceliyor, rota ağ tasarımı, planlama, fiyat ve gelir yönetimi.


LOG 446 Yalın Tedarik Zinciri Yönetimi

Ders yalın yönetim, lojistikte yalın yaklaşım, yalın tedarik zinciri yönetimi, yalın tedarik zincirinin içsel ve dışsal amaçlarının incelenmesi ve yalın lojistik kavramları gibi konular içerir. Bu derste yalın yönetim araçları ve teknikleri, yalın hizmet, çevik tedarik zincirleri ve hibrid tedarik zinciri stratejileri de görülecektir.


LOG 448 Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi

Bu ders öğrencilere tedarik zincirlerinde risk analizi ve yönetimi konularında temel bilgiler vermeyi amaçlar. Ders süresince riski ölçmek, fark etmek, ve risk yönetimi ve riske karşı duyarlı esnek tedarik zincirleri tasarlama konuları üzerinde durulacaktır.


LOG 450 Terminal İşlemleri ve Yönetimi

Terminaller en genel tanımıyla bir taşıma modunun bir başka taşıma moduna dönüştüğü yada bir aktarma süreci geçirdiği alanlar olarak tanımlanabilir. Günümüzde tüm taşıma modlarını birbiriyle entegre eden modern bakış açısının hakim olduğu düşünülürse taşıma terminallerinin de büyük bir öneme sahip olduğu anlaşılacaktır. Bu ders, tüm taşıma terminallerini ele almakta ve detaylı bir bilgi sunmaktadır.


LOG 460 Yönlendirilmiş Araştırma

Bu dersin amacı, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi konularında araştırma dizaynı ve yöntemlerinin öğrencilere tanıtılmasıdır. Bunun başarılması, her bir öğrencinin bir araştırma çalışması yürütmesini ve bu konu ile ilgili deneysel bir araştırma makalesi yazmasını sağlayacaktır. Fakülte üyesinin yönlendirmesi ile öğrenciler akademik seviyede eğitim görmek için gerekli temel oluşturulmuş olacaktır. Dersin sonunda öğrenciler,farklı araştırma yöntemleri konusunda ana bilgiye, bir araştırma önerisi neler gerektğinin bilgisine sahip olacakları gibi aynı zamanda da nicel ve nitel araştırma very analizi konusunda deneyim kazanmış olacakları için araştırma önerilerinin ve diğer araştırma çıktılarının (makaleler, tezler, vs.) kalitesini değerlendirebilme yetisini edinmiş olacaklardır.


LOG 464 Tedarik Zinciri ve Lojistik Bilgi Sistemleri

Bu ders, lojistik, mühendislik, bilgi teknolojileri, insan kaynakları veya bugünün profesyonel yaşamındaki diğer branşlarda çalışacak tüm öğrenciler için bir temel teşkil etmektedir ve bu öğrencilerin; yönetimde tedarik zinciri bilgi sistemlerinin nasıl uygulandığı, örgütsel ihtiyaçların ERP sistemi ihtiyaçları ile nasıl eşleştiği, tedarik zinciri yönetiminin bilgi teknolojileri ile nasıl bütünleştirildiği, iş stratejilerinin, ERP sistem stratejileri ile nasıl başa çıktığı, risklerin nasıl analiz, minimize ve idare edildiği, bilgi teknolojileri veya bilgilendirme süreçlerinin iş süreçleriyle nasıl uyum sağladığı, profesyonellerin bilgi sistemlerinin tüm yönleriyle nasıl karşı karşıya geleceklerini ve nasıl başa çıkmaları gerektiğini bilmelidirler.


LOG 466 Deniz Taşımacılığı Yönetimi

Denizyolu ile taşınan yük türleri ve özellikleri, deniz ulaştırmasında kullanılan gemi türleri ve özellikleri, liman ve terminallerin olanakları ve hizmetleri, Gemi işletme türleri: tarifeli ve tarifesiz deniz taşımacılığı, deniz ulaştırma aracıları, deniz ulaştırma işlemlerinde kullanılan dokümanlar


LOG 470 Lojistikte Güncel Konular

Serbest piyasa ekonomisinde lojistiğin rolunu anlatmak ve güncel konulara bağlı olarak bütünleşik lojistik hizmetleri incelemek dersin içeriği arasında yer almaktadır. Dersi alan öğrenciler, akademide ve iş hayatında var olan lojistikle ilgili son güncel gelişmeleri ve konuları öğrenme şansını bulacaklardır.


LOG 490 Hava Taşımacılığı

Bu ders havayolu yönetimi kararı genel bir bakış sağlar ekonomik konulara odaklanmak ve ilişkileri ile operasyonlar modelleri ve karar destek araçları planlama süreçleri. bu derste ağırlık verilecektir Çeşitli konular şunlardır: talebinin ekonomik modellerin uygulanması, fiyatlandırma, maliyet ve havayolu pazarlara ve ağlara tedarik dahil, ve endüstri pratik ve filo planlama için gelişmekte olan yöntemleri inceliyor, rota ağ tasarımı, planlama, fiyat ve gelir yönetimi.


 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010